автори: Мордоус І. О., Рога В. Г.


Актуальність дослідження. Одним із домінуючих шляхів забезпечення ефективності процесу навчання дітей дошкільного віку іноземної мови визнаний інтегрований підхід. Він дозволяє розширити рамки спеціально організованих занять і вивести сприйняття дітьми іноземної мови за межі предметності, тобто формувати сприймання її як засобу спілкування.

Постановка проблеми. Як свідчать дослідження, оптимальною реалізацією інтегрованого підходу, в контексті навчання дошкільників іноземної мови, є повсякчасне її включення в життя дитини. Насамперед, варто говорити про використання іншомовного матеріалу під час систематичних занять з різних напрямів освітньої діяльності. Окрім того, не можна залишити без уваги повсякденне життя дітей. Проте, кожен вид діяльності, кожна освітня лінія мають свої особливості інтеграції іноземної мови, без врахування яких результативність даного процесу буде мінімальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея використання інтегрованого підходу в навчанні іноземної мови цікавить науковців достатньо давно. Низка науковців вивчають проблеми впровадження окресленого підходу: Н. Волощенко, І. Вронська, А. Гергель, І. Зимня, І. Косарєва, Н. Московська, О. Нєльзіна, Т. Полонська, С. Соколовська, І. Федосєєва, Т. Шкваріна та ін. Проте, варто відмітити, що прицільно питання симбіозу процесів навчання дітей іноземної мови та зображальної діяльності знаходимо у невеликої кількості педагогів, як-то: О. Бахталіна, О. Пиличева, О. Федотова, О. Шликова.

Постановка завдання. Зображальна діяльність, зокрема малювання, викликає у дошкільників стійкий інтерес та великий спектр емоцій. Така реакція може слугувати надзвичайно плідним підґрунтям для набуття і розширення знань.

Виклад основного матеріалу. Проведені наукові дослідження доводять, що можна підвищити ефективність опанування іноземною мовою в дошкільні роки за рахунок інтеграції її в різні освітні лінії та види діяльності дітей. Адже таким чином досягається максимальне включення дитини в іншомовне середовище, створюються умови для альтернативного застосування отриманих знань. Це, в свою чергу, якісно впливає на закарбування іншомовної інформації та вивільняє стереотипи щодо модифікування граматичних конструкцій власного мовлення в подальшому. Своєрідність малювання взагалі та предметного зокрема, як виду дитячої діяльності, відкриває багато можливостей для реалізації інтегрованого підходу в контексті навчання дітей дошкільного віку іноземної мови.

Висновки. Реалізація інтегрованого підходу щодо навчання дітей дошкільного віку іноземної мови під час зображальної діяльності має специфічні особливості, проте є науково обґрунтованим й ефективним процесом.

Ключові слова: інтеграція, навчання іноземної мови, діти дошкільного віку, предметне малювання.

 

 

Список використаних джерел:

 1. Андрієвський, БМ., 2016. ‘Методика навчання англійської мови’, Херсонський державний університет, 109 с.
 2. Бєлєнька, ГВ., Мордоус, ІО., 2003. ‘Інтегроване навчання : навчально-методичний посібник для аспірантів та магістрів спеціальності «Дошкільне виховання»’, Навчально-методичний посібник, Київ : Видавництво «Логос», 116 с.
 3. Бондар, ТВ., 2017. ‘Психологічні особливості іншомовного навчання дітей старшого дошкільного віку’. Доступно : <http://www.psyh.kiev.ua/Бондар_Т.В._Психологічні_особливості_іншомовного_навчання_дітей_старшого_дошкільного_віку> [Дата звернення 30 Березня 2019].
 4. Волощенко, НО., 2011. ‘Інтеграція – шлях удосконалення професійної підготовки фахівців спеціальності «Дошкільна освіта. Іноземна мова» (на матеріалі курсу «Теорія і методика формування математичних уявлень»)’, Вісник Інституту розвитку дитини, Вип. 13, Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць, К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, C. 64 – 68.
 5. Вронская, ИВ., 1999. ‘Методика обучения дошкольников английскому языку в различных видах неречевой деятельности : автореф … канд.пед.наук: 13.00.02’, Санкт-Петербург, 22 с.
 6. Гальскова, НД., 2004. ‘Теория и практика обучения иностранным языкам’, Начальная школа: метод. пос., М. : Айрис-пресс, 240 с.
 7. Гергель, АФ., 1995. ‘Педагогічні умови ефективності навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі (на матеріалі англійської мови): Дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01’, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, К., 216 с.
 8. Павелків, РВ., Цигипало, ОП., 2010. ‘Дитяча психологія’, К. : Академвидав, 432 с.
 9. Косарева, ИГ., 2004. ‘Интеграция иностранного языка в продуктивные виды детской деятельности’, Детский сад от А до Я, № 1, М., C. 118-123.
 10. Нельзина, ЕН., 2000. ‘Обучение дошкольников иностранному языку на интегративной основе : (На материале нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02’, Перм. гос. техн. ун-т, Екатеринбург, 21 c.
 11. Пиличева, ОВ., Шлыкова, ЕА., 2015. ‘Интеграция английского языка с изобразительными видами деятельности в обучении дошкольников английскому языку’. Доступно : <http://nmcsova.ru/sites/default/files/konf2/pilicheva_o.v._shlykova_e.a._statya.doc> [Дата звернення 2 Квітня 2019].
 12. Соколовська, СВ., 2005. ‘Особисто орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08’, Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Київ, 17 с.
 13. Федосєєва, ІО., 2017. ‘Інтегровані заняття з АМ та математики як ефективний засіб формування іншомовних навичок говоріння дошкільників’. Доступно : <http://www.psyh.kiev.ua/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%86.%D0%9E._%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B7_%D0%90%D0%9C_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2> [Дата звернення 3 Квітня 2019].
 14. Федотова, ОК., 1987. ‘Использование слухових и зрительных опор для активизации речевых навыков и умений на уроках английского языка в школе’, Донецк : Донецкий государственный университет, 83 с.
 15. Чувакова, ТГ.,2013. ‘Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови’, Психолого-педагогічні науки, С. 223–226.
 16. Шкваріна, ТМ., 2007. ‘Методика навчання іноземних мов дошкільників : навчальний посібник’, К. : "Освіта України", 300 с.