автор: Акмалдінова В. Є.


Актуальність теми дослідження полягає в пошуку ефективних форм, методів, засобів формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності, що орієнтує на вивчення й аналіз накопичених у науковій літературі знань про означену категорію.

Постановка проблеми. Глобалізація та інтеграційні процеси, перехід сучасного суспільства до техноло-гічного укладу супроводжується стрімким оновленням технологій в провідних галузях виробництва, що викликає зміну характеру інженерно-технічної діяльності. В даному контексті актуальності набуває формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці В. Асріян, Г. Герасименко, О. Задкової, Г. Лещенко, О. Москаленко, Т. Плачинди, Т. Тарнавської підтверджують гіпотезу про перспективний характер формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах.

Постановка завдання. Розглянути визначення феномену у науковому дискурсі; розкрити особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з транспортних технологій (на повітряному транспорті) в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Здійснено вивчення й аналіз категорії “готовність майбутніх фахівців з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності” у науковому дискурсі; визначення означеної категорії можна конкретизувати як сформованість професійних знань, умінь і навичок, що дозволяють освоювати сучасну техніку й технології та якісна мовна підготовка, яка забезпечує ефективну самореалізацію фахівців в умовах інтеграційних процесів.

Висновки. На основі теоретичного аналізу поняття готовність до професійної діяльності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) визначаємо як системне багатокомпонентне утворення, яке відображає достатню сформованість професійних знань, умінь, навичок, професійно важливих якостей особистості, що забезпечують їх успішність в професійній діяльності. Тенденція інтеграції та розвиток міжнародних зв'язків у сфері транспортних технологій диктує необхідність наявності в структурі готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності сформованих компетентностей з урахуванням міжнародних стандартів та інновацій у цій сфері.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівець з транспортних технологій (на повітряному транспорті), готовність до професійної діяльності.


Список використаних джерел:
1. Бобрицька, ВІ 2017. ‘Професійна підготовка магістрів у галузі освіти в Україні: сучасні виклики, проблеми, знахідки’, Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія, Вип. 1(10), с 20-23.

2. Бобрицька, ВІ 2013. ‘Педагогічна технологія як процесуальний компонент навчального процесу у вищому навчальному закладі’, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Теорія і практика навчання та виховання, № 23, с 29-33.

3. Борець, ІВ 2013. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі в процесі професійної підготовки. Дисертація кандидата наук, Нац. авіац. ун-т, Київ, 200 с.

4. Герасименко, ГВ 2015. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Автореферат дисертації кандидата наук, Класич. приват. ун-т, Запоріжжя, 20 с.

5. Дружилов, СА 2015. ‘Влияние профессиональной группы и профессионального сообщества на становление и сохранение индивидуального профессионализма’, Современные научные исследования и инновации, № 3, ч.5.

6. Лещенко, ГА 2015. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті. Дисертація доктора наук, КЛА Нац. авіац. ун-ту, Кіровоград, 494 с.

7. Москаленко, ОІ 2016. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців. Монографія, Кіровоград : “Ексклюзив-Систем”, 590 с.

8. Москаленко, ОІ 2012. Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін. Дисертація кандидата наук, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 200 с.

9. Плачинда, ТС 2015. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів в умовах євроінтеграції. Дисертація доктора наук, Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 400 с.

10. Тернопільська, ВІ 2012. ‘Структура професійної компетентності майбутнього фахівця’, Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного ун-ту. Педагогіка, № 9, с. 208-213.

11. Ягупов, ВВ 2000. Військова дидактика, Київ, 400 с.

12. Ягупов, ВВ. & Кміта, ЄВ 2012. ‘Професійна комунікативна компетентність диспетчерів управління повітряним рухом: поняття, сутність і зміст’, Педагогические науки. Проблемы подготовки специалистов. Доступно: <http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/2_127258.doc.htm> [20 Лютий 2021].

13. Bachtler, J & McMaster, I 2008. ‘EU Cohesion Policy and the Role of the Regions: Investigating the Influence of Structural Funds in the New Member States’, Environment and Planning, № 2, 405 р.

14. Bakhov, I, Brovko, K, Ternopilska, V, Chernukha, N & Zagorodnya, A 2020. ‘Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology’, Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, № 10(2), р. 195-202.