Актуальність теми дослідження. Глобалізація освіти спричинила появу таких понять як міжнародна освіта, освітня дипломатія, транскордонна освіта, академічна мобільність, інтернаціональна та полікультурна освіта, що вимагає від освітнього менеджменту відповідних ініціатив, реалізація яких  уможливлюється за рахунок формування чіткої стратегії та багатофункціональної системи тактичних завдань. В даному контексті на менеджмент міжнародної освітньої діяльності покладено значну  відповідальність, а саме: формування міжнародної освітньої політики, інтернаціоналізація та інтеграція освітнього простору, підвищення якості освіти та її доступність, конкуренто-спроможність національних освітніх систем на ринку світових освітніх послуг тощо.

Постановка проблеми. Зрозуміло, будь-яка освітня діяльність, тим більше в міжнародному масштабі, не може ефективно реалізовуватися без раціонального менеджменту, тому поняття “менеджмент міжнародної освітньої діяльності” потребує детального теоретичного обґрунтування та структурування. Такі соціально-політичні, освітні явища як: академічна мобільність, освітнє волонтерство, освітня дипломатія, ринок освітніх послуг і т.д. не можуть існувати без ефективного менеджменту, бо як теорії, що мають вагоме практичне значення для розвитку освіченої спільноти, вони носять у своїй більшості неконтрольований, несистемний, економічно нестабільний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на активну реалізацію окремих складових міжнародної науково-освітньої діяльності, дослідження поняття та явище менеджменту міжнародної освітньої діяльності має фрагментарну, поодиноку природу. Серед науковців, які досліджували вказану проблематику, ми виділяємо: С. Бурого, Р. Закієву, Л. Калініну, О. Косевича та В. Кожину, О. Мармазу, С. Вілкінса і С. Нері, Дж. Найта, Бішва Бала Тхапа та спираємося на їх результати.

Постановка завдання. Дослідити сутність поняття менеджменту міжнародної освітньої діяльності, її  складових та принципів реалізації.

Виклад основного матеріалу. Процес реалізації міжнародної освітньої діяльність має ґрунтуватися на принципах: гуманізації, відкритості, доступності інноваційності, конкурентоспроможності, безперервності, доступності, де ефективний менеджмент є засобом. Менеджмент міжнародної освітньої діяльності розглядається як відносно нове явище з точки зору теоретично обґрунтованих і експериментально перевірених технологій і систем ефективного управління освітою та її структурними складовими в міжнародному контексті.

Висновки. Менеджмент міжнародною освітньої діяльності – це культурно-політична, економічно прибуткова, організована, мотивована та контрольована управлінська діяльність в сфері міжнародної освіти, що спрямована не тільки на продуктивне функціонування та розвиток явища міжнародної освіти, а й така, що сприяє сталому розвитку людської цивілізації взагалі.

 Ключові слова: менеджмент міжнародної освітньої діяльності,  освітній менеджмент, освітні послуги, якість освіти, міжнародна освіта.

Список використаних джерел:

  1. Бурий, СА 2011. ‘Технологія освітнього менеджменту’, Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.3, №2. с. 232-234.
  2. Закиева, РР 2018. ‘Образовательный менеджмент’, Профессиональное образование в современном мире, Т. 8, № 2. с. 1836–1843.
  3. Косевич, АВ & Кожина, ВО 2015. ‘Развитие международного образования как важнейшей сферы мировой экономики’, Вестник Международного института экономики и права, № 4 (21), с. 85-92.
  4. Knight, Jane & Wit, Hans de 2018. ‘Internationalization of Higher Education: Past and Future’, International Higher Education, Issue 95. p. 2-4.
  5. Kyvliuk, Olga 2020. ‘Management of international educational activities: the essence and principles of implementation’, Theory and practice: problems and prospects. Scientific articles Lietuvos sporto universitetas, Kaunas. 76-81.
  6. Wilkins, S & Neri, S 2019. ‘Managing Faculty in Transnational Higher Education: Expatriate Academics at International Branch Campuses’, Journal of Studies in International Education, Vol.23, Issue 4. p. 451-472.