Воронкова Валентина Григорівна, Нікітенко Віталіна Олександрівна, Васильчук Геннадій Миколайович


Актуальність теми дослідження полягає в тому, що сьогодні в умовах постпандемії COVID-19 має бути сформовано соціально відповідальне управління як фактор подолання кризової ефективності постпандемічного COVID-19, в якому його парадигма пронизувала б усі інституції та інші соціальні системи.

Постановка проблеми. Важливим є дослідження концептуальних аспектів соціально відