автор: А. В. Лапутько


Актуальність теми дослідження. Еволюція християнських уявлень про гідність людини підготувала появу та розвиток європейського гуманізму, що з необхідністю призвело до створення гідних умов життя людини. В християнстві розуміння прав людини нерозривно пов’язане із  відповідальністю, справедливістю, милосердям, свободою та любов’ю до ближнього.

Постановка проблеми. Однією із вічних проблем філософії  та одним з універсальних питань людського духу є питання про людську гідність. Людина розуміється як важлива складова надприродного. У християнстві загальним для усіх конфесій є розуміння людини як образу та подоби Бога. Така висока оцінка сутності людини є основним лейтмотивом в антропології та релігії. У бажанні бути досконалою, щасливою, безсмертною відображене усвідомлення людиною гідності власного духу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українському релігієзнавстві та богослов’ї  тема гідності  досліджується широким колом фахівців з залученням історичного, компаративного, герменевтичного, феноменологічного методів. У контексті Революції Гідності Л. Филипович, О. Горкуша дослідили місце розуміння гідності людини в становленні громадянського суспільства. П. Яроцький, О. Саган, П. Чорноморець, Т. Гаврилюк  розкривають проблему гідності людини в контексті сучасних та історичних реалій Католицької, Православної  та протестантських церков.

Постановка завдання. Метою  статті є аналіз християнського розуміння гідності людини. До основних завдань дослідження належить розкрити біблійні джерела та оcнови розуміння гідності як онтологічної складової людини, її образу та подоби Бога.

Виклад основного матеріалу. Проаналізовано, що світське утвердження гідності, прав та свобод людини в практичній його площині у певні періоди історії людства було і є неабияким викликом для християнських церков. Досліджено, що християнське розуміння гідності людини, балансуючи на межі теоретичного його проголошення та практичного його втілення, слугувало просуванню ідей гуманізму, спроможності його протистоянню згубним, принижуючим дух людини проявам суспільних форм життя, в діалектиці соціальних та релігійних форм буття. Показано, що гідність особи невід’ємна від розуміння її прав та свобод, а тому боротьба за гідність та права людини є невід’ємною частиною проповідування істин християнства.

Висновки. Висвітлено, що нерідко саме християнське розуміння гідності людини призводило до соціальних революцій і, навпаки, потужні секулярні процеси примушували церкви до повернення та переосмислення їх базових антропологічних засновків. Доведено, що базова антропологічна цінність християнства  гідність, проголошена апологетами християнства ще дві тисячі років тому,  пройшла довгий шлях утвердження в суспільній свідомості, долаючи на своєму шляху усі вияви викривлення та пригнічення людського духу. Гідність перетворювала людське суспільство на єдину сім’ю не лише в контексті Церкви як єдиного Тіла Христового, але і у світському її виразі.

Ключові слова:  гідність, християнство, права, свободи, православ’я, католицизм, образ та подоба Бога, християнська антропологія.

 

Список використаних джерел:

 1. Великий Афанасий, св. 1998. ‘Слово о воплощении Бога-Слова и о пришествии Его к нам во влоти’, Восточные отцы и учителя церкви IV века: Антология в 3 т., Москва: МФГИ, Т.1, 608 с.
 2. Всезагальна декларація прав людини Доступно: <https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml> [10 Грудень 2020].
 3. Гаврилюк, ТВ 2013. Людина в християнській антропології ХХ – ХХІ століття, Київ: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 320 с.
 4. Гідність. Вікіпедія. Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C> [10 Грудень 2020].
 5. Горкуша, O & Филипович, Л 2015. ‘Революція Гідності як об'єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму’, Українське релігієзнавство, № 73, с. 43-51. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2015_73_9> [10 Грудень 2020].
 6. Декларація прав людини та громадянина Доступно: <https://constituante.livejournal.com/10253.html> [10 Грудень 2020].
 7. Дойчик, МВ 2017. ‘Ідея гідності у християнській патристиці’, Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки, Випуск 18, с. 36 – 42.
 8. Египетский Макарий, прп. Духовные беседы. Доступно: <https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/duhovnye-besedy/> [10 Грудень 2020].
 9. Загальна декларація прав людини. Доступно: https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82:1&catid=47:un&Itemid=74&lang=ru [10 Грудень 2020].
 10. Керн, К арх. 1996. Антропология святителя Григория Паламы, Москва: Паломник.
 11. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 2008 Доступно: <http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html>. [10 Грудень 2020].
 12. Пастирська конституція про Церкву в сучасному світі ‘Gaudium et Spes’ Доступно: <https://znaimo.com.ua/Gaudium_et_Spes>. [11 Грудень 2020].
 13. Соціальна концепція Української Православної церкви Доступно: <http://orthodox.org.ua/page/sots%D1%96alna-kontsepts%D1%96ya>. [12 Грудень 2020].
 14. Сурожский, А митр. 2002. Труды, Москва: Практика. 
 15. Фейєрбах, Л 1965. Сущность христианства. Доступно: <https://royallib.com/book/feyerbah_lyudvig/sushchnost_hristianstva.html>. [07 Грудень 2020].
 16. Филипович, Л & Горкуша, О 2015. Майдан і церква, Київ: Саммит-Книга.
 17. Хартія основних прав Європейського Союзу Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text>. [18 Грудень 2020].
 18. Havryliuk, T & Lukashenko, M 2020. ‘Roman Catholicism in Ukraine: The Contemporary Situation, Social Acceptance, and Social Service’, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 3 , Article 5. Available from: <https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss3/5/>. [19 December 2020].