автори: Бобрицька В. І., Суліма Є.М.


Актуальність теми дослідження. Стрімка глобалізація ринку освітніх послуг надала потужних імпульсів у реформуванні національних систем освіти багатьох країн світу. Для України, найважливішим чинником реформування вищої освіти стало започаткування Болонського процесу, одним із пріоритетів якого є академічна мобільність.

Постановка проблеми. Болонські реформи потребували реалізацію актуальних завдань підготовки мобільної робочої сили, розширення перспектив її працевлаштування, формування у сучасної академічної і студентської спільноти почуття соціально-культурного партнерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Студіювання інформаційних джерел дало змогу з’ясувати, що суттєвий внесок у розроблення проблеми академічної мобільності в теоретичних та прикладних контурах філософії, економіки, державного управління, соціології, психології та педагогіки здійснили В. Андрущенко, О. Білик, О. Блинова, О. Гусак, Н. Коваліско, О. Лисак, Д. Свириденко, П. Сорокін, В. Триндюк та ін.

Постановка завдання. Актуальність розширення академічної мобільності викладачів і студентів як ключового принципу формування Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) зумовлює необхідність дослідження означеного питання в контурах болонських реформ, що було визначено цільовою настановою цієї наукової розвідки.

Виклад основного матеріалу. Аналіз документів Болонського процесу, нормативно-правової бази забезпечення академічної мобільності в Україні свідчить, що на рівні європейських і національних систем вищої освіти досягнуто розуміння необхідності щодо подальшої реалізації Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS); національних рамок кваліфікацій, сумісних з Рамкою кваліфікації ЄПВО (2005); Додатка до диплому, а також європейських і національних систем забезпечення якості вищої освіти. Суттєвими досягненнями натепер є: розширення міжнародного академічного і студентського співтовариства; поява нових перспектив розвитку людських ресурсів; підвищення кар’єрних шансів випускників; засвоєння освітніх програм, які не пропонують національні заклади вищої освіти; гармонізація національних і міжнаціональних процесів забезпечення якості освіти; практичні успіхи у створенні відкритого, привабливого й конкурентоздатного ЄПВО. Пріоритетними у 2018-2020 рр. відповідно до Паризького комюніке (2018) для оцінювання якості співробітництва в ЄПВО, зокрема й із забезпечення академічної мобільності, є завдання щодо запровадження: 1) трьохрівневої системи, сумісної з мета-рамкою кваліфікацій ЄПВО та ступенями першого й другого циклів ECTS; 2) дотримання Лісабонської конвенції “Про визнання кваліфікацій”; 3) забезпечення якості освіти у відповідності зі стандартами й керівними принципами ЄПВО.

Висновки. Перспективи, що відкриваються у зв’язку із забезпеченням академічної мобільності у ЄПВО, забезпечують широкі можливості для імплементації в Україні фундаментальних європейських цінностей, зокрема свободи пересування, рівного доступу до отримання освіти будь-якого рівня, вільного працевлаштування. В освітній політиці України в галузі вищої освіти особливу роль має відігравати зважена стратегія й тактика розширення академічної мобільності викладачів і студентів, що сприятиме подальшій інтеграції освітнього простору України до ЄПВО.

Ключові слова: академічна мобільність, Болонський процес, болонські реформи, Європейський простір вищої освіти.

 

