Актуальність теми дослідження. Актуальність теми зумовлюється тим, що культурницька діяльність християнських конфесій не розглядалась в даному контексті.  Процеси, які відбувалися в суспільному та культурному житті України на початку ХVІ ст. а також у релігійно-церковному комплексі християнства загалом, аналізуються панорамно та  неупереджено.

Постановка проблеми. Проводиться дослідження релігійно-філософських трансформацій в діяльності християнських церков та їх впливу на культурне життя України в контексті віросповідного розмаїття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує ряд фундаментальних досліджень, де розглядаються окремі проблеми українського гуманізму та деякі положення загального аналізу філософії людини доби Відродження. Це, зокрема, праці Д. Наливайка, В. Литвинова, Я. Стратій, П. Кралюка, М. Кашуби, І. Паславського, В. Горського, О. Матковської, Б. Криси, В. Любащенко.

Постановка завдання. Дослідження впливу національної ідеї українських  католиків, греко-католиків та протестантів на суспільну думку та їх   вплив на  формування й розвиток української національної свідомості, освіти та культури.

Виклад основного матеріалу. В статті досліджується духовна і релігійна культура України першої половини ХVІ ст., яка є однією з найцікавіших і малодосліджених тем в історії культурного розвитку України. Саме у цей період було закладено підвалини для становлення вітчизняної ранньоновітньої думки в її різних виявах - раціоналістичному і містичному; сформувалися ренесансно-гуманістичні й реформаційні ідеї, які в подальшому функціонували і розвивалися в межах культури українського бароко. Ще й досі побутує думка, що серед основних християнських конфесій в Україні – православної, католицької, протестантської та уніатської – національною, державотворчою завжди була і є досі лише православна. Що ж до українців інших віросповідань, то про них широкому загалу досі майже нічого не відомо . Проте вони для культури української зробили, певно, не менше ніж греко-католики, чи й православні, дбали про освіту та видавничу справу.

Висновки. Денаціоналізація та полонізація українського населення в ХVІ ст. пов’язувалася з процесом покатоличення. Однак цей процес не мав одностороннього характеру. Відбувалася також українізація католицького середовища. Це знайшло певні вияви в діяльності українців різних конфесій та   окремих культурних осередків. Все це ще не вивчене достатньою мірою, хоча потреба в такого роду знаннях є великою тому, що з огляду на європейський вибір України важливо подолати застарілі нігілістичні догми.

Ключові слова: християнство, протестантизм, унія, католицизм, православ′я, культура, освіта, філософія, віросповідання.

 

Список використаних джерел:

  1. Прокопович, Т., 1979. ‘Філософські твори у 3-х томах’, Київ : Наукова думка, Т.І., 400 с.
  2. Релігієзнавчий словник, 1996. Київ, .250 с.
  3. Рогович, МД., 1990. ‘Україна і Північне Відродження’. Філософія Відродження на Україні. 300 с.
  4. Смотрицький Мелетій. 2018. ‘Тренос, тобто плач’, Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія у 2-х частинах, Киів : Наукова думка, Ч. 2. 500 с.
  5. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 томах (14 книгах),     Киів : Наукова думка, Том ІІ (Книга І), 350 с.
  6. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія, Київ : “Наукова думка”, “Основи”, у 2 томах, Т.1., 570 с.
  7. Харлампович, КВ., 1914. ‘Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь’, Казань : Издание книжного магазина М. А. Голубева, 180 с.