автор: Задорожна О. М.


Актуальність теми дослідження. Виклики сьогодення висувають нові завдання перед освітньою галуззю. Пандемія Covid-19 дала потужний поштовх для розвитку інформаційних технологій і особливо для розширення сфери її застосування. Структура навчального спілкування і комунікації переосмислюється у зв’язку із поширенням дистанційного навчання та активним розвитком “технічних посередників”, які мають потужний потенціал невичерпаних можливостей.

Постановка проблеми. Використання можливостей дистанційних освітніх технологій веде до подолання багатьох проблем розвитку змісту освіти, пов'язаних з різким зростанням обсягу навчального матеріалу, яких передається опосередковано через технічні засоби. У зв'язку із цим виникає необхідність у вивченні та ґрунтовному дослідженні ефективності комунікативної взаємодії викладача і здобувача вищої освіти, як рушійної сили розвитку фахівця, засобу навчання і виховання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу не нова в науці. Починаючи з середини 70-х рр. ХХ ст. активно розробляється і запроваджується у вітчизняну психолого-педагогічну науку термінологія, пов’язана з проблематикою міжособистісного спілкування в освітній діяльності (А. Бодальов, І. Зимняя, В. Кан-Калик, А. Мудрик, Т. Щербань та інші), увага вчених зосереджується на “педагогічній взаємодії” (Ш. Амонашвілі, В. Афанасьєв, А. Бєлкін, В. Власенко, Б. Гершунський, М. Євтух, В. Кан-Калик, М. Обозов, М. Щевандрін та інші). Вплив комунікації на свідомість суб'єктів навчального процесу був представлений в роботах В. Борєва, А. Коваленко, А. Деркача, Д. Брудного та інших.

Постановка завдання. Вимушений перехід до дистанційної та змішаної форм організації освітнього процесу, зумовлений пандемією Covid-19 викликав підвищений інтерес до розвитку саме цих форм навчання. Саме тому в нашому дослідженні зосередимо увагу на особливостях комунікації між викладачем і здобувачем вищої освіти за умов відсутності прямого очного спілкування між учасниками освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу. Ситуація навчання перш за все розкривається як ситуація комуні-кативної взаємодії. Труднощі комунікації містяться в самій сутності дистанційного навчання, а саме в тому, що його суб'єкти розділені в просторі і, можливо, в часі. Під час організації комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в освітньому середовищі із застосуванням дистанційних техно-логій особливо важливим стає створення відповідних умов для розвитку суб'єктної позиції здобувачі освіти через актуалізацію і збагачення власного суб'єктного досвіду (звернення до раніше накопичених знань і умінь, стимулювання до використання різних способів і самостійного вибору виконання завдання, створення ситуацій морального вибору, заохочення пошуку нестандартних варіантів вирішення пізнавальної задачі (проблеми), організація пізнання через переживання, актуалізацію чуттє-вого досвіду тощо); розвиток активності у навчальній діяльності (заохочення ініціативи, створення ситуацій вибору, організація проектної діяльності тощо).

Висновки. Особливості комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в освітньому середовищі із застосуванням дистанційних технологій витікають із самої специфіки віртуального середовища, особливостей взаємодії в ньому і організації передачі навчальної інформації в умовах віртуальної взаємодії. Ці особливості зумовлюють специфіку психолого-педагогічних умов, що враховуватимуть весь потенціал інтернет-технологій і створюватимуть особливе освітнє середовище, яке спиратиметься на психологічні особливості особистості та її інтелектуальний розвиток, внутрішні ресурси особистості, а не на примус.

Ключові слова: навчальне спілкування, комунікація, педагогічна взаємодія, суб’єкти освітнього процесу, суб’єкт-суб’єктне спілкування, дистанційне навчання.


Список використаних джерел:
1. Антонова, АМ 2011. ‘Субъект-субъектное взаимодействие в образовательном процессе колледжа как условие организации учебно-исследовательской деятельности учащегося’, Научные проблемы гуманитарных исследований: научно-теоретический журнал, Выпуск 9, с. 137–144. 2. Барабанова, ЗП 2008. ‘Организация образовательного взаимодействия между педагогом и учащимися’, Современные наукоемкие технологии, № 1, с. 40-42. Доступно: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=23052>. [19 Травень 2021].

3. Божович, ЛИ 1968. Личность и ее формирование в детском возрасте, Москва: Просвещение, 464 с.

4. Бойко, А 2012. ‘Суб’єкт-суб’єктні відносини у педагогічному процесі загальноосвітньої і вищої школи’, Педагогічні науки, № 54, с. 5-14.

5. Булганина, СВ, Лебедева, ТЕ, Хозерова, ТП & Шкунова, АА 2014. ‘Преимущества и возможности использования дистанционных технологий средствами среды Moodle в контексте смешанного обучения’, Интернет-журнал “Науковедение”, Выпуск 5 (24). Доступно: <http://naukovedenie.ru>. [19 Травень 2021]..

6. Вишківська, ВБ, Шикиринська, ОВ, Петляєва, ВВ & Войчун, ОВ 2020. ‘Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу закладів вищої освіти як умова реалізації гуманно орієнтованих стратегій професійної підготовки майбутніх учителів’, Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 70, Т. 1., с. 167-170.

7. Гончар, ОВ 2012. Новітні технології суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи. Доступно: <https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2012-03/12govshs.pdf>. [19 Травень 2021].

8. Желанова, В 2016. ‘Суб’єкт – суб’єктна взаємодія вихователя і вихованців як засіб творчої самореалізації особистості’, Педагогічний часопис Волині, №2 (3), С. 71-76.

9. Илькевич, БВ & Суходолова, ЕМ 2018. ‘Моделирование процесса развития культуры межличностного общения студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий’, Вестник СЮИ, Серия “Педагогические науки”, с 103-108.

10. Карсканова, С 2018. ‘Психологічне благополуччя особистості сучасного педагога як втілення ідей В. О. Сухомлинського про щасливого педагога’, Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, № 3 (62), Том 1, с. 63-68.

11. Мухаметзянова, ФШ, Камалеева, АР, Грузкова, СЮ & Хадиуллина, РР 2016. ‘Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса при использовании платформ дистанционного обучения’, Открытое образование, Т. 20, № 3, с. 36-42.

12. Рак, Е 2009. ‘Социальный аспект взаимодействия преподавателя и студента в процессе дистанционного обучения’, Власть, № 6, с. 55-57.

13. Рубцов, ВВ 2008. Социально-генетическая психология развивающего образования: деятельностный поход, Москва: МГППУ, 416 с. Доступно: <http://psychlib.ru/mgppu/RSg-2008/RSG-001.HTM#$p1>. [19 Травень 2021].

14. Сергеєва, В 2015. ‘Педагогічна комунікативна взаємодія в системі “учитель – учні” та її виховна цінність в умовах спільної творчої діяльності’, Педагогічний часопис Волині, Розділ 2. Інноваційні процеси в освіті, с. 57-63.

15. Щербан, ТД 2004. Психологія навчального спілкування. Монографія, Київ: Міленіум, 346 с.