автор: Цибулько О.С.


Актуальність дослідження. На межі XIX — на початку XX ст. в Європі педагоги прагнули розбудувати нові підходи до викладання у школах на ґрунті теоретичних надбань попередніх педагогів з метою виховання ініціативних та гармонійних особистостей, які б розбудовували нове суспільство та активно впливали на економічне, державне та громадське життя у майбутньому. Враховуючи сучасні українські реалії необхідно зазначити про важливість формування таких рис характеру особистості як: бажання працювати, ініціативність, креативність, потяг до само-реалізації, усвідомлення необхідності постійного самовдосконалення. Такі риси сучасного українця відповідають вимогам інформаційного суспільства, а, отже, на їх вихованні мають бути зосереджені педагогічні зусилля. З цієї причини актуальності набуває період становлення індустріального суспільства, представлений в історії педагогічної думки країн Західної Європи різноманітними течіями та концепціями, зосередженими на вихованні людини індустріального суспільства, людини свого часу.

Постановка проблеми. Характерними особливостями освітніх течій періоду становлення індустріального суспільства було синкретичне поєднання нових теоретичних положень з практичною творчою діяльністю, що мало місце у нових навчальних закладах з можливостями проведення наукових експериментів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для написання статті були використані загальні праці з історії педагогіки. Разом з тим, ідейною основою роботи є спеціальні дослідження з окремих аспектів зазначеної проблеми, а також праці самих педагогів. Однак, праць, присвячених дослідженню єдності теорії і практики як чинника виховання морально-етичних цінностей у європейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства, немає.

Постановка завдання. Аналіз ідей щодо єдність теорії та практики як чинника виховання морально-етичних цінностей у європейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У статті розглядається питання єдності теорії та практики як чинника виховання морально-етичних цінностей у європейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства. Особлива увага приділяється фундаментальним концепціям виховання моральних цінностей в педагогіці. У статті виявлені можливості використання світової педагогічної думки українськими педагогами.

Висновки. Ідеї освітніх течій періоду становлення індустріального суспільства надали значний поштовх для становлення та подальшого розвитку уявлень щодо ролі громадського виховання та професійної підготовки до майбутньої діяльності, також освітні течії сприяли розвитку педагогічної теорії та її впровадження у Європі XX ст. Відтак, духовне виховання учнів формується та розвивається в межах старанного виконання будь-якої роботи, завдяки якій розвивається воля, розум, витонченість почуттів. Сучасна українська педагогіка представлена широкою палітрою різноманітних течій та концепцій, разом з тим, в умовах інформаційного суспільства, ідея єдності теорії і практики як чинника формування морально-етичних цінностей особистості не втрачає своєї значущості та потребує подальшого розвитку.

Ключові слова: морально-етичне виховання, індустріальне суспільство, духовні цінності, експериментальна педагогіка, інноваційна педагогіка, освіта.

 

Список використаних джерел:

  1. Lillard, PP. 1996. ‘Montessori Today : A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood’, New-York : Schocken Books, 240 p.
  2. Гуцал, ЛА., 2019. ‘Проблема трудового виховання особистості в історичному вимірі’, Інноваційна педагогіка, Вип 10. Т. 1, С. 167-172.
  3. Зеленов, ЄА., 2012. ‘Г. Кершенштейнер про громадянське виховання учнівської молоді’, Духовність особистості: методологія, теорія і практика, Вип. 2(49), С. 50-57.
  4. Дубасенюк, ОА., Левківський МВ., ред., 1999. ‘Історія педагогіки’, Житомир : Житомирський державний педагогічний університет, 336 с.
  5. Кей, Э., 2011. ‘Любовь и брак : Эволюция любви’, Серия : Из наследия мировой философской мысли : этика. Книжный дом «Либроком», 456 с.
  6. Коваленко, ЕИ., Белкина, НИ., 2006. ‘История зарубежной педагогики’, К. : ЦНЛ, 662 с.
  7. Ковальчук, ГГ., 2010. ‘Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра’, Історико-педагогічний альманах, Вип. 2, C. 24-28.
  8. ‘Мыслители образования’, 1994. Т. 2. М. : Прогресс, 416 с.
  9. Романов, АА., 2012. ‘Становление экспериментальной педагогики в Германии’, Историко-педагогический журнал, № 4, С. 122-138.