автор: Кивлюк О.П.


Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні стало процесом опосередкованим, а подекуди і не контрольованим. Доведеним залишається той факт, що впровадження інформаційно-комунікаційних, цифрових, електронних ресурсів та технологій сприяє інтенсифікації навчального процесу. Разом з тим, вони несуть у собі певні небезпеки. А отже, без їх ґрунтовного аналізу і виявленню певних меж реалізації інформаційної педагогіки, як типу педагогіки, що зумовлений закономірностями функціонування інформаційних ресурсів та їх розвитку, бо наслідки такого фетишизування технологічного прогресу можуть бути не зворотними не тільки для освіти, а і для суспільства взагалі.

Постановка проблеми. В педагогічній науці досі лишається проблемним питання виваженого, збалансованого, методично- грамотного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Ця проблема стосується не лише аудиторних занять, а й самостійної підготовки, самопізнання, дозвілля тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями використання ІКТ в навчальному процесі займаються такі сучасні українські вчені: В.Биков, А.Гуржій, М.Жалдак, А.Кудін, Н.Морзе, О. Спірін, С.Яшанов, які мають своїнаукові школи, що продовжують дослідження в даному напрямі.Концептуаліза-цією та теоретичним аналізом процесів інформатизації освіти займаються наступні філософи: В.Андрущенко, В.Бех, В.Воронкова, Л.Дротянко, В.Кремінь, В.Нечитайло, Н.Поліщук, О.Скубашевська, А. Ярошенко та інші відомі українські вчені.

Постановка завдання. Визначити межі, можливості та суперечності процесу реалізації інформаційної педагогіки в Україні в контексті використання ІКТ як освітньої технології.

Виклад основного матеріалу. Виокремлено зовнішні (кібер-, інтернет-, соціально-мережева залежність, кібер-плагіаторство, віртуалізація життя,  ігроманія, інформаційна маніпуляція, знеособлення тощо), внутрішні межі (нервово-психічне та фізичне навантаження) та визначено оптимальні параметри (інформаційна культура, дидактична обґрунтованість, контрольованість, матеріально- технічна забезпеченість, ергономіка тощо) реалізації завдань та принципів інформаційної педагогіки в контексті використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Висновки. Реалізація інформаційної педагогіки в контексті використання ІКТ уможливлюється за рахунок визначення оптимальних пара-метрів: формування інформаційної, мережевої, віртуальної культури; модернізація освітньо-пізнавальної діяльності; організація контролю й самоконтролю; формування ергономічного мислення; поєднання традиційних і нових інформаційно-освітніх технологій навчання.

Ключові слова: інформаційна педагогіка, інформацій-комунікаційні технології, навчальний процес, інформаційне суспільство.

 

References:

  1. Ishchenko, OA., 2002. ‘Peredumovy y problemy zastosuvannya novykh informatsiynykh tekhnolohiy pry vykladanni suspilʹno-humanitarnykh dystsyplin (Prerequisites and Problems of the Application of New Information Technologies in the Teaching of Social and Humanitarian Disciplines)’, Koledzhanyn, № 3, S. 33-34.
  2. Kyvlyuk, O., 2011. ‘Informatsiyna pedahohika : filosofiya, teoriya, praktyka : monohrafiya (Information Pedagogy : Philosophy, Theory, Practice: A Monograph)’, K. : UAN VIR, 336 s.
  3. Kyvlyuk, OP., 2011. ‘Optymalʹni parametry zastosuvannya informatsiynoyi pedahohiky (Optimal Parameters of Application of Information Pedagogy)’, Hileya : naukovyy visnyk. Zbirnyk naukovykh pratsʹ, Vypusk 43 (№ 1), K. : VIR UAN, S. 374-381.
  4. Maynayev, FYA., 2016. ‘Uperedzhennya nehatyvnykh vplyviv zastosuvannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u protsesi navchannya studentiv suspilʹno-humanitarnoho profilyu (Prevention of Negative Influences of the Use of Information and Communication Technologies in the Process of Teaching Students of the Social and Humanitarian Profile)’, Pedahohika zdorovʺya : zb. nauk. pr. VI Vseukr. nauk.-prakt. konf., KHNPU im. H. S. Skovorody, Kharkiv : KHNPU, S. 226.
  5. Turetsʹka, KH., 2007. ‘Internet-zalezhnistʹ yak predmet psykholohichnoho doslidzhennya (Internet Addiction as a Subject of Psychological Research), Visnyk Lʹvivsʹkoho un-tu : Filosofsʹki nauky, Vyp. 10, S. 365–375.
  6. Yatsyuk, SM., 2005. ‘Dydaktychni umovy vykorystannya komp'yuterno-oriyentovanykh zasobiv navchannya studentiv medyko-tekhnichnoho profilyu (Didactic Conditions of Using Computer-Oriented Means of Training Students of Medical and Technical Profile)’, Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.09; Volyn. derzh. un-t im. L.Ukrayinky, Lutsʹk, 20 s.