автори: Волощенко Н. О., Корнійчук А. В.


Актуальність дослідження. Моральне виховання підростаючого покоління є актуальним питанням на сучасному етапі розвитку нашої держави. Дошкільний вік – період виховання моральних норм поведінки. Одним з ефективних засобів педагогічного впливу на формування цих норм у дошкільників є сюжетно-рольова гра.

Постановка проблеми. Виховання моральної особистості – процес складний і багатогранний. Результати педагогічних досліджень підкреслюють необхідність здійснення виховного впливу на дитину одразу в декількох напрямках, по-перше, збагачуючи загальний моральний досвід дитини, по-друге, прищеплюючи позитивні риси характеру в різних видах діяльності. Гра є універсальним засобом розвитку дитини дошкільного віку. В статті розкрито ефективність використання сюжетно-рольової гри у формуванні моральних норм поведінки дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми морального виховання дошкільників та організації сюжетно-рольової гри розкрито в дослідженнях Л. Артемової, Л. Лохвицької, О. Кошелівської, О. Кононко, І. Беха, С. Новосьолової, Н. Фролової та ін.

Постановка завдання. Використання сюжетно-рольової гри у формуванні моральних норм поведінки дітей дошкільного віку є ефективним засобом за умови правильної організації діяльності дітей з боку вихователя. Дотримання чітких правил і моральних норм поведінки в ігровій діяльності поступово стає природнім для дошкільників і в повсякденному житті.

Виклад основного матеріалу. Розвинути моральні мотиви і навички поведінки у дитини можна тільки в процесі тісної взаємодії дорослого і дитини. Врахування особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку, зокрема наявність супідрядності мотивів, є необхідною умовою формування їх моральної поведінки. Успішність оволодіння знаннями про моральні норми залежить від моральних мотивів самої дитини і від її уміння аналізувати і оцінювати їх. Дослідники звертають увагу на необхідність розвитку когнітивно-інтелектуального компоненту при формуванні моральної поведінки у дошкільників. Також підкреслюється важливість збагачення загального морального досвіду дитини та прищеплення позитивних рис характеру в процесі навчання. Сюжетно-рольова гра є ще одним дієвим засобом морального виховання дошкільників. Такі ігри допомагають дітям правильно будувати соціальні стосунки, проявляти емпатію, розрізняти добро і зло, спонукають до здійснення моральних вчинків.

Висновки. Використання сюжетно-рольових ігор у формуванні моральних норм поведінки дітей дошкільного віку має освітньо-виховний потенціал. Вони навчають дітей діяти відповідно моральних норм, розвивають моральні почуття, спонукають до здійснення моральних вчинків.

Ключові слова: моральне виховання, моральні норми поведінки, моральні вчинки, сюжетно-рольова гра.

 

Список використаних джерел:

  1. Артемова, ЛВ., 1973. ‘Відображення знань дітей у спільних іграх’, Дошкільне виховання, № 9, С. 10–14.
  2. Эльконин, ДБ., 1999. ‘Психология игры’, 2-е изд., М. : ВЛАДОС, 360 с.
  3. Кошелівська, ОІ., 2002. ‘Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу : автореферат дис. канд. пед. наук : 13.00.08’, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 20 с.
  4. Лохвицька, ЛВ., 2014. ‘Моральне виховання: нові чи старі проблеми?’, Дошкільне виховання, № 7, С. 12–16.
  5. Мельничук, ОІ., 2012. ‘Виховні ситуації як засіб соціально-морального розвитку дітей старшого дошкільного віку’, Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя, Сер. : Психолого-педагогічні науки, № 3.
  6. Поніманська, ТІ., 2013. ‘Дошкільна педагогіка’, Альма-матер, 2-ге доповнення, Київ : Академвидав, 464 с.