Кивлюк Ольга Петрівна, Задорожна Ольга Миколаївна, Мордоус Ірина Олександрівна


Актуальність теми дослідження окресленої тематики обумовлена недостатньою визначеністю поняття “відповідального громадянства” в межах сучасних концептуальних теорій філософії права. Сутнісно-змістовна криза позитивного права в її емпіричній площині та часткова зневага значимості соціально-ціннісних потреб людини в свободі, справедливості, рівності в контексті природнього права, посилюють наукові дискусії серед філософів, юристів, соціологів, законодавців, політиків, економістів, освітян щодо необхідності теоретичного обґрунтування понятійно-категоріального апарату феномену відповідального громадянства в межах онтології права.

Постановка проблеми. Становлення та розвиток відповідального громадянства не обмежується організаційно-управлінськими, юридично-правовими, політично-економічними, державно скерованими процесами в контексті правової реальності позитивного права, а потребує консолідації певних сутнісних позицій діалектичної дихотомії природного та позитивного права. Поняття та явище відповідального громадянства в контексті формування соціально-правового відповідального суспільства потребує теоретичного обґрунтування щодо понятійно-змістової концептуалізації в межах соціально філософії та філософії права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своєму дослідженні ми спиралися на роботи вітчизняних науковців: філософів – Н. Бровко, Є. Мануйлова, Ю. Калиновського, психологів – С. Баранової, О. Фурман, педагогів – С. Бабушко, В. Примак, М. Єщенко і т.д.; та зарубіжних вчених: Will Kymlicka, Fazel Ebrihiam Freeks, Tomoaki Miyazaki, Marie Jolliff Bryant, Clint Le Bruyns та інші.

Постановка завдання. Визначити та теоретично обґрунтувати понятійно-категоріальні засади “відповідального громадянства” в полі філософії права.

Виклад основного матеріалу.  В статті розглядається поняття “відповідальне громадянство” в полі філософії права через призму сучасних концептуальних інтерпретацій, принципу історизму, герменевтичного підходу, емпірично-правової та соціально-політичної орієнтації суспільства. Відповідальне громадянство можна охарактеризувати як міждисциплінарне, інтегроване, інтерактивне явище, що з одного боку є чинником права або ж юридичної практики, а з іншого боку є комплексом сформованих ідей, почуттів, національних традицій. уявлень, поглядів і т.д. особистості на правові, соціально-політичні, економічні, культурні, державотворчі  явища та процеси.

Висновки. Відповідальне громадянство – це не лише певна норма правової поведінки, комунікації, співіснування держави та громадянина, а й усвідомлення її значимості, необхідності її продукування, готовності суб’єкта до управління та самоконтролю. Саме тому феномен відповідального громадянства не можна розглядати лише в межах позитивно-правової свідомості, адже воно формується правосвідомістю з точки зору природного права її морально-етичної ідеалістичності, але все ж таки в контексті дуальності існуючих правових концепцій.

Ключові слова: відповідальне громадянство, філософія права, позитивне право, природнє право, правосвідомість.


Список використаних джерел

 1. ‘Активісти блокують рух російських вантажівок через польсько-білоруський кордон’ 2022, Агенція медіа-технологій «СІД ІНФОРМ», 19 березня. Доступно: <https://business.rayon.in.ua/news/498811-aktivisti-blokuyut-rukh-rosiyskikh-vantazhivok-cherez-polsko-biloruskiy-kordon>. [29 Березень 2022].
 2. Бабушко, СР 2020, ‘Особливості розвитку активного громадянства дорослих у сучасних умовах’. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, Вип. 1 (17), с. 19-29.
 3. Баранова, СВ 2006, ‘Соціально-психологічна характеристика відповідальності особистості’, в кн. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу. Монографія, за заг. ред. Третьяченко, ВВ, Луганськ: Світлиця, с. 49-96.
 4. Бровко, НІ 2016, ‘Аналіз феномену правосвідомості людини у філософсько-правовій думці’. Філософські та методологічні проблеми права, № 1 (11), с. 73-80.
 5. Єщенко, ММ 2020, ‘Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей’. Імідж сучасного педагога, № 1 (190), с. 98–102. Доступно: <https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-98-102>. [29 Березень 2022].
 6. Мануйлов, ЄМ & Калиновський, ЮЮ 2015, ‘Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства’. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” № 2 (25), с. 113-129.
 7. ‘ТОП-10 країн, що надають найкращу допомогу українцям, які тікають від війни’ 2022, Нижні Сірогози.City. Доступно: < https://nsirogozy.city/ratings/212430/top-10-krain-scho-nadayut-najkraschu-dopomogu-ukraincyam-yaki-tikayut-vid-vijni/25956>. [15 Травень 2022].
 8. ‘Українці через “Дію” зібрали вже 235 мільйонів на армію’ 2022, Економічна правда, 5 квітня. Доступно: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/5/685236/>. [05 Квітень 2022].
 9. Філософський енциклопедичний словник 2002, Словник, гол.ред. Шинкарук, ВІ, 742с.
 10. Фурман, О 2015, ‘Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження’. Психологія і суспільство, № 1, с. 65-91.
 11. ‘Перевірені ресурси для збору допомоги Україні за кордоном: краудфандингові платформи, організації та фонди’ 2022, Центр демократії та верховенства права. Доступно: <https://cedem.org.ua/news/resursy-dlya-zboru-dopomogy/>. [20 Травень 2022].
 12. ‘Четверо з мільйонів. Як українці в Україні та за кордоном волонтерять задля перемоги у війні?’ 2022, Радіо свобода, 19 березня. Доступно: <https://www.radiosvoboda.org/a/31760127.html>. [20 Березень 2022].
 13. Bryant, Marie Jolliff 2011, Case Study: Youth Perceptions Of Citizenship, Ashland University, 165 с. Available from: <http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/ETD-TAMU-2011-08-10015/BRYANT-THESIS.pdf?sequence=2>. [29 March 2022].
 14. Bruyns, Clint Le 2011, ‘The Church, Democracy and Responsible Citizenship’. Religion and Theology, № 19 (1-2), рр. 60-73. Available from: <https://brill.com/view/journals/rt/19/1-2/article-p60_3.xml?language=en>. [29 March 2022].
 15. Freeks, Fazel Ebrihiam 2022, ‘Responsible citizenship is more than a government label! : Faith-based values in the domestic domain’. Pharos Journal of Theology, Volume Available from: <https://www.researchgate.net/publication/359776599_Responsible_citizenship_is_more_than_a_government_label_Faith-based_values_in_the_domestic_domain>. [04 April 2022].
 16. Kymlicka, Will 2012, ‘Responsible Citizenship’. Trudeau Foundation Papers, Vol. 4/2 pp. 55-87. Available from: <https://www.academia.edu/4486454/Responsible_Citizenship_2012_?email_work_card=reading-history>. [29 March 2022].
 17. Tomoaki, Miyazaki 2020, Digital Mentoring of Young People for Responsible Citizenship: A Case Study of an Organisation Using Twitter. This thesis is submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), 252 с. Available from: <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10090824/7/Miyazaki_10090824_Thesis_corrected.pdf>. [29 March 2022].