Актуальність теми дослідження.  Сучасні учителі потребують підготовки до реалізації реформування освітнього процесу, серед яких компетентнісний підхід, окреслений формуванням ключових компетентностей, в тому числі і підприємницької, що забезпечує можливість сформувати вчителя ХХІ століття.

Постановка проблеми. Відповідно заклади післядипломної педагогічної освіти повинні забезпечити формування підприємницької компетентності вчителів, що стало основою дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті проведено аналіз теоретико-методологічних джерел з досліджуваної проблеми, уточнено сутність понятійного апарату. Різні аспекти підготовки вчителів досліджували у своїх працях як вітчизняні так і  зарубіжні науковці, зокрема: В. Беспалько, М. Вакуленко, I. Зязюн, І. Єрмакова, С. Максименко, В. Паламарчук, С. Гончаренко, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Пометун, В. Химинець, Л. Данилова та ін.

Постановка завдання. Автором  визначено завдання: проаналізувати освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації вчителів природничих спеціальностей та навчально-тематичні плани щодо можливості формування підприємницької компетентності; розробити механізми імплементації підприємницької компетентності в освітній процес інститутів післядипломної педагогічної освіти  та організувати діагностику сформованості підприємницької компетентностей учителів у ході проведеного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації вчителів природничих спеціальностей та навчально-тематичних планів щодо можливості формування підприємницької компетентності виявив проблеми та спонукав імплементувати в освітній процес інститутів післядипломної педагогічної освіти підприємницьку компетентність через розроблений алгоритм індивідуальної освітньої траєкторії вчителів- природничників.

Висновки. Результати апробації засвідчують позитивну динаміку сформованості підприємницької компетентності вчителів природничих спеціальностей експериментальних груп у системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: підготовка вчителів, підприємницька компетентність, імплементація, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта.

 

Список використаних джерел:

  1. Власюк, О 2009. ʻПсихолого-педагогічні аспекти професійної підготовки студентівʼ, Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Острог: Національний університет “Острозька академія”, Вип. 13, с. 71–77.
  2. Гензьора, ТМ 2010. ʻФормування творчої особистості майбутнього вчителя біологіїʼ. Доступно : <http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Pedagogica/68183.doc.htm>. [30 Липень 2020].
  3. Гончаренко, С & Кушнір, В 2002. ʻМетодологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіціʼ, Неперервна професійна освіта: теорія і практика, Вип. 4 (8), с. 15-22.
  4. Даниленко, ЛІ. ʻВикористання інноваційних технологій навчання у методиці викладання біологіїʼ. Доступно : <http://osvita.smila.com/metodychni-rekomendac>. [30 Липень 2020].
  5. Єсіна, ОГ 2012. ʻКритерії оцінки якості підготовки сучасних фахівцівʼ, Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць, Кривий Ріг: НМетАУ, Вип. VII, с. 84–90.
  6. Кравчук, ВВ 2010. ʻВпровадження інноваційних педагогічних технологій як розвиток творчого потенціалу педагогівʼ, Педагогіка вищої школи, № 5, с. 325-333.
  7. Кремень, ВГ 2003. ʻПідготовка наукових і педагогічних працівників, їх професійне вдосконалення-важлива умова модернізації освітиʼ, Київ: Грамота, 216 с.
  8. Максименко, СД 2018. ʻМеханізми розвитку особистостіʼ, Проблеми сучасної психології, Вип. 40, с. 7-23. Доступно : <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_40_3>. [30 Липень 2020].
  9. Ничкало, НГ 2003. ʻПрофесійна освіта і навчання у ХХІ столітті : концептуальні засадиʼ, Проблеми інженернопедагогічної освіти : зб. наук. праць, Харків, № 5, с. 53–57.
  10. Пометун, ОІ 2007. ʻІнтерактивні методики та система навчанняʼ, Київ: Шкільний світ, 112 с.