автори: Михайлишин Г. Й., Протас О. Л.


Актуальність дослідження. Сучасні проблеми формування компетентності студентів до діяльності з обдарованими дітьми зумовлені пріоритетним напрямком державної політики щодо пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді. Відповідно, зростають потреби суспільства до професійних якостей соціальних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Постановка проблеми. Вивчення та аналіз світового досвіду засвідчує, що у низці країн існують спеціальні програми підготовки фахівців, які працюють з обдарованими дітьми. Це засвідчує необхідність такої підготовки фахівців у нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами проаналізовано низку наукових досліджень, що розкривають проблематику, серед авторів: О. Карпенко, А. Капська, Г. Курагина, Н. Пов’якель і т.д.

Постановка завдання. Висвітлити теоретичні аспекти формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників у роботі з обдарованими дітьми.

Виклад основного матеріалу. Задля ефективного формування креативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи, запропоновано використання креативного підходу до організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, використання потенціал різних дисциплін у процесі професійної підготовки. Висвітлено основні аспекти формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників в аудиторній та позааудиторній формах освітньої діяльності та основні форми, методи такої підготовки. Використання зазначених підходів та аспектів дасть змогу сформувати креативну компетентність майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми.

Висновки. Визначено поняття: “професійна компетентність соціальних працівників”, “професійна компетентність соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми”, “креативна компетентність соціального працівника”, “креативна компетентність соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми”. Охарактеризовано види обдарованості, виокремлено особливості обдарованих дітей та специфіку діяльності соціальних працівників у взаємодії з ними. Узагальнивши сучасні підходи до визначення креативності, враховуючи особливості соціальної роботи в сучасних соціокультурних умовах, ми визначили компоненти креативної компетентності майбутніх соціальних працівників у роботі з обдарованими дітьми : мотиваційно-аксіологічний; когнітивний; особистісний; діяльнісно-творчий, рефлексивний.

Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, креативність, компетентність, креативна компетентність, професійна компетентність соціальних працівників, професійна компетентність соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми, креативна компетентність соціального працівника, креативна компетентність соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми, компетентнісний підхід, креативний підхід.

 

Список використаних джерел:

  1. Верховна рада України, 2014. ‘Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. № 1556-VII’. Доступно : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Дата звернення 17 Серпня 2019].
  2. Вишнякова, Н., 1999. ‘Креативная акмеология. Психология высшего образования : монография’, Минск : ООО «Дэбор», 300 с.
  3. Капська, А., ред., 2011. ‘Соціальна педагогіка’, К. : Центр учбової літератури, 488 с.
  4. Карпенко, О., 2007. ‘Формування професійної компетентності соціального працівника як однієї із умов успішної практичної діяльності’, Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, Серія №11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. наукових праць, Випуск 6, К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, С. 32–39.
  5. Курагина, Г., 2005. ‘Социально-педагогическое сопровождение подростка из многодетной семьи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05’, СПб., 195 с.
  6. Пов’якель, Н., 2003. ‘Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога : монографія’, К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 295 с.
  7. Epstein, R., 2005. ‘Generativity theory and creativity. Theories of creativity’,Cresskill, New Jersey : Hampton Press.