Актуальність теми дослідження. Сучасна система освіти покликана допомогти кожній особистості усвідомити власне унікальне “Я”, розкрити власний потенціал, сприяти становленню самосвідомості, самовизначення, самореалізації та самоствердження. Таке завдання постає в умовах реформування української системи освіти, провідним принципом якої визнано гуманізацію.

Постановка проблеми. Основою побудови нової освітньої парадигми, яка передбачає не лише формування системи знань, вмінь та навичок, а й створення певних компетентностей з врахуванням соціальних, економічних та науково-теоретичних реалій ХХІ століття стає пошук освітніх технологій, що сприятимуть гуманізації освіти. Однією з них є використання ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом зростає інтерес до проблеми створення ситуації успіху в освітньому процесі. Їй присвячена низка дисертаційних робіт (наприклад, О. Гусак, Т. Докучина та ін.), наукових статей (див. І. Бех, І. Ларіонова, А. Сівак, О. Чиркова та ін.), тез міжнародних конференцій (А. Велика, М. Матронова, Ю. Андрєєва та ін.).

Постановка завдання. Теоретичне обґрунтування переваг створення ситуації успіху в умовах гуманізації освіти на основі аналізу практичного досвіду та теоретичних поглядів.

Виклад основного матеріалу. Проблема успіху, успішності стала актуальною на початку ХХІ століття. Кожна людина прагне досягнути успіху, бути впевненою у собі та завтрашньому дні. Успішність визнається однією з потреб особистості. Реформування сучасної освіти покликане зробити її людиноцентричною, ефективною, наближеною до практичних потреб людини, яка навчається. Гуманізація освіти неможлива без створення ситуацій успіху під час навчання. Такі ситуації активізують пізнавальну мотивацію людини, розкривають її творчий потенціал, роблять людину сильною та впевненою. Для створення ситуацій успіху викладачі використовують різноманітні методи та засоби, які активізують пізнавальну діяльність студентів.

Висновки. Створення ситуацій успіху під час викладання гуманітарних дисциплін є передумовою гуманізації освіти, оскільки успіх є фактором пошукової діяльності студента, спонукає до пізнавальної самостійності та творчості, впливає на самооцінку та установки особистості, дозволяє особистості самовизначитися, самоствердитися, сформувати власне самоставлення, “звірити” власні риси з рисами успішної особистості.

Ключові слова: ситуація успіху, гуманізація, успіх, навчання, пізнавальна діяльність, особистість.

 

Список використаних джерел:

 1. Амонашвили, ША 1980. ‘Обучение. Оценка. Отметка’, Москва: Знание, 96 с.
 2. Белкин, АС 1991. ‘Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя’, Москва: Просвещение, 176 с.
 3. Бех, ІД 2003. ‘Виховання особистості’, Особистісно орієнтований підхід: практичні засади, Кн. 2. Київ: Либідь, 344 с.
 4. Бех, ІД 2004. ‘Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання’, Педагогіка і психологія, № 4, с. 5-15.
 5. Гук, ОФ 2012. ‘Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі’, Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, № 14, с. 179-187. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_14_26> [20 Серпень 2020].
 6. Занюк, СС 2002. ‘Психологія мотивації’, Київ: Либідь, 304 с.
 7. Карпенко, ЗС 2009. ‘Аксіологічна психологія особистості’, Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 512 с.
 8. Ларионова, ИА & Ларионова, СО 2014. ‘Ситуация успеха как фактор развития отношений сотрудничества в системе “учитель-ученик”’, Современные проблемы науки и образования. Доступно: URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16371> [25 Серпень 2020].
 9. Максимова, ТВ 2005. ‘Проблеми гуманизации в системе образования’, Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, № 22, с. 225-228.
 10. Мангейм, К 2000. ‘Очерки социологии знания: Проблема поколений – состязательность - экономические амбиции’, Пер. с англ. ЕЯ Додина; Отв. ред. ЛВ Скворцов, М.: ИНИОН РАН, 162 с.
 11. Петровский, ВА 1992. ‘Психология неадаптивной активности’, Москва: ТОО “Горбунок”, 224 с.
 12. Похило, ІД 2008. ‘Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України’. Доступно: <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/pohilo.php> [23 Серпень 2020].
 13. ‘Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)’. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text> [23 Серпень 2020].
 14. ‘Психология жизненного успеха’, 1995. Київ: НАН Украины. Институт социологии, 150 с.
 15. Ротенберг, ВС & Бондаренко, СМ 1989. ‘Мозг. Обучение. Здоровье’, Кн. для учителя, Москва: Просвещение, 239 с.
 16. Сиволога, ВФ 2013. ‘Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти’, Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: зб. наук, праць, Одеса: ОНУ, с. 266-286.
 17. Сухомлинский, ВА 1974. ‘Сердце отдаю детям’, Київ: Рад. школа, 288 с.
 18. Часова, КС 2013. ‘Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз’, Педагогічний процес: теорія і практика, № 4, с. 194-201.
 19. Шиянов, ЕН 2011. ‘Гуманизация профессионального становления педагога’, Советская педагогіка, № 9, с. 80-84.
 20. Яшин, Н 2016. ‘Гуманізація освіти як передумова формування толерантності студентів вищих навчальних закладів України’, Освітній простір України, № 7, с. 119-125. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_22> [29 Серпень 2020].