автори: Кивлюк О. П., Жукова Г. В.


Актуальність дослідження. Освіта України йде по шляху реформування та євроінтеграції, стикаючись зі значною кількістю проблем і невдач, все ж таки, хоча і повільно, прямує у напрямку міжнародного визнання та зайняття свого вагомого місця в системі глобальної освіти. Актуалізація питань інтернаціоналізації освітнього процесу в школі викликана змінами у державній освітній політиці та стратегій розвитку освітньої галузі.

Постановка проблеми. Останнім часом проблематика інтернаціоналізації освітив більшій мірі висвітлена в дослідженнях щодо сфери вищої освіти. Але ж якщо освіта є процесом послідовним, системним і безперервним, то постає питання пропедевтики інтернаціоналізації освіти вже на шкільному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питаннями інтернаціоналізації вищої освіти працювали вчені М. Бойченко, Дж. Найт, О. Нітенко, А. Сбруєва, А. Чирва та інші. Проблеми модернізації освіти вивчали Г. Дмитренко, О. Савченко, М. Тадеєва та інші.

Постановка завдання. Дослідити шляхи інтернаціоналізації освітніх процесів в межах шкільної освіти та перспектив її модернізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Здійснивши аналіз інтернаціоналізації освітнього процесу середньої ланки освіти в Україні та порівнявши результати з аналогічними процесами закордоном, виявлено шляхи інтернаціоналізації шкільної освіти в Україні за рахунок модернізації та конвергенції. Інтернаціоналізації шкільної освітив України тісно пов’язана з процесами глобалізації, євроінтеграції, міжнародного співробітництва, мобільності, модернізації, автономізації та розвитку.

Висновки. Серед шляхів інтернаціоналізації шкільної освіти в Україні виокремлено: освітньо-академічна мобільність педагогічних працівників і підвищення рівня їх компетентностей за рахунок самоосвіти, системи міжнародного стажування, підвищення кваліфікації та впровадження принципів безперервної освіти; активне впровадження дистанційного навчання в умовах шкільної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; поглиблене вивчення іноземних мов та викладання предметних дисциплін іноземними мовами у школі за принципом міждисциплінарності; інтеграція та адаптація державних шкільних програм та навчальних планів до міжнародних стандартів; імплементація європейських культурно-освітніх норм в українські реалії.

Ключові слова: модернізація, інтернаціоналізація, шкільна освіта, дистанційна освіта, глобалізація, євроінтеграція, освітній процес.

Список використаних джерел:

 1. Арганович, М., 2010. ‘Интернационализация высшего образования (тенденции, стратегии, сценарии будущего)’, М. : Логос, 240 с.
 2. Бойченко, М., 2011. ‘Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою’, Порівняльно-педагогічні студії, № 2 (8). Доступно : <http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532/article/viewFile/18608/16351> [Дата звернення 23 Лютого 2019].
 3. Болайто, Р., Вест, Р., 2017. ‘Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів»’, К. : «Видавництво «Сталь», 154 с.
 4. Дмитренко, ГА., Солодков, ВТ., 2015. ‘Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму’, Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр., Вип. 14 (27), К. : Атополгруп, С. 41–51.
 5. Міністерство освіти і науки України, 2017. ‘Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII’. Доступно : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page> [Дата звернення 10 Квітня 2019].
 6. Ларионова, МВ., Перфильева, ОВ., ред., 2013. ‘Императивы интернационализации’, М. : Логос, 420 с.
 7. ‘Міжнародна українська школа’, 2008. Доступно : <https://ukrinschool.org.ua> [Дата звернення 28 Березня 2019].
 8. Нітенко, ОВ., 2015. ‘Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету’, Освітологічний дискурс. №. 2 (10), С. 205–216.
 9. Міністерство освіти і науки України, 2016. ‘Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи’. Доступно : <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf> [Дата звернення 2 Квітня 2019].
 10. Вікіпедія, 2016. ‘Перелік українських навчальних закладів за межами України’. Доступно : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Перелік_українських_навчальних_закладів_за_межами_України> [Дата звернення 13 Березня 2019].
 11. BBC Україна, 2017. ‘«Російські школи, ви йдете в минуле»: якою мовою навчатимуться діти в Україні?’ Доступно : <https://www.bbc.com/ukrainian/features-41325412> [Дата звернення 15 Січня 2019].
 12. Савченко, О., 2010. ‘Системний підхід до модернізації змісту загальної середньої освіти’, Рідна школа, №1-2, С. 3-7. Доступно: <https://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_1-2_3>[Дата звернення 1 Лютого 2019].
 13. Сбруєва, А., 2013. ‘Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу’, Вища освіта України, № 3, С. 89–95.
 14. Тадеєва, МІ., 2011. ‘Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах-членах ради Європи (порівняльний аналіз) : автореф дис. … докт. пед. наук :13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки’, Луганськ, 42 с.
 15. Хомерікі, ОА., 2012. ‘Інтернаціоналізація і інтеграція, як напрямки глобалізації освіти: процеси синтезу і диференціації’, Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, Т. 3, № 16. Доступно : <http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/viewFile/460/368> [Дата звернення 17 Березня 2019].
 16. Чирва, АС., 2010. ‘Інтернаціоналізація змісту освіти – основна умова ефективності вищої школи’, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, №3 (5). Доступно : http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/6341/1/Chyrva_Internatsional izatsiia.pdf [Дата звернення 30 Січня 2019].
 17. Altbach, PG., Knight, J., 2007. ‘The internationalization of higher education : motivations and realities’, Journal of studies in international education, Т. 11, № 3–4, P. 290–305.
 18. Bordilovskaya, A., 2018. ‘Internationalization of Higher Education in the Foreign Language Curriculum in Japan: A Teacher’s Perspective on Compulsory English Discussion Course’, Internationalization within Higher Education, Springer, Singapore, P. 57–75.
 19. Hong, M., 2018. ‘A comparative study of the internationalization of higher education policy in Australia and China (2008–2015)’, Studies in Higher Education, P. 1–12.
 20. Knihgt, J., 2008. ‘Internationalization: A Decade of Changes and Challenges’, International Higher Education, №50, P.6-7.
 21. Knight, J., de Wit, H., 2018. ‘Internationalization of Higher Education: Past and Future’, International Higher Education, №. 95, P. 2–4.
 22. Liyanage, I., 2018. ‘Internationalization of higher education, mobility, and multilingualism’, Multilingual Education Yearbook, Springer, Cham, P. 1–20.