Актуальність теми дослідження пов'язана з необхідністю дослідження видового розділення і класифікації феномену соціального простору, що визначає демаркацію в розумінні формування різних видів простору, його модальностей, як правило, сприйманих людиною в дуальності динаміки “простір-час” в картині його світу в філософському осмисленні розвитку діяльності людини у 21 столітті.

Постановка проблеми. У проблемному полі вважаємо за необхідне досліджувати механізми інтуїції (як ірраціонального) в діяльності (як раціонального, оскільки цілепокладання - її основний критерій) та сучасних гуманітарних досліджень на основі філософського принципу об'єктивності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика соціального простору має свої традиції та концепти. Значуще місце у розв’язанні проблеми соціального простору мають дослідження Ж. Бодена, Ш. Монтеск’є, Ф. Ратцеля, К. Ріттера. В статті ми аналізуємо позиції соціал-дарвінізму Г. Спенсера, роботи Е. Дюркгейма, положення Г. Зіммеля, Т. Парсонса та П. Сорокіна. Акцентуємо увагу на практично-філософських поглядах академіка Г. Попова крізь призму діяльнісного підходу.

Постановка завдання. Необхідність осмислення феномена пам'яті в соціальному просторі уточнюється в таких наукових завданнях: осмислити зміст соціального часу, його видів, ролі механізмів пам'яті в контексті соціального простору, визначити причини та передумови визначення класифікації видових категорій простору в сприйнятті людиною.

У нашій науковій розвідці ми сфокусувалися на аналізі логіки і теорії зовнішнього методу дослідження пам'яті за Г. Поповим; репрезентації теоретичної моделі пам'яті та її специфічного позначення і образних конструкціях, а також на визначенні соціального простору, необхідного для аналізу проблеми.

Виклад основного матеріалу. Якщо об’єктом нашої роботи є соціальний простір, його модальності і видові характеристики, то предметом виступають теоретичні моделі, що репрезентують роль механізмів пам'яті в соціальному просторі. Стаття спрямована на вивчення феномену пам'яті в соціальному просторі і передбачає дослідження пам'яті у взаємодії із зовнішнім середовищем. Висвітлені результати є відображенням підсумків систематизації знання про взаємозв’язок механізмів пам’яті та феномену формування соціального простору, які є результатом філософського осмислення принципів роботи блоків пам’яті людини.

Висновки. Отже, в контексті реалізації поставлених завдань в межах даної статті, були отримані наступні закономірності: по-перше, усі види, типи і модальності феномену соціального простору, сприйнятого людиною, є відображенням порядку спрацьовування конфігурацій динамічних і статичних блоків пам'яті; по-друге, на прикладі аналізу модальностей соціального простору ми репрезентували евристичний потенціал образної моделі пам'яті Г. Попова; по-третє, ми розглянули феномен простору, його різновиду і співвіднесли ці особливості із специфікою роботи динамічних і статичних блоків пам'яті.

Ключові слова: пам'ять, феноменологія пам'яті, середовище пам’яті, соціальний простір, механізми пам’яті, місця пам’яті, логіка пам’яті.

 

Список використаних джерел:

 1. Анурин, ВФ 1993. ‘Проблема эмпирического измерения социальной стратификации и социальной мобильности’, Москва: Социс, с. 87–96.
 2. Арон, Р 1992. ‘Этапы развития социологической мысли’, под общ. ред. и предисл. ПС Гуревича,  Москва: Издательская группа “Прогресс – Политика”, c. 36-61.
 3. Барбер, Б 1972. ‘Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности’, Американская социология, Москва:  Ексмо, 235-240.
 4. Бурдье, П 1994. ‘Начала’, Москва:  Soсio-Logos, 285 с.
 5. Бурдье, П 2001. ‘Социология социального пространства’, СПб.: Алетейя, 288 с.
 6. Дюркгейм, Э 1998. ‘Элементарные формы религиозной жизни’, перевод АБ Гофмана, aнтология ‘Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения’, Москва: Канон, 432 с.
 7. Зиммель, Г 2006. ‘Избранные работы’, Киев: Ника-центр, 440 с.
 8. Качанов, ЮЛ 1997. ‘Социальная реальность – социальное отношение – габитус – позиция’, Социологические чтения : сборник, отв. ред. ЕН Данилова, Вып. 2, Москва: “Институт Экспериментальной социологии”, c. 90-110
 9. Лепский, МА 2000. ‘Світ і тінь соціальної перспективи’, Київ: Молодь, 410 с.
 10. Лепський, МА (ред) 2012. ‘Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів’, монографія, Запоріжжя: ЗНУ, 516 c.
 11. Макиавелли, Н 1990. ‘Государь’, Москва: Планета, 121 с.
 12. Нора, П (ред), Озуф, М, Пюимеж, Ж. де & Винок, М 2012. ‘Проблематика мест памяти. Франция-память’, пер. с фр. Д. Хапаева, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 248 с.
 13. Попов, ГС 1951. ‘Основи самонавчання: методичні спостереження і рекомендації’, Рукопис, Архів ІП (Інститут Пам'яті) Ф. 3 (Фонд “Спадщина академіка Г. Попова” м. Відень 1940), Оп. 2, 1951 рік. Д. 1. Фк.1-5. с. 12-33.
 14. Попов, ГС 1951. ‘Феноменологія пам'яті: основні методичні підходи до дослідження пам'яті людини’, Рукопис, Архів ІП (Інститут Пам'яті) Ф. 3 (Фонд “Спадщина академіка Г. Попова” м. Відень 1940), Оп. 2, 1951 рік. Д. 6. Фк.3-5. с. 43-48.
 15. Радаев, ВВ 1996. ‘Социальная стратификация’, Москва:  Аспект Пресс, 318 с.
 16. Рубинштейн, СЛ 2003. ‘Бытие и сознание. Человек и мир’, сост. Брушлинский, АВ & Абульханова-Славская, КА, СПб: Изд-во “Питер”, 512 с.
 17. Сорокин, ПА 1992. ‘Человек. Цивилизация. Общество’,  общ. ред., сост. и предисл. АЮ Согомонов: пер. с англ., Москва:  Политиздат, c. 27-30
 18. Тернер, Дж 1994. ‘Аналитическое теоретизирование’, СПб.: THESIS, c. 139.
 19. Филиппов, А 1995. ‘Смысл империи: к социологии политического пространства’, Москва: “Аргус”, c. 421-476
 20. Parsons, T 1951. ‘The Social System’, Glencoe: The Free Press, 555 р.
 21. Warner, L 1960. ‘Social class in America: manual of procedure for the measurement of social status’, N.Y.: Harper,  298 р.