автор: Скирда Т. С.


Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку вищої освіти у багатьох країнах світу відзначається низкою тенденцій, серед яких розширення академічної мобільності є однією з відчутних. Долучення України до Болонського процесу суттєво вплинуло на розвиток внутрішньої та міжнародної академічної мобільності.

Постановка проблеми. У “Стратегії інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти Національного авіаційного університету на 2018-2028 роки” визначено, що удосконалення академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників закладу сприятиме інтеграції у Європейський та глобальний освітній простір. З огляду на це, науковий інтерес для нас становить дослідження формування академічної мобільності студентів Національного авіаційного університету (НАУ), зокрема бакалаврів з міжнародних відносин, у контексті болонських реформ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу Болонського процесу на розвиток вищої освіти в Україні, розгортання академічної мобільності студентів та викладачів, зокрема й у контурах Болонського процесу, досліджували В. Андрущенко, В. Бобрицька, Л. Гребньов, М. Згуровський, О. Козієвська, А. Колот та інші.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування впливу болонських реформ на формування академічної мобільності у бакалаврів з міжнародних відносин з огляду на специфіку їх професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Серед особливостей професійної підготовки майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у НАУ є такі: зорієнтованість на високий рівень фундаментальної і практичної підготовки; формування у майбутнього фахівця загальних і спеціальних компетентностей у сфері міжнародної економічної, правової, інформаційної діяльності; надання сучасних знань про основні принципи і норми міжнародного бізнесу і права; забезпечення поглибленого знання теорії та практики міжнародних відносин, опанування навичками успішного просування на світові ринки конкуренто- спроможної вітчизняної продукції, аналізу кон’юнктури ринку; формування іншомовної компетентності. Аналіз документів Болонського процесу, зокрема Болонської Спільної Декларації (Італія, 1999), Копенгагенської Декларації (Данія, 2001), Бергенського Комюніке (Норвегія, 2005), Лондонського Комюніке (Велика Британія, 2007), Льовенського Комюніке (Бельгія, 2009), Будапештсько-Віденської Декларації (Угорщина-Австрія, 2010), матеріалів Конференції в Бухаресті та Третього Болонського Форуму (Румунія, 2012), Паризького Комюніке (Франція, 2018), свідчить, що серед його важливих цілей та інструментів є розширення мобільності. Документи Болонського процесу, а також законодавчо-правове забезпечення України створюють підґрунтя для формування академічної мобільності студентів НАУ, зокрема бакалаврів з міжнародних відносин.

Висновки. Україна зорієнтована на реалізацію цілей щодо розширення академічної мобільності студентів і викладачів. Формування академічної мобільності бакалаврів з міжнародних відносин студентів НАУ ґрунтується на вітчизняному законодавстві й реалізується в контексті болонських реформ.

Ключові слова: академічна мобільність, бакалаври з міжнародних відносин, Болонський процес, болонські реформи.

 

