автори: Коваленко В. В., Мар’єнко М. В., Сухіх А. С., Шишкіна М. П.


Актуальність теми дослідження. В зв’язку із появою і поширенням у сфері освіти хмаро орієнтованих сервісів та систем відкритої науки виникає необхідність методологічного осмислення і запровадження їх у діяльність вчителя. Існує необхідність дослідження і оцінювання стану використання цих систем у вітчизняному освітньому просторі з метою пошуку кращих шляхів, напрямів і підходів їх запровадження у процес навчання та професійного розвитку вчителів.

Постановка проблеми. На даний момент одним із пріоритетів МОН України постає розвиток наукової освіти вчителів завдяки використанню найсучасніших цифрових технологій. Тому необхідно дослідити і провести оцінювання сучасного стану проблеми впровадження і використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означення терміну “відкритий доступ” подано в Будапештській ініціативі відкритого доступу. А. Г. Загородній підкреслив, що з 2021 р. розпочинається програма “Горизонт Європа”, тому основним завдання є долучення України до Європейської хмари відкритої науки (EOSC). Наявний досвід вчителів у використанні сервісів EOSC.

Постановка завдання. Провести аналіз та оцінювання стану викорис-тання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу. Проаналізовано Будапештську ініціа-тиву відкритого доступу, Берлінську декларацію. Наведено основні положення політики міжнародного руху за відкритий доступ. Одним із пріоритетів розвитку науки в Україні є інтеграція до Європейського дослід-ницького простору. Описано 6 пріоритетів інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору. Проведено опитування вчителів математики курсів підви-щення кваліфікації Криворізького державного педагогічного університету 2020-2021 н.р. та студентів Націо-нального університету біоресурсів та природокористування. З’ясовано стан використання хмаро орієнтованих сис-тем відкритої науки. Визначено основні чинники, що потребують ретельної уваги з метою подальшого запровад-ження цих систем в освіту вчителів та підвищення їх ІКТ компетентності.

Висновки. Відкрита наука представляє новий підхід до наукового процесу, заснованого на спільній роботі та нових способах розповсюдження знань за допомогою цифрових технологій та інструментів спільної роботи. Визначальним кроком для України стала співпраця з ЮНЕСКО з метою просування відкритої науки. Результати дослідження 2020 р. та 2020-2021 н.р. дають підстави стверджувати, що вчителі майже не знайомі з відкритою наукою та хмарними сервісами відкритої науки.

Ключові слова: хмаро орієнтовані системи, відкрита наука, хмаро орієнтовані системи відкритої науки, досвід використання, використання хмаро орієнтованих систем.


Список використаних джерел:

1. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Available from: <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration> [28 June 2021].

2. Consolidated Roadmap for a Possible UNESCO Recommendation on Open Science. Available from: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699>. [28 June 2021].

3. Open Innovation, Open Science, Open to the World-a vision for Europe. Available from: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe>. [28 June 2021].

4. Биков, ВЮ 2009. Моделі організаційних систем відкритої освіти, Атіка, Київ.

5. Десять лет с Будапештской инициативой открытого доступа: устанавливая открытость. Доступно: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/russian>. [28 Червень 2021].

6. Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/tag/era-ua>. [28 Червень 2021].

7. Європейська хмара відкритої науки як глобальний інструмент наукових досліджень. Доступно: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6661>. [28 Червень 2021].

8. Закон України про повну загальну середню освіту 2020. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/>. [28 Червень 2021].

9. Коваленко, ВВ, Литвинова, СГ, Мар’єнко, МВ & Шишкіна, МП 2020. ‘Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів: зміст основних понять дослідження’, Фізико-математична освіта, Випуск № 3 (25), Частина 2, с. 67-74. Доступно: <https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Kovalenko-Lytvynova-Marienko-Shys.pdf>. [28 Червень 2021].

10. Кузьмінська, ОГ 2020. Теоретико-методичні засади проєктування і застосування цифрового освітнього середовища наукової комунікації магістрів-дослідників. Дисертація кандидата наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ.

11. Миколаївські вчителі долучилися до "Європейської хмари відкритої науки". Доступно: <https://suspilne.media/131587-mikolaivski-vciteli-dolucilisa-do-evropejskoi-hmari-vidkritoi-nauki/>. [28 Червень 2021].

12. Пасмор, ЮВ & Кулик, ММ 2020. ‘Інформаційні технології та ресурси Open Science: бібліометричне, наукометричне бачення’, Право та інновації, № 3 (31), с.24-34.

13. Угода про асоціацію. Доступно: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/uhoda-pro-asotsiatsiiu>. [28 Червень 2021].

14. ЮНЕСКО мобілізує зусилля з метою просування відкритої науки і зміцнення співпраці в контексті протидії COVID-19. Доступно: <https://unesco.mfa.gov.ua/news/yunesko-mobilizuye-zusillya-z-metoyu-prosuvannya-vidkritoyi-nauki-i-zmicnennya-spivpraci-v-konteksi-protidiyi-covid-19>. [28 Червень 2021].