автор: Доценко Н. А.


Актуальність теми дослідження. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, дозволяє переглянути основні підходи до підготовки бакалаврів з агроінженерії. Специфіка підготовки таких фахівців, потреба у підвищенні ефективності освіт-нього процесу, реалізація принципів індивідуального підходу в навчанні змушують відводити особливе місце набуттю практичних інженерних навичок. В умовах інформаційно-освітнього середо-вища доцільно закріплювати отримані навички за допомогою навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів.

Постановка проблеми. При підготовці бакалаврів з агроінженерії необхідно підібрати оптимальні елементи для створення навчальних комп’ютер-них інтерактивних тренажерів, виявити проблеми в їх використанні, визначити, яким чином доцільно подавати матеріал та виконувати контроль при їх проходженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використанню інформаційно-комунікаційних технологій присвячені роботи Н. Морзе, М. Жалдака, Ю. Рамського, О. Співаковського, В. Беспалько. Методи ки навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища розглядали В. Биков, Р. Гуревич, М. Кадемія, В. Кухаренко, С. Литвинова. Використанням хмарних технологій в освіті займались В. Олійник, О. Самойленко, І. Бацуровська.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану використання навчальних інтерактивних комп’ютерних тренажерів в умовах інформа-ційноосвітнього середовища при підготовці бакалаврів з агроінженерії.

Виклад основного матеріалу дослідження. У статті представлено дослідження стану використання навчальних інтерактивних комп’ютерних тренажерів в умовах інформаційно-освітнього середовища при підготовці бакалаврів з агроінженерії. Розглянуто поняття інформаційно-освітнє середовище, навчальний інтерактивний комп’ютерний тренажер, визначено, якими навичками повинні оволодіти бакалаври з агроінженерії. Представлена класифікація навчальних інтерактивних комп’ютерних тренажерів. Відповідно до неї навчальні інтерактивні комп’ютерні тренажери можна поділити на тестові, графічні, анімовані та гейміфіковані навчальні тренажери. Використання кожного типу відповідно до мети навчальної дисципліни забезпечує широкий спектр оволодіння інженерними навичками для бакалаврів з агроінженерії. Викладені статистичні дані анкетування викладачів спеціальності “Агроінженерія”. На основі отриманих даних є змога коректувати навчальний контент, форми і методи його подачі в умовах інформаційно-освітнього середовища та підбирати навчальні інтерактивні комп’ютерні тренажери для складання навчальних курсів для підготовки бакалаврів з агроінженерії.

Висновки. В умовах інформаційно-освітнього середовища одним з інструментів перевірки знань бакалаврів з агроінженерії дисциплін є навчальні комп’ютерні інтерактивні тренажери. Під час формування питань навчального комп’ютерного інтерактивного тренажера в умовах інформаційно-освітнього середовища необхідно враховувати мету, тип та дисципліну. За рахунок використання різних типів питань під час формування навчального комп’ютерного інтерактивного тренажера – тестових, графічних, анімованих, гейміфікованих забезпечується оволодіння інженерними навичками під час навчання. В ході анкетування отримано статистичні дані щодо використання навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів для підготовки бакалаврів з агроінженерії, на основі цих даних можна коригувати подальшу подачу контенту.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, бакалаври з агроінженерії, навчальні інтерактивні комп’ютерні тренажери.

 

Список використаних джерел:

 1. . Беспалько, ВП., 1995. ‘Педагогика и прогрессивные технологии обучения’, 380 с.
 2. Биков, ВЮ., 2005. ‘Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти’, Інформаційні технології і засоби навчання, C. 3 – 9.
 3. Биков, ВЮ., 2008. ‘Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія’, К. : Атіка, 684 с.
 4. Биков, ВЮ., Кухаренко, ВМ., Сиротинко, НГ., Рибалко, ОВ., 2008. ‘Технологія розробки дистанційного курсу : навчальний посібник’, К. : Міленіум, 324 с.
 5. Гуревич, РС., Кадемія, МЮ., Шевченко ЛС., 2013. ‘Інформаційні технології навчання : інноваційний підхід : навчальний посібник’, Вінниця : Планер, 499 с.
 6. Доценко, НА., 2019. ‘Застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної підготовки’, Освітній дискурс : збірник наукових праць, № 11, С. 66-78.
 7. Кадемія, МЮ., Козяр, ММ., Ткаченко, ТВ., Шевченко, ЛС., 2008. ‘Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу’, Львів : СПОЛОХ, 186 с.
 8. Морзе, НВ., Жалдак, МІ., 2004. ‘Методика навчання інформатики : навч. посіб.’, К. : Навчальна книга, Ч.1 : Загальна методика навчання, 256 с.
 9. Олійник, ВВ., Самойленко, ОМ., Бацуровська, ІВ., 2012. ‘Персональний веб-ресурс – основа освітнього процесу університету’, Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті”, НАПН України, Ун-т менедж. освіти, С. 32.
 10. Співаковський, ОВ., 2005. ‘Майбутнє шкільної інформатики. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій’, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць, № 3 (10), С. 226-234.
 11. Трухин, АВ., 2005. ‘Виды виртуальных компьютерных лабораторий’, Информационные технологии в высшем образовании, № 1, С. 58 – 67.