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко, В., Молодиченко, В., 2010. ‘Академічна мобільність : проблема реалізації в Україні і в світі’, Вища освіта України : теорет. та наук-метод. часопис, № 1, С. 34–42.
 2. Бобрицька, ВІ., 2013. ‘Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору’, Теоретичний та науково- методичний часопис «Вища освіта України», Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», № 3 (додаток 2), С. 234–238.
 3. Бобрицька, ВІ., 2013. ‘Професійна мобільність : контекст болонських реформ’, Педагогічна освіта : теорія і практика, Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. № 19, С. 42–45.
 4. Бобрицька, ВІ., 2015. ‘Розвиток академічної і професійної мобільності в умовах розгортання трансформаційного суспільства. Освітня політика : філософія, теорія, практика: монографія’, Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 243–272.
 5. Верховна рада України, 2005. ‘Бергенське комюніке «Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети»’, Комюніке Конференції Європейських міністрів освіти. (Берген, 19–20 травня 2005 р.). Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/go/994_576> [Дата звернення 17 Вересня 2019].
 6. Верховна рада України, 2014. ‘Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014’, Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 37–38, ст. 2004. Доступно : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Дата звернення 11 Вересня 2019].
 7. Верховна рада України, 2015. ‘Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої__освіти’, Постанова Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF> [Дата звернення 12 Вересня 2019].
 8. Верховна рада України, 2015. ‘Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2015 року, № 579’. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF> [Дата звернення 09 Вересня 2019].
 9. Гребньов, Л., 2007. ‘Лондонське комюніке : завершальний етап Болонського процесу’, Вища освіта в Росії, № 9, С. 3-20.
 10. Згуровський, МЗ., 2012. ‘Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі’. Доступно : <http://konesh.ru/bolonsekij-proces-strukturna-reforma-vishoyi-osviti-naye. html> [Дата звернення 11 Вересня 2019].
 11. Козієвська, ОІ., 2013. ‘Законодавчо-нормативне забезпечення процесів академічної мобільності: європейський досвід’, Вища освіта України. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», № 3 (додаток 2), С. 238–243.
 12. Колот, АМ., 2004. ‘Реалізація засад Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю’, Маркетинг в Україні, № 3, С. 59–65.
 13. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 1999. ‘Спільна декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 19 червня 1999 р.)’. Доступно : <http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/highedu_ua/bologna_ua.html> [Дата звернення 03 Вересня 2019].
 14. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 2007. ‘На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації’, Комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, (м. Лондон, 16–19 травня 2007 року). Доступно : <http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/highedu_ua/bologna_ua.html> [Дата звернення 17 Вересня 2019].
 15. НАУ, 2012. ‘Болонський процес’, Офіційний веб-сайт НАУ. Доступно : <https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/> [Дата звернення 12 Вересня 2019].
 16. НАУ, 2012. ‘Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету’. Офіційний веб-сайт. Доступно : <https://nau.edu.ua/ua/menu/navchalni-pidrozdili/institutes/institutmizhnarodnix-vidnosin.html> [Дата звернення 14 Вересня 2019].
 17. НАУ, 2018. ‘Стратегії інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти Національного авіаційного університету на 2018–2028 роки’. Доступно : <https://nau.edu.ua/> [Дата звернення 07 Вересня 2019].
 18. НАУ, 2018. ‘Стратегія розвитку Національного авіаційного університету до 2030 року’, Ухвалена 01.02.2018 року, Офіційний веб-сайт НАУ. Доступно : <https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/strategy-2030.html> [Дата звернення 11 Вересня 2019].
 19. EHEA Paris, 2018. ‘Парижское коммюнике’, Париж 25 мая 2018 года. Доступно : <https://iqaa.kz/images/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC %D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2018_%D0%95%D0%9F% D0%92%D0%9E.pdf> [Дата обращения 12 Сентября 2019].
 20. Bolonga process – Benelux, 2009. ‘The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new decade’, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. (Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 28–29 April 2009). Available at : <http://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Leuven_Lou vain_la_Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf> [Accessed 10 September 2019].
 21. EHEA, 2012. ‘EHEA Ministerial Conference Mobility Strategy 2020 for European Higher Education Area 17 August 2012’. Available at : <http://www.ehea.info/Uploads%281%29/2012%20EHEA%Mobility%20Str ategy.pdf> [Accessed 11 September 2019].
 22. EHEA, 2012. ‘National Report regarding the Bologna Process implementation 2009–2012’. Available at : <http://ehea.info/pid35307/work-programme-2009-2012-param_4904=eyJtb2lzIjoiMDYiLCJhbm5lZSI6IjIwMTgiLCJtb2RlIjoiMCIsI np0aWRNb2QiOiI0OTA0IiwiZmlsdHJlX3R5cGVfYWdlbmRhIjoiIiwiZmlsd HJlX3RoZW1lIjo5MTIsImJsb2MiOiJhZ2VuZGEifQ==.html> [Accessed 07 September 2019].
 23. EHEA, 2012. ‘Report of EHEA Ministerial Conference and Third Bologna Policy Forum’. Available at : http://www.ehea.info/cid104897/bolognapolicy-forum-bucharest-2012.html [Accessed 04 September 2019].