Павлова Н. С.


Актуальність теми дослідження. Модернізація освітньої галузі сприяє оновленню процесів надання закладами вищої освіти навчальних послуг. Зміни, які відбуваються в закладах загальної середньої освіти, окреслюють вимоги до компетентностей вчителя. Одним із напрямів удосконалення вітчизняної системи фахової підготовки вчителів є вивчення дисертаційних досліджень та виважене поєднання наукових досягнень із потребами освіти.

Постановка проблеми. Аналіз наукової новизни, теоретичних і практичних здобутків дисертаційних досліджень з питань фахової підготовки вчителя інформатики, дозволить виявити чинники, які впливають на розвиток методичної системи навчання, на професійне становлення здобувача освіти за освітньою програмою “Середня освіта (інформатика)”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти удосконалення змісту навчання студентів, які здобувають кваліфікацію “вчитель інформатики” відобразили у дисертаційних дослідженнях І. Войтович, Ю. Горошко, О. Давискіба, В. Єфименко, О. Жмуд, А. Костюченко, А. Кравченя, Л. Кухар, І. Морквян, О. Олексюк, Л. Павлюченко, С. Постова, С. Прийма, О. Усата, Н. Франчук, В. Черних та ін. Підготовку вчителя інформатики до застосування Інтернету, впровадження дистанційного навчання досліджували Ю. Біляй, Л. Брескіна, О. Дущенко, О. Ігнатенко, К. Колос, О. Коротун, Г. Стеценко, Г. Ткачук, В. Франчук та ін. Формування у майбутнього вчителя інформатики компетентностей розробляли О. Кривонос, О. Мойко, Г. Монастирна, К. Осадча, Я. Сікора, В. Шакотько. С. Овчаров, Т. Тихонова, М. Умрик і Г. Шугайло, відстежувала професійне становлення педагога, його саморозвиток, індивідуально– диференційоване навчання.

Постановка завдання. Проаналізувати дисертаційні праці на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора педагогічних наук, що проводилися в Україні у період з 2000 р. по 2021 р. і в яких висвітлено питання фахової підготовки вчителя інформатики. Дослідити внесок наукових досліджень у побудову методичної системи навчання студентів, які здобувають кваліфікацію “вчитель інформатики”.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виклики сьогодення розглядають учителів інформатики як цінних носіїв системи компетентностей, інформаційної і технологічної культури. У статті проаналізовано дисертаційні дослідження фахової підготовки майбутнього вчителя інформатики; окреслено напрями підвищення якості цього процесу і шляхи їх втілення в освітній процес. У методичній системі навчання виділено знаннєву, технологічну й особистісну складові, взято до уваги фундаментальні знання з інформатики і методики її вивчення.

Висновки. Аналіз досліджень дозволив виокремити різні питання навчання студентів, які здобувають кваліфікацію “вчитель інформатики”, зокрема, щодо: методичної діяльності вчителя, формування системи компетентностей, розвитку технологічної культури, професійного становлення та саморозвитку. Вітчизняні вчені в системі фахової підготовки вчителя інформатики виділяють знаннєву, технологічну, особистісну складові. Знаннєва складова інтегрує зміст фундаментальних дисциплін із методикою навчання інформатики та інформатикою як шкільною дисципліною. Вивчення інформатики повинно поєднуватися з психолого-педагогічною обізнаністю і технічними уміннями, із потребами професійної діяльності і забезпечувати підготовку компетентного вчителя.

Ключові слова: дисертаційне дослідження, вчитель інформатики, методична система, фахові підготовка.


Список використаних джерел:

1. Біляй, ЮП 2018, Методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання. Дисертація кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 256 с.

2. Войтович, ІС 2013, Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики. Автореферат дисертації доктора наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 48 с.

3. Дущенко, ОС 2019, Формування готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності. Дисертація кандидата наук. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського”, Одеса, 305 с.

4. Єфименко, ВВ 2015, Методика навчання комп’ютерної математики майбутніх учителів інформатики. Автореферат дисертації кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 23 с.

5. Жмуд, ОВ 2015, Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики. Дисертація кандидата наук, Уманський державний педагогічний університет, Умань, 233 с.

6. Коротун, ОВ 2018, Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики. Автореферат дисертації кандидата наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 24 с.

7. Кривонос, ОМ 2014, Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. Дисертація кандидата наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 285 с.

8. Кухар, ЛО 2014, Моніторинг сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики засобами тестового контролю. Автореферат дисертації кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 24 с.

9. Мойко, ОС 2018, Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики в процесі фахової підготовки. Дисертація кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 191 с.

10. Монастирна, ГВ 2009, Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання. Дисертація кандидата наук, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 312 с.

11. Морзе, НВ 2003, Система методичної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних університетах. Автореферат дисертації доктора наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 43 с.

12. Морквян, ІВ 2017, Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Автореферат дисертації кандидата наук, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ, 23 с.

13. Овчаров, СМ 2005, Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. Дисертація кандидата наук, Житомирський державний університет, Житомир, 21 с.

14. Осадча, КП 2009, Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін. Дисертація кандидата наук, Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь, 423 с.

15. Прийма, СМ 2006, Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки. Автореферат дисертації кандидата наук, Харківський національний педагогічний університет, Харків, 20 с.

16. Сікора, ЯБ 2010, Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Автореферат дисертації кандидата наук, Житомирський державний університет, Житомир, 22 с.

17. Спірін, ОМ 2009, Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики. Автореферат дисертації доктора наук, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ. 2009. 42 с.

18. Струтинська, ОВ 2021, Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти. Автореферат дисертації доктора наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 46 с.

19. Тихонова, ТБ 2001, Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики. Автореферат дисертації кандидата наук, Інститут педагогіки академії педагогічних наук України, Київ, 21 с.

20. Умрик, МА 2009, Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін. Дисертація кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 210 с.

21. Франчук, ВМ 2020, Методика навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах з використанням веб-орієнтованих систем. Монографія, Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 434 с.

22. Шакотько, ВВ 2018, Методична система формування інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Автореферат дисертації кандидата наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 28 с.