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко, В., Молодиченко, В., 2010. ‘Академічна мобільність : проблема реалізації в Україні і в світі’, Вища освіта України : теорет. та наук-метод. часопис, № 1, С. 34–42.
 2. Байденко, ВИ., 2004. ‘Болонский процесс : курс лекцій’, Москва : Логос, 208 с.
 3. Білик, ОМ., 2009. ‘Мобільність в системі людського капіталу : методикаоцінювання та напрями активізації : автореф. дис. … канд. екон. наук :08.00.07’, Київ, 20 с.
 4. Блинова, ОЄ., 2010. ‘Психологічні основи соціальної мобільності особистості : навч. посіб’, Херсон. держ. ун-т, Херсон : ПП Вишемирський В.С., 230 с.
 5. Бобрицька, ВІ., 2013. ‘Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору’, Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України», Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», № 3 (додаток 2), С. 234–238.
 6. Бобрицька, ВІ., 2013. ‘Професійна мобільність : контекст болонських реформ’, Педагогічна освіта : теорія і практика, Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. № 19, С. 42–45.
 7. Бобрицька, ВІ., 2015. ‘Розвиток академічної і професійної мобільності в умовах розгортання трансформаційного суспільства. Освітня політика : філософія, теорія, практика: монографія’, Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 243–272.
 8. Бобрицька, ВІ., 2016. ‘Розвиток академічної мобільності в країнах Чорноморського регіону в контексті глобалізаційних освітніх процесів’, Вісник Національного авіаційного університету, Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр., Вип. 2(9), Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», С. 22–27.
 9. Верховна рада України, 2009. ‘Всесвітня конференція з вищої освіти – 2009 : «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку»’, ЮНЕСКО, (Париж____________, 5–8 липня 2009 року). Комюніке (8 липня 2009 р.). Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_011> [Дата звернення 17 Вересня 2019].
 10. Верховна рада України, 2014. ‘Про вищу освіту : Закон України № 1556- VII від 01.07.2014’, Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 37–38, ст. 2004. Доступно : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Дата звернення 11 Вересня 2019].
 11. Верховна рада України, 2015. ‘Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2015 року, № 579’. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF> [Дата звернення 09 Вересня 2019].
 12. Гусак, ОГ., 2008. ‘Міжпрофесійна мобільність фахівців у системі державної служби України (на прикладі офіцерів, звільнених у запас) : дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.03’, Дніпропетровськ, 289 с.
 13. Коваліско, НВ., 1999. ‘Трудова мобільність регіонального ринку праці :дис. … канд. соціол. наук: 22.00.07’, Львів, 175 с.
 14. Кремень, ВГ., ред., 2014. ‘Національний освітній глосарій : вища освіта’, 2-е вид., перероб. і доп., Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 100 с.
 15. Лисак, ОБ., 2015. ‘Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. канд пед. наук’, Переяслав-Хмельницький, 21 с.
 16. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 1998. ‘Спільна Декларація «Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти» чотирьох міністрів, що представляють Великобританію, Німеччину, францію та Італію’, (Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року). Доступно : <http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/highedu_ ua/bologna_ua.html> [Дата звернення 03 Вересня 2019].
 17. Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 1999. ‘Спільна
 18. декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 19 червня 1999 р.)’. Доступно : <http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/highedu_ ua/bologna_ua.html> [Дата звернення 03 Вересня 2019].
 19. Оденбах, ИА., 2011. ‘Академическая мобильность как фактор социализации личности студента университета : дисс... канд. пед. наук: 13.00.01’, Оренбург. гос. ун-т., Оренбург, 237 с.
 20. Рубин, ЮБ., ред., 2005. ‘Глобализация образования : компетенции и системы кредитов’, Москва : ООО «Маркет ДС Корпорейшин», 490 с.
 21. Свириденко, ДБ., 2014. ‘Академічна мобільність : відповідь на виклики глобалізації : монографія’, Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 279 с.
 22. Сорокин, П., 2005. ‘Социальная мобильность’, Москва : Academia : LVS, 588 с.
 23. Триндюк, ВА., 2017. ‘Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу : дис. … канд. пед. наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – Професійна освіта)’, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 273 с.
 24. ЮНЕСКО, 1997. ‘Образование : сокрытое сокровище : Доклад Международной комиссии по образованию для ХХІ ст.’. Доступно : <https://www.ifap.ru/library/book201.pdf> [Дата обращения 15 Сентября 2019].
 25. ЮНЕСКО, 1998. ‘Реформа и развитие высшего образования, Программный документ (Париж, 1995 р.); Высшее образование в XXI веке, Заключительный доклад ЮНЕСКО (Париж, 5–9 октября 1998 р.)’, С. 19–33.
 26. EHEA Paris, 2018. ‘Парижское коммюнике’, Париж 25 мая 2018 года. Доступно : <https://iqaa.kz/images/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D 1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D 1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2018_%D0%95%D0%9F%D0% 92%D0%9E.pdf> [Дата обращения 12 Сентября 2019].
 27. Bobrytska, VI., 2014. ‘Innovation in the Educational policy of Ukraine in the development of academic mobility. Innovations in education : Monograph 3’, Vienna, Austria : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Р.16–27.