автор: Бобрицька В. І.


Актуальність теми дослідження. Позиціювання України як суверенної, демократичної, європейської країни визначає пріоритети сучасного розвитку вітчизняної освіти: зорієнтованість на загально-національні цінності, зокрема цінності громадянського суспільства.

Постановка проблеми. Натепер громадянська освіта в Україні має потужний ресурс формування громадянської ідентичності, юридичних та соціальних зв’язків між особистістю, суспільством та державою, а також формування громадянських компетентностей людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання становлення й розвитку громадянської освіти у незалежній Україні досліджували багато вітчизняних учених, серед яких: А. Зуйковська, С. Кисельов, С. Рябов, В. Савельєв та ін.

Постановка завдання. Дослідження феномену громадянської освіти у філософському, соціальному й освітньому контекстах має здійснювати у контексті виявлення особливостей становлення ідеї громадянської освіти в історико-філософській ґенезі; з’ясування сутності, мети, завдань й змісту громадянської освіти в Україні на сучасному етапі формування громадянського суспільства; аналізу громадянської освіти як чинника упровадження засад демократичного суспільства у сучасній Україні.

Виклад основного матеріалу. Аналіз філософсько-історичного дискурсу становлення ідеї громадянської освіти у широкому геополітичному контексті дав змогу виявити, що кінець ХХ – початок ХХІ століття відзначився зростанням інтересу до неї і в країнах, що належали до соціалістичного табору, і країнах із розвиненою демократією, наслідком чого стала поява низки світових ініціатив з освіти для демократичного громадянства з метою поглибити усвідомлення громадянами своїх прав та обов’язків у демократичному суспільстві. Сутність, мета, завдання й змістові напрями громадянської освіти в Україні на сучасному етапі формування громадянського суспільства чітко визначено у “Концепції розвитку громадянської освіти в Україні” (2018), у якій наголошено на важливості формування громадянських компетентностей людини, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя, за налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї, за життя територіальної громади. Ефективність громадянської освіти як чинника упровадження засад демократичного суспільства у сучасній Україні визначає результативність охоплення всіх складників освіти, рівнів і ступенів освіти, стандартів освіти, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також своєчасність ухвалення й упровадження нормативно-правові акти, що регулюють відносини усіма суб’єктами, що здійснюють громадянську освіту на теренах національної освітньої системи.

Висновки. Перспективи, що відкриваються у зв’язку з упровадженням громадянської освіти у сучасній демократичній Україні, забезпечують широкі можливості для розвитку демократичних прав, обов’язків та активної участі членів суспільства в громадській, політичній, соціальній, економічній, правовій і культурній сферах життя як на національному, так і міжнаціональному рівнях.

Ключові слова: громадянська освіта, громадянські компетентності, громадянське суспільство.

 

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко, ВП., Бех, ІД., Бурда, МІ., 2016. ‘Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні’, Нац. акад. пед. наук України, Київ : Пед. думка, 448 с.
 2. Іванюк, ІВ., Овчарук, ОВ., Терещенко, АБ., 2013. ‘Аналітичний звіт «Сучасний стан громадянської освіти в Україні»’, Київ : ГО «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики», 104 с.
 3. Асламова, Т., Бакка, Т., Бортніков, В., 2008. ‘Громадянська освіта : теорія і методика навчання : навч. посіб. для студентів ВНЗ’, Київ : Видавництво ЕТНА-1, 174 с.
 4. Бобрицька, ВІ., 2015. ‘Аксіологічний дискурс освітньої політики в контексті сучасних суспільних викликів’, Освітня політика : філософія, теорія, практика : монографія, Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 143–168.
 5. Бобрицька, ВІ., 2015. ‘Європейські виміри державної кадрової політики України у підготовці працівників для системи освіти’, Вісник Національного авіаційного університету. Серія Педагогіка. Психологія., Вип. 1(6), Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАК-друк», С. 30-35.
 6. Бобрицька, ВІ., 2012. ‘Освітня політика в умовах формування громадянського суспільства’, Восьмі юридичні читання, Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: зб. матеріалів міжнарод. наук. конф. (м. Київ, 10–11 жовтня 2012 р.), Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 227–230.
 7. Бобрицька, ВІ., 2018. ‘Цінності та ідеали сучасної освіти України’, Sophia Prima: dialogue of eternal recurrence International Humanitarian Journal, №1(1), Київ : UAN publishing, С. 19–27.
 8. Бобрицька, ВІ., 2018. ‘Ціннісні орієнтири та ідеали сучасної освіти України’, Освітній дискурс : збірник наукових праць, Випуск 9(12), Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 7–18.
 9. Міністерство освіти і науки України, 2017. ‘Всеукраїнський проект «Громадянська освіта там електронна демократія в навчальних закладах»’. Доступно : <http://mon.gov.ua/usi-novivni/anonsi-podij/2017/04/10/startue-vseukrayinskij-proekt-%C2%ABgromadyanska-osvita-ta-elektronna-demokratiya-v-navchalnix-zakladax%C2%BB/> [Дата звернення 12 Лютого 2019].
 10. Кабінет міністрів України, 2016. ‘Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–2020 роки’, Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 2016 року № 148. Доступно : <http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/433> [Дата звернення 17 Лютого 2019].
 11. Зуйковська, А., 2016. ‘Громадянська освіта як засіб упровадження цінностей суспільної солідарності : український досвід’, Наукові записки ІПіЕНД імені І.Ф. Курбаса НАН України, Випуск 6 (62), Київ, С. 323–333.
 12. Кисельов, С., 2015. ‘Громадянська освіта чи політологічна просвіта’, Наукові записки. Політичні науки, Том 173, С. 26–29.
 13. Кабінет міністрів України, 2018. ‘Концепція розвитку громадянської освіти в Україні’, Розпорядження Кабінету міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 710-р. Доступно : <www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini> [Дата звернення 16 Лютого 2019].
 14. Харківська правозахисна група, 2000. ‘Концепція громадянської освіти в Україні’, Громадянська освіта, № 33. Доступно : <http://osvita.khpg.org/index.php?id=976003974> [Дата звернення 19 Лютого 2019 року].
 15. Міністерство освіти і науки України, 2015. ‘Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді’, Наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641. Доступно : <http://mon.gov.ua/activity/education/konczepcziya-naczionalno-patriotichnogo-vixovannya-ditej-i-molodi.html> [Дата звернення 17 Лютого 2019].
 16. Президія Академії педагогічних наук України, 2000. ‘Постанова Президії Академії педагогічних наук України «Про концепцію громадянського виховання дітей та молоді»’, Протокол № 1-7/4-49, 9 с.
 17. Рябов, С., 2004. ‘Громадянська культура та участь громадян : рукопис’, Київ : Інститут громадянської освіти, 19 с.
 18. Савельєв, ВЛ., 2018. ‘Громадянська освіта. Філософія освіти: Навч. пос.’, Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 191–197.
 19. Президент України, 2015. ‘Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки’, Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015. Доступно : <http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494> [Дата звернення 16 Лютого 2019].
 20. Комітет міністрів Ради Європи, 2010. ‘Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини’, Видавництво Ради Європи : F-67075 Strasbourg Cedex, 32 с. Доступно : <https://rm.coe.int/16806b93be> [Дата звернення 18 Лютого 2019].