Актуальність теми дослідження. У 2020 році українська філософська спільнота дотична до двох річниць, пов’язаних з ім’ям видатного українського філософа Сергія Борисовича Кримського. Перша дата – 30 червня, знаменує десяту річницю з дня смерті видатного філософа, а друга – 2 червня, 90 років з дня його народження. Наполеглива праця, талант, високі моральні якості зробили С. Б. Кримського безперечним авторитетом у сучасній науці. Його наукова творчість є помітним явищем у філософському житті, вона є одним із рушійних факторів історико-філософського процесу в Україні, в якому С. Б. Кримський посідає гідне місце.

Постановка проблеми. Виходячи з плідної багатоаспектної та багатовекторної філософської спадщини видатного українського філософа С. Б. Кримського постає завдання дослідити головні етапи його філософського шляху, починаючи від логіки і методології науки, і завершуючи культурологічними дослідженнями в царині української культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творча спадщина С.Б. Кримського залишається привабливим об’єктом наукового дослідження і подальшої розробки тих філософських проблем, які не втратили своєї актуальності і сьогодні, а саме: тематика проблемного поля питань філософії культури, філософської антропології, української культури тощо. У 2019 році було надруковане Чотиритомне зібрання праць філософа, що складається з книг “Лекції. Статті. Інтерв’ю”, “Логіка. Методологія. Наука”, “Пізнання. Духовність. Культура”, “Людина. Софійність. Історія”. Значне місце в творчому житті філософа належить газеті “День”, на сторінках якої він публікував упродовж останніх 11 років життя десятки своїх інтерв’ю роздумів, коментарів. Ця обставина сприяла тому, що філософ здобув широку читацьку аудиторію в Україні, допоміг донести його ідеї не лише до відносно вузького кола гуманітаріїв-професіоналів, а й до десятків тисяч “аматорів”. Проблематика, що розглядається у працях С. Б. Кримського, чєкає на своїх дослідників.

Постановка завдання. Здійснити аналіз проблеми духовності у контексті формування особистості, софійних символів буття у філософських творах С. Б. Кримського. Дослідити основні здобутки філософа в царині української культури, його бачення глобальних проблем та місії і ролі України в контексті глобалізації.

Виклад основного матеріалу. В статті аналізується філософська спадщина видатного українського філософа С. Б. Кримського, який гостро відчував сакральність і духовну міць краси, добра і правди цього світу та усі зусилля всього свого життя зосередив на утвердженні цих великих цінностей. У своїх філософських розвідках вчений поступово рухався від розробки проблем логіки та методології науки до розробки проблем гносеології та філософії культури, а також української філософії та національної культури, використовуючи при цьому метод архетипів та універсалій. Особливу увагу С. Б. Кримський приділяв вивченню феномену софійності та проблемі другого духовного народження людини, як її залучення до певних екзистенціалів, серед яких головними виступають свобода, любов і творчість. Вчений наголошував на особливій ролі України в сучасному цивілізаційному процесі. Маючи наймогутніший культурний потенціал, вона має використати його для майбутньої побудови цивілізації на основі солідарності, консенсусу та партнерства.

Висновки. Проблема духовності аналізується С. Б. Кримським у багатьох аспектах, серед яких потрібно зазначити визначення сутності духовного народження у контексті екзистенціалів людського існування. Творчий доробок філософа насичений цілою низкою проблем, присвячених аналізу української культури засобами архетипів. Філософські проблеми в контексті сучасної глобалізації торкаються феномену антропологічної катастрофи і проблемних питань розвитку українського суспільства – збереження власної ідентичності, духовного зростання та національного відродження на основі консенсусу та солідарності.

Ключові слова: духовність, українська культура, формування особистості, софійність, глобалізація.

 

Список використаних джерел:

  1. Бахтин, ММ 1979. ‘Эстетика словесного творчества’, Москва: Искусство, 424 с.
  2. Бібліографічний покажчик. Кримський Сергій Борисович, 2010. Укладач Лукащук, ОЄ & Мелішкевич, ЛВ, авт. вступ. ст. Йолон, ПФ, Київ: Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, 36 с.
  3. Кримський, СБ 2003. ‘Запити філософських смислів’, Київ: Вид. ПАРАПАН, 340 с.
  4. Кримський, СБ 2008. ‘Під сигнатурою Софії’, Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 367 с.
  5. Кримський, СБ 2006. ‘Архетипи української ментальності’, в кн. Проблеми теорії ментальності, відп. ред. Попович, МВ, Київ: Наукова думка, с. 273-301.
  6. Кримський, СБ 2010. ‘Про софійність, правду, смисли людського буття’, Збірник науково-публіцистичних і філософських статей, Київ: Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, 464 с.
  7. Пахомов, ЮН, Крымский, СБ & Павленко, ЮВ 1998. ‘Пути и перепутья современной цивилизации’, Киев: Благотворительный Фонд содействия развитию гуманитарных и экономических наук “Международный деловой центр”, 432 с.