автори: Кухар Л. О., Тарасенко О. О.


Актуальність теми дослідження. Якісне оцінювання навчальних досягнень учасників освітнього процесу є запорукою формування цілісного освітнього середовища. Прийняття управлінських рішень в освіті потребує використання якісних інструментів вимірювання.

Постановка проблеми. Важливим завданням, яке постало перед закладами вищої освіти – організація та проведення підсумкового контролю (екзаменів, підсумкової атестації) в умовах дистанційного навчання. Відповідно, питання розробки та впровадження валідних та надійних інструментів освітнього оцінювання є нагальною проблемою сучасної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання у своїх працях розглядали В. Аванесов, Р. Беннет, І. Булах, К. Вайс, Д. Вейс, Е. Ведунг, Д. Долін, М. Євтух, О. Кілієвич, Н. Морзе, В. Ребкало, Ю. Полянський, В. Тертичка та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз застосування формувального та підсумкового оцінювання в навчальному процесі та опис можливості їх поєднання шляхом створення каліброваного банку тестових завдань.

Виклад основного матеріалу. Для створення якісного інструменту оцінювання варто дотримуватися усіх етапів його розробки (планування, конструювання тесту згідно плану, апробація, “вибраковка” неякісних завдань тощо). Використання формувального оцінювання в навчальному процесі дає змогу реалізувати один із важливих етапів – апробацію, що дає змогу визначити статистичні показники якості тестових завдань (прокалібрувати їх), які в подальшому можна буде використати в підсумковому оцінюванні. Правильне формування добірок тестових завдань для формувального оцінювання забезпечить їх урівнювання та приведення до єдиних параметрів. Оскільки проведення формувального та підсумкового оцінювання ми розглядаємо в межах однієї навчальної дисципліни, то в роботі наводимо опис процесу горизонтального урівнювання тестів за допомогою спільних тестових завдань.

Висновки. Наразі заклади вищої освіти змушені були організовувати проведення підсумкової атестації випускників з використання дистанційних форм, що в свою чергу ставить питання про якість інструментів оцінювання. Формування банку каліброваних тестових завдань, дає можливість на підсумковому тестуванні отримати надійні та валідні результати. Для його створення передбачається використання підходів сучасної теорії тестів.

Ключові слова: тестове завдання, тестування, банк тестових завдань, каліброване завдання, якірне завдання, процедура урівнювання, формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання.

 

Список використаних джерел:

 1. Головіна, О 2019. Оцінювання – це навичка і завжди діалог. Фінський досвід. Доступно: <https://nus.org.ua/articles/otsinyuvannya-tse-navychka-i-zavzhdy-dialog-finskyj-dosvid/>. [15 Грудня 2020].
 2. Євтух, М, Лузік, Е & Дибкова, Л 2010. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень, Київ: КНЕУ.
 3. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 2018. До листів МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255.
 4. Морзе, НВ, Барна, ОВ & Вембер, ВП 2013. ‘Формувальне оцінювання: від теорії до практики’, Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, № 6, с. 45-57. Доступно: <http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6327/1/Morze_N _Barna_O_Vember_V_IITNZ_6_2013_IS.pdf> [16 Грудня 2020].
 5. Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. Доступно: <https://npu.edu.ua/images/file/nmc/2016/Порядок_організації_і_проведення_контролю_та_оцінювання_знань.pdf>. [14 Грудня 2020].
 6. Роміцина, ЛВ 2019. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в Новій українській школі. Доступно: <https://osvitazarichne.com.ua/wp-content/uploads/Формувальне-оцінювання.pdf>. [15 Грудня 2020].
 7. Achieving Student Progress With Scientifically Based Formative Assessment 2005. Available from: <https://www.wfisd.net/cms/lib/TX01000557/Centricity/Domain/172/Scientific_Basis_PASeries.pdf>. [11 December 2020].
 8. Bennett, RE 2011. ‘Formative assessment: a critical review’, Assessment in Education:Principles, Policy & Practice, № 18, p. 5-25 Available from: <https://www.researchgate.net/publication/228836856_Formative_assessment_A_critical_review>. [11 December 2020].
 9. Buchholtz, N, Krosanke, N, Orschulik, A & Vorhölter, K 2018. ‘Combining and integrating formative and summative assessment in mathematics teacher education’, ZDM: the international journal on mathematics education № 50 (1), p. 1-14. Available from: <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72983/Buchholtz2018_Article_CombiningAndIntegratingFormati.pdf?sequence=2&isAllowed=y> [14 December 2020].
 10. Desjardins, CD & Bulut, O 2017. Handbook of Educational Measurement and Psychometrics Using R (1st ed.), CRC Press.
 11. Dolin, J, Black, P, Harlen, W & Tiberghien, A 2018. ‘Exploring Relations Between Formative and Summative Assessment’, in: J. Dolin & R. Evans (ed), Transforming Assessment, Cham, Switzerland: Springer International Publishing. Available from: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63248-3>. [14 December 2020].
 12. Dolin, J, Black, P, Harlen, W & Tiberghien, A 2018. ‘Exploring Relations Between Formative and Summative Assessment’, Transforming Assessment № 4, p. 53-80. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/330993554_Exploring_Relations_Between _Formative_and_Summative_Assessment>. [11 December 2020].
 13. Humbletone, RK, Swaminathan, H & Rogers, HJ 1991. Fundamentals of items response theory, Newbury Park, CA: Sage.
 14. Kolen, M & Brennan, R 2004. Test Equating, Scaling, and Linking: Methods and Practices, New York: Springer.
 15. Lam, R 2013. ‘Formative Use of Summative Tests: Using Test Preparation to Promote Performance and Self-Regulation’, Asia-Pacific Edu Res, № 22, p. 69-
 16. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/257810444_Formative_Use_of_Summative_Tests_Using_Test_Preparation_to_Promote_Performance_and_Self-Regulation>. [10 December 2020].
 17. Rachel, V, Sudhamathy, G & Parthasarathy, M 2018. ‘Analytics on Moodle Data Using R Package for Enhanced Learning Management’, International Journal of Applied Engineering Research, № 13, p. 15580-15610. Available from: <https://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n22_19.pdf>. [11 December 2020].
 18. Weiss, DJ 2011. Item Banking, Test Development, and Test Delivery, Minneapolis: University of Minnesota.
 19. Zheng, Y 2014. New methods of online calibration for item bank replenishment, University of Illinois at Urbana-Champaign.