Актуальність теми дослідження. Концепція толерантності є наскрізним етичним дороговказом для функціонування усіх соціокультурних механізмів глобалізованого суспільства. Система вищої освіти не є виключенням, де у специфічний спосіб мають розв’язуватись протиріччя міжкультурної взаємо-дії, поваги до світоглядних переконань тощо, а обґрунтування стратегій толерантної інтерперсональної взаємодії є актуальним завданням для дослідників питань розвитку вищої освіти.

Постановка проблеми. Сучасна європейська освіта декларує орієнтованість на відтворення гуманістичних цінностей та творчий саморозвиток особистості, що є неможливим без утвердження у суспільній свідомості та політико-правовій реальності демократичних цінностей. Проте, існує потреба в узагальненні теоретичних та, не менш важливо, практичних механізмів реалізації зазначених підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема толерантності у забезпеченні механізмів розвитку глобалізованого суспільства досліджена у роботах Т. Андрущенко, С. Бондирєвої, М. Кушнарьової та ін. Світоглядні виклики розвитку освіти проаналізовано у працях Ю. Калиновського, М. Колотило, Г. Ніколаї, О. Овчарук, В. Реут, Л. Рижак, Ю. Шабанової та ін. Специфіку дотримання принципів інклюзії та академічної чесності аналізували О. Вахріна, Ю. Калиновський, Ю. Крук, Г. Нестеренко та ін.

 Постановка завдання. Автор ставить собі за мету виявити особливості реалізації принципів забезпечення толерантності в якості важливої практики освіти у відповідності із гуманістичними ідеями європейського освітнього простору.

Виклад основного матеріалу. Задля виховання толерантності у навчальних закладах Європи застосовуються формальні та неформальні засоби, в тому числі через утвердження складного комплексу моральних цінностей (інклюзії, принципів академічної чесності тощо). Декларовані принципи знаходять своє відображення у етичних кодексах, що слугують дороговказами розвитку національних освітніх систем, забезпечують етичний фундамент освітніх практик конкретних університетів тощо.

Висновки. З аналізу дискурсу толерантності у європейській освіті, вдалося вийти на низку узагальнень:   формування особистості європейського типу формує завдання виховання ціннісних компетенцій, які складають основу її мислення та дії; толерантність є універсальною компетенцією, спираючись на яку можливим є забезпечення прав людини та принципів демократії, реалізації ідеології миробудівництва та сприйняття етичних норм поведінки інших людей, розбудови екологічної та інформаційної безпеки тощо;  виховання та дотримання базових цінностей європейського освітнього простору забезпечує гармонізацію європейського простору, урівноважене сприйняття іншого, формує атмосферу поваги та прагнення до співробітництва, убезпечує буття кожного в складному європейському соціумі;   дослідження та подальше забезпечення освітніх практик толерантності постає як актуальне соціальне завдання цивілізаційного розвитку.

Ключові слова: толерантність, освіта, цінності, цивілізаційний поступ, інклюзія, академічна чесність, європейська освітня політика.  

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко, ТВ 2015. ‘Національне та загальнолюдське як домінантні цінності сучасної освітньої політики (європейський контекст)’, Мультиверсум. Філософський альманах, Вип. 9-10, с. 117-134.
 2. Андрущенко, ТВ 2014. ‘Освіта як інтеграційний чинник сучасного цивілізаційного розвитку’, Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, Серія 18: Економіка і право, Вип. 24, с. 213-221. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_24_31>. [22 Жовтень 2020].
 3. Бондырева, СК & Колесов, ДМ 2003. Толерантность (введение в проблему), Москва; Воронеж: НПО “МОДЕК”, 240 с.
 4. Бухарестская декларация этических ценностей и принципов высшего образования в Европе, 2004. Высшее образование в Европе, Том XXIХ, № 4, Этические и моральные аспекты высшего образования и науки в Европе, ЮНЕСКО – СЕПЕС. Доступно: <http://www.aha. ru/~moscow64//educational_book/Hee_xxix_4_2004.zip>. [22 Жовтень 2020].
 5. Вахріна, ОВ 2015. ‘Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі’, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 4, с. 49-59.
 6. Калиновський, ЮЮ 2012. ‘Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді’, Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць, Київ, Вип. 63 (№ 8), с. 477–482.
 7. Колотило, М 2013. ‘Гуманістичний потенціал новітньої парадигми освіти в реаліях сучасної антропологічної кризи’, Філософія освіти. Philosophy of Education, № 2 (13), с. 317-332.
 8. Кушнарьова, МБ & Грищенко, ОА 2013. Теоретичні засади багатокультурності та світовий досвід. Доступно: <http://www.culturalstudies.in.ua>. [28 Жовтень 2020].
 9. Нестеренко, Г 2016. ‘Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності’, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, № 2, с. 53-66.
 10. Ніколаї, ГЮ 2013. ‘Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти’, Актуальні питання мистецької освіти та виховання, Вип. 1, с. 3-17.
 11. Овчарук, ОВ 2016. ‘Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства’, Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія, № 2, с. 44–51.
 12. Реут, ВГ 2014. ‘Методика исследования уровня профессиональной готовности педагогов к работе с гетерогенными группами учащихся’, Инклюзивное образование : проблемы и перспективы : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф., (19–21 мая 2014 г.), сост. ЕВ. Иванов; Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, с. 292–299.
 13. Рижак, Л 2008. ‘Євроінтеграція вищої освіти України: аксіологічний вимір’, Вісн. Львів. ун-ту ім. І. Франка. Філософські науки, Вип. 11, с. 27-37.
 14. Романова, Н (ред), Зінченко, А, Гусак, Н, Дмитришина, Н, Довбах, Г & та ін. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів,  Київ: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 128 с.
 15. Шабанова, ЮО & Осипов, АО 2014. ‘Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи’, Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія, № 2, с. 123–130.
 16. Fandom 2020. Этические проблемы науки в начале ХХI столетия. Доступно: <https://bsu-philosophy.fandom.com/wiki/>. [28 Жовтень 2020].
 17. Kruk, J 2013. Good cientific Practice and ethical principles in scientific research and higher education. Available from: <http://www.cejssm.usz.edu.pl/>. [28 October 2020].
 18. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze. Available from:  <https://www.vse.cz/informace-o-vse/informace-a-predpisy/eticky-kodex/jednaci-rad-eticke-komise-vysoke-skoly-ekonomicke-v-praze/>. [28 October 2020].