автор: Булгакова Т. М.


Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних завдань виховання майбутніх тренерів має бути формування в них педагогічних умінь і здібностей. Психолого-педагогічний супровід є явищем, яке визначає механізми впливу на особистість, що виробляються у процесі навчання у закладі вищої освіти. Система професійної діяльності педагога забезпечує сприйняття умінь і здібностей, які потрібні майбутньому тренеру.

Постановка проблеми. Чи є організаторські уміння і здібності майбутніх тренерів ефективним компонентом їх психолого-педагогічного супроводу?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання психологічно-педагогічного супроводу майбутніх тренерів розглядалися у працях вчених В. Воронової, О. Гриня, К. Ковальчук. Суб’єктивні і об’єктивні критерії професіоналізму тренерів виокремила вчена М. Мосьпан. Т. Петровська, І. Толкунова, І. Смоляр схарактеризували основні характеристики спортивної діяльності та педагогічної майстерності спортсменів, які мають значення для розвитку особистості спортсмена і тренера.

Постановка завдання. Вирішуючи проблему психолого-педагогічного супроводу майбутнього тренера потрібно формувати у нього педагогічні уміння і здібності. Перспектива розвитку організаторських умінь базується на самовихованні та використанні тренінгів майбутні-ми тренерами. На заняттях з дисципліни “Педагогічна майстерність” дається поштовх до розкриття організаторських здібностей особистості, можливості самостійно робити вибір щодо осмислення недоліків та підвищення їх рівня.

Виклад основного матеріалу. Проблема психолого-педагогічного супроводу майбутніх тренерів може вирішуватися на заняттях з “Педагогічної майстерності”, де студенти розвивають педагогічні вміння, які потрібні під час роботи тренером. Одними із найважливіших умінь тренера є організаторські, які сприяють розвитку вміння організувати навчання і виховання на тренуваннях і змаганнях, розвивати групову взаємодію. Ці уміння і здібності є також актуальними в інших сферах соціальної практики особистості, гармонізують життя, корегують баланс духовних сил, привносять настанови у погляди на оточуючий світ, рятують від обмеженості свідомості і стереотипів мислення. Успішне навчання і психологічний розвиток особистості є основою взаємодії в вихованні і навчанні студентів при вирішенні проблем, пов’язаних з психолого-педагогічним супроводом.

Висновки. Значна увага педагогів під час психолого-педагогічного супроводу має бути звернена на створення обстановки творчості, взаєморозуміння і взаємопідтримки на практичних заняттях з “Педагогічної майстерності”. Ситуація успіху під час розвитку організаторських умінь передбачає продуктивне формування інтересу до дисципліни, бажання брати активну участь у пізнавальному процесі.

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, майбутні тренери, заклад вищої освіти, організаторські уміння і здібності.

 

Список використаних джерел:

  1. Бойко, Г., 2012. ‘Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті : автореф. дис ... докт. пед. наук. 13.00.03’, К., 44 с.
  2. Гринь, О., Воронова, В., 2015. ‘Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту’, Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 29–34.
  3. Жукова, ГВ., Булгакова, ТМ., 2019. ‘Проблеми освіти під час формування морально-компетентнісних якостей особистості’, Студентське самоврядування в системі академічної культури, Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 14-15 березня 2019 р. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, С. 107–108.
  4. Ковальчук, В., Воронова, В., 2014. ‘Особливості професійного вигорання тренерів із різним професійним досвідом’, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць, № 3 (27), С. 15–18.
  5. Петровская, ТВ., Толкунова, ИВ., Смоляр, ИИ., 2013. ‘Педагогическое мастерство. Практикум : Учебное пособие’, К. : Олимп. Лит., 112 с.
  6. Петровська, ТВ., 2015. ‘Майстерність спортивного педагога : навч. Посіб’, К. : НУФВСУ, вид-во «Олімп Література», 184 с.
  7. Проценко, АА., 2018. ‘Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі педагогічної практики : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04’, Кропивницький, 24 с.
  8. Семененко, І., Куцкир, М., 2014. ‘Психолого-педагогічний супровід спортсмена під час тренувань та змагань із хортингу’, Теорія і методика хортингу, Вип. 1, С. 118–126.
  9. Фольварочний, І., 2018. ‘Психолого-педагогічний супровід професійного становлення магістра спортивного профілю’, Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.), Київ, С. 73–75.
  10. Mospan, M., 2018. ‘Criteria for the professional competence of the sports coach’, Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.), Київ, С. 61–62.