Виберіть свою мову

автор: А. В. Коленко


Актуальність теми дослідження. Відсутність розвиненого фонематичного слуху уповільнює професійний ріст актора, розвиток його професійних компетентностей. Майбутнім акторам необхідно приділяти увагу розвитку фонематичного слуху, який допомагає опанувати основні професійні практичні знання і навики. Проблема розвитку фонематичного слуху акторів театру і кіно ще не була предметом окремого наукового дослідження, що й зумовило вибір теми дослідження.

Постановка проблеми. Розвинений фонематичний слух дозволяє швидко опанувати правила орфоепії на практиці, читання знаків пунктуації та оволодіти логікою читання,  швидко запам’ятовувати та відтворювати складні фонеми різних мов. З цією метою пропонується використання ігрових практичних та комп’ютерних технологій в навчанні, що покращують стан фонематичного слуху студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку фонематичного слуху відображені у працях українських та закордонних науковців, зокрема, вчені Е. Білоус, Ю. Курбангалієва, О. Високогорская,  С. Хованова та ін.

Постановка завдання. Визначити основні шляхи та запропонувати комплекс засобів для реалізації виховання майбутніх акторів у сфері формування в них розвиненого фонематичного слуху, обґрунтувати результативність механізмів формування і розвитку фонематичного слуху майбутніх акторів театру і кіно.

Виклад основного матеріалу. Фонематичний слух-це вид слуху який є основою для розуміння змісту сказаного. У роботі з майбутніми акторами щодо вдосконалення умінь та навичок фонематичного слуху в системі  мовної техніки слід використовувати ігрову форму навчання. До прикладу: розпізнати сторонні звуки (шуми), що надходять до органів слуху акторів як з зоровою опорою, так і без неї, з відкритими та заплющеними очима; розпізнати звуки, що видають музичні інструменти як із зоровою опорою, так и без неї; розпізнати немовленнєві звуки, які продукують актори,

Висновки. Опанування складовими сценічного мовлення ускладнюється з причини можливої відсутності у студентів чи акторів достатнього рівня фонематичного слуху. До навчального процесу необхідно залучити фонематичні вправи в ігровій формі. Використовувати новітні технології в навчанні. Осучаснити викладацькі методи  для підвищення мовленнєвої культури майбутніх акторів.

Ключові слова: фонематичний слух, культура мови, сценічна мова, сценічна діяльність, техніка мови, мовленнєва компетентність, сприймання мовлення, мовленнєва діяльність

 

Список використаних джерел:

  1. Бартєнєва, Л 2011. ‘Що необхідно знати про фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення у старших дошкільників?’ Газета “Дитячий садок”, травень, № 19 (595), с. 11-13.
  2. Коленко, А.В 2018. ‘Формування навичок професійного фонаційного дихання на основі методичних прийомів та комплексної системи вправ у класі сценічної мови’, Освітній дискурс : збірник наукових праць, Київ : Видавництво “Гілея”, № 5, с. 96–108.
  3. Наумова, ОН 2014. ‘Від звука до букви. Розвиток фонематичних процесів’, Логопед (Осн.), № 5, с. 11–13.
  4. Рібцун, ЮВ 2018. Сходинками правильного мовлення, Тернопіль: Мандрівець, 20 с.
  5. Соботович, ЄФ 2002. ‘Нормативні показники мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку’, Дефектологія, № 3, с. 2-4.
  6. Фонематичний слух. Мала медична енциклопедія. Доступно: http://enc.com.ua/medicina/skle-sp/28214-fonematichnijslux.html [19 грудня 2020]

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2020_28(11)-7.pdf|100%|300|native}