Виберіть свою мову

автори: Волощенко Н. О., Коваль Ю. О.


Актуальність теми дослідження. Дошкільний вік – період інтенсивного психічного та розумового розвитку дитини. В цьому віці закладаються основи для її подальшого розвитку. Використання інноваційних технологій у навчанні і розвиткові дошкільників дозволяє досягти кращих результатів у порівнянні з класичними методиками.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти перед педагогами стоїть нагальне питання пошуку і впровадження інноваційних технологій, які б сприяли розвиткові пізнавальної активності і самостійності дітей. Однією з таких технологій є Lego-технологія, яка забезпечує всебічний розвиток дитини, сприяє розвиткові мислення, уяви, уваги, творчого потенціалу. У статті розкрито освітньо-розвивальний потенціал Lego-технології і можливості її використання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку висвітлена в дослідженнях таких науковців, як С. Ладивір, І. Морозової, Ю. Демидової, І. Мордоус, О. Кононко та ін.

Постановка завдання. Використання Lego-технології в роботі з дошкільниками має базуватись на свідомому виборі вихователем саме цієї технології. Володіння теоретичними знаннями і практичними уміннями застосування даної технології в навчально-виховному процесі ЗДО забезпечує позитивні зміни в розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Старший дошкільний вік є сензитивним періодом у розвитку пізнавальної активності. Саме в цьому віці дитина навчається чітко усвідомлювати поставлену мету і шукає шляхи її самостійної реалізації. На шостому році життя у дітей виникає здібність до довільного запам’ятовування, активно розвивається образне та логічне мислення, підвищується інтерес до конструктивної діяльності. Конструктивна діяльність є складним пізнавальним процесом, в результаті якого дитина здобуває знання і практичні вміння, вчиться виділяти характерні ознаки, встановлює зв'язки і залежності між деталями і предметами. Використання Lego-технології в ігрових та навчальних цілях дає можливість вирішувати складні пізнавальні, пошукові та творчі завдання в цікавій, доступній, зрозумілій, ігровій формі. За допомогою цього конструктора вирішуються завдання освітньої діяльності з дошкільниками за

наступними напрямками: розвиток дрібної моторики рук; розвиток уваги, пам'яті, мислення; навчання орієнтуванню в просторі; формування математичних знань про кількість, форму, пропорції, симетрії; розширення уявлень дітей про навколишній світ, архітектуру; розвиток уяви, творчого мислення; навчання спілкуванню один з одним, повага до своєї та чужої праці.

Висновки. Використання Lego-технології в роботі з дошкільниками має величезний освітньо-розвивальний потенціал і сприяє розвитку пам’яті, мислення, інтелекту, уяви та творчих здібностей дітей. Конструктивна діяльність сприяє формуванню у дітей старшого дошкільного віку таких якостей, як уміння концентруватися, здатність до співробітництва, почуття самовпевненості. Ці якості є необхідними у подальшому формуванні уміння вчитися цілеспрямовано і сприймати нове з великим інтересом.

Ключові слова: пізнавальна активність, конструювання, Lego-технологія, логічне мислення.

 

Список використаних джерел:

  1. Богуш, АМ., ред., 2012. ‘Базовий компонент дошкільної освіти’, К. : Видавництво, 26 с.
  2. Демидова, Ю.О., 2012. ‘Визначення рівня сформованості пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності’ Педагогічний дискурс, Хм., вид-во Національна академія педагогічних наук, Інститут педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Вип. 13, С. 76-79 Доступно http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/0peddysk_2012_13_19.pdf
  3. Комарова, ЛГ., 2001. ‘Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO)’, М. : «ЛИНКА – ПРЕСС», 88 с.
  4. Кононко, О.Л., 1999. ‘Розвиток самосвідомості як запорука особистісного зростання дошкільника’ Дошкільне виховання., No10, С. 3–5.
  5. Відділ ЛЕГО-педагогіки, ІНТ, 2007. ‘Конструюємо: граємо і вчимося LegoDacta’, Матеріали розвиваючого навчання дошкільнят, М., 37 с.
  6. Лусс, ТВ., 2003. ‘Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО’, М. : Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС, 104 с.
  7. Мордоус, ІО., 2008. ‘Пізнавальна діяльність – шлях реалізації діяльнісного підходу в процесі опанування дошкільниками іноземною мовою’, Сучасне дошкілля: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, С. 74-78.
  8. Рома, ОЮ., Близнюк, ВЮ., Борук, ОП., 2016. ‘Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO®»’, The LEGO® Foundation, 140 c.
  9. Рожок, ТЛ., Костецька, ОА., 2018. ‘Від маленької цеглинки – до розумної дитинки’, Дидактично-ігровий посібник, Вінниця : КУ «ММК», 15 с.
  10. Фешина, ЄВ., 2011. ‘Лего конструювання в дитячому садку : посібник для педагогів’, М. : Сфера, 243 с.

 

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_11(3)-8.pdf|100%|300|native}