автори: Булгакова Т. М., Жукова Г. В.


Актуальність теми дослідження. Гендерний підхід розглядається через призму соціокультурних уявлень, особистісних запитів, потреб і гендерних стереотипів поведінки. Гендерна компетентність націлена на вирішення питань гендерної соціалізації, яка є важливою складовою ідентифікації хлопчика чи дівчинки. У педагогічній діяльності потрібна орієнтація на систему взаємопов’язаних гендерних понять, ідей і способів поведінки, які забезпечують розвиток самореалізації дитини. Особливості гендерної диференціації і ідентифікації забезпечують ціннісне відношення представників обох статей один до одного у спортивній діяльності.

Постановка проблеми. Одним із основних проблемних орієнтирів сучасності є прискорене розмивання ідентичності гендеру як сукупності сутнісних ознак особистості. Чи впливають гендерні стереотипи на професійну спрямованість суб’єктів спортивної діяльності?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження В. Воронової [3], О. Курдибахи [5], Т. Петровської [6], О. Щотки [8] та ін. вказують на диференціацію та ідентифікацію гендерних стереотипів, зокрема у спортивній діяльності.

Постановка завдання. Взаємодія в спортивному мікросередовищі орієнтована на формування та затвердження практики, що залежить від можливостей самореалізації особистості. Гендерний аспект життєдіяльності та врахування статевих особливостей проектується на освіту, організацію занять суб’єктів спортивної діяльності. В основі гетерогенного суспільства знаходиться гендерна компетентність особистості, сутність якої, у тому числі, залежить від педагогічної практики у закладах освіти.

Виклад основного матеріалу. Гендерні стереотипи уплітаються у відносини у суспільстві, відображають гендерні відмінності, закріплюють традиційні гендерні ролі. Поняття гендерного стереотипу означає здатність людини узагальнено оцінювати відносини людей у навколишньому світі і служить підставою для умовиводів і некритичних висновків. Позитивна функція стерео-типів полягає у тому, що людина зможе навіть при обмежених даних швидко реагувати на зміни, які відбуваються. Процес пізнання є відображенням об’єктивної реальності, у якій найчастіше стереотипи впливають консервативно, формуючи помилкові знання і уявлення, які, в свою чергу, негативно позначаються на процесах міжособистісної взаємодії.

Висновки. У гендерній науці процес конструювання відмінностей пов’язаний з процесом гендерної компетентності. Гендерною компетентністю є процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати як повноправний член суспільства. Вона включає як контрольовані процеси цілеспрямованого впливу на особу, так і стихійні процеси, які впливають на її формування. Основними інститутами і агентами соціалізації є родина, школа, група однолітків, спортивна секція. В цілому це те середовище, в якому відбувається процес засвоєння, сприйняття і відтворення відповідних гендерних стандартів.

Ключові слова: гендерні ролі, гендерні стереотипи, навчально-виховне середовище, суб’єкти спортивної діяльності.

 

Список використаних джерел:

 1. Блинова, ОЄ 2015. ‘Роль соціальних стереотипів у становленні світоглядних орієнтацій особистості’, Психологія і особистість, № 2 (1), с. 58–70.
 2. Власова, ОП 2010. ‘Деякі аспекти відношення до гендерної рівності в системі вищої освіти України’, Українознавчий альманах, № 4, с. 39–42.
 3. Воронова, ВІ 2019. Психологія спорту, Київ: Олімпійська л-ра, 271 с.
 4. Круцевич, ТЮ & Марченко, ОЮ 2020. ‘Концептуальні підходи в дослідженнях гендерної диференціації у фізичному вихованні’, Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, с. 85–94. Доступно: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.85–94>. [15 Січня 2021].
 5. Курдибаха, ОМ 2017. Психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів. Дисертація кандидата наук, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 228 с.
 6. Петровська, ТВ 2015. Майстерність спортивного педагога, Київ: Олімпійська л-ра, 184 с.
 7. Шевченко, Т & Полякова, О 2019. ‘Соціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу’, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 6 (90), с. 307–325.
 8. Щотка, ОП 2019. Гендерна психологія, Ніжин: Видавець Лисенко ММ, 358 с.
 9. Аrcher, J & Lloyd, B 2002. Sex and Gender, Cambridge: University press, 295 р.
 10. Ceci, SJ & Wendy, M & Williams. 2011. Understanding Current Causes of Women’s Underrepresentation in Science. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, № 108, с. 3157–3162.
 11. Diegel, H 1995. Sport in changing society – sociological essays, Schorndorf: Verlag Karl Haufmann 200 р.
 12. Kennair, LEO & Bendixen, M & Buss, DM. 2016. Sexual regret: Tests of competing explanations of sex differences. Evolutionary Psychology, № 14 (4), с. 1-9.