Актуальність теми дослідження. В умовах створення Нової української школи важливого значення набуває модернізація змісту освіти, одним із засобів реалізації якого був і залишається підручник. Відтак завданням науковців і педагогів-практиків є підготовка навчальної літератури нового покоління.

Постановка проблеми. Нинішні освітні трансформації актуалізують ґрунтовне вивчення, осмислення і творче використання вітчизняного історико-педагогічного досвіду, зокрема розвитку підручникотворення в початковій освіті. У такому контексті наукове зацікав-лення викликає період відродження національної школи в Україні, характерними особливостями якого стало суттєве оновлення змісту початкової освіти, створення нового покоління підручників для молодших школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти розвитку підручникотворення в початковій освіті в обраних хронологічних межах знайшли відображення в працях українських учених Н. М. Бібік, М. С. Вашуленка, Н. С. Коваль, Я. П. Кодлюк, О. Я. Савченко, В. П. Тименка та ін.

Постановка завдання. Визначити та схарактеризувати тенденції розвитку підручникотворення в початковій освіті у період першого десятиліття державної незалежності України (19912001) задля врахування попередніх надбань та уникнення помилок у процесі творення навчальної літератури для Нової української початкової школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснений аналіз навчальних книжок, виданих у перше десятиліття незалежної України, дав змогу визначити такі тенденції у розвитку підручникотворення в початковій освіті: перегляд змістового наповнення підручників з огляду на принципи дитино-центризму, національної спрямованості, гуманізації; розроблення нового покоління навчальної літератури українськими авторами; підготовка єдиних навчальних книжок для трирічної та чотирирічної початкової школи; створення нових типів підручників і навчальних посібників – альтернативних, дворівневих, інтегрованих, загальнорозвивального характеру; запровадження їх апробації та проходження процедури “грифування”. Поряд із позитивними тенденціями в розвитку підручникотворення в початковій освіті зазначимо й негативні: поглиблення проблеми видання навчальної літератури, вчасного забезпечення нею молодших школярів, підготовка навчальної літератури малопрофесійними авторами, повернення оплати за користування підручниками.

Висновки. Проаналізовані джерела дозволили не лише отримати нове історико-педагогічного знання, а й осмислити попередній досвід у процесі сучасного реформування освітньої галузі, творення Нової української початкової школи. Переконані, що пріоритетними засадами у розвитку підручникотворення в початковій освіті мають залишатися дитино-центризм, національна спрямованість, гуманізація, варіативність, диференціація, що були започатковані та реалізовувалися у перше десятиліття державної незалежності України.

Ключові слова: розвиток підручникотворення; початкова освіта; тенденції; Україна.

 

Список використаних джерел:

 1. Бібік, НМ & Коваль, НС 1996. Віконечко, Київ, 45 с.
 2. Богданович, МВ 1991. Математика. Підручник для 2 кл. чотириріч. початкової шк. 4-те вид., перероб., Київ : Радянська школа, 208 с.
 3. Богданович, МВ, Корчевська, ОП & Ящишина ТП 1991. ‘Як працювати за дворівневим підручником з математики’, Початкова школа, № 5, с. 26‑29.
 4. Гавриленко, ТЛ ‘Образ Батьківщини в підручниках з читання для молодших школярів у період відродження національної школи в Україні (90‑ті рр. ХХ ст.)’, Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, с. 56–57.
 5. Гавриленко, ТЛ 2019. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект. Монографія, Київ : Фенікс, 384 с.
 6. Гавриленко, ТЛ & Кузьомко, ЛМ ‘Конструювання змісту початкової освіти на нових методологічних і дидактичних принципах у період відродження національної школи в Україні (1991–1996)’, Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум”: Серія: Педагогічні науки, вип. 8 (164), Чернігів, с. 278-285.
 7. Доповідна записка про результати апробації навчальної літератури у 1999/2000 навчальному році, 2000. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 19, с. 15–22.
 8. Доповідна записка про результати апробації навчальної літератури у 2000/2001 навчальному році, 2001. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 15, с. 4–15.
 9. Кодлюк, ЯП 2006. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті, Підручник, Київ: Наш час, 368 c.
 10. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи, Схвалено рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 р., Доступно: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>  [13 вересень 2020].
 11. Перелік підручників і навчальних посібників, придатних для використання в загальноосвітніх школах України в 1992/1993 навчальному році, 1992. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 14, с. 10–32.
 12. Перелік підручників і навчальних посібників, придатних для використання в загальноосвітніх школах України в 1995/1996 навчальному році, 1995. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 13, с. 3–12.
 13. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання в середніх закладах освіти в 1998/1999 навчальному році, 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 17/18, с. 3–49.
 14. Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 2, с. 19–25.
 15. Про поліпшення організації підготовки і видання книг і навчально-методичної літератури для закладів освіти України, 1992. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 23, с. 3–5.
 16. Савченко, ОЯ 2000. ‘Без якісного підручника шкільна освіти неможлива՚, Педагогічна газета, № 8, с. 2.
 17. Савченко, ОЯ 2012. Дидактика початкової освіти. Підручник, Київ : Грамота, 504 с.
 18. Савченко, ОЯ 1996. ‘Реформування змісту початкової освіти’, Початкова школа, № 1, с. 4–8.
 19. Скрипченко, НФ & Савченко, ОЯ 1990. Читанка. Підручник для 1 кл. триріч. початкової шк., Київ : Радянська школа, 240 с.
 20. Скрипченко, НФ & Савченко, ОЯ 1990. Читанка. Підручник для 3 кл. чотириріч. початкової шк. 3-те вид., Київ : Радянська школа, 336 с.
 21. Скрипченко, НФ & Савченко, ОЯ 1992. Читанка. Підручник для 1 кл. триріч. початкової шк. 2-ге вид., перероб., Київ : Радянська школа, 223 с.
 22. Скрипченко, НФ & Савченко, ОЯ 1993. Читанка. Підручник для 2 кл. чотириріч. початкової шк., Київ : Освіта, 224 с.
 23. Скрипченко, НФ & Савченко, ОЯ 1998. Читанка. Підручник для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. початкової шк. 8-ме вид., Київ : Освіта, 336 с.
 24. Скрипченко, НФ, Савченко, ОЯ & Волошина, НЙ 2000. Читанка. Підручник для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. початкової шк. 6-те вид., Київ : Освіта, 228 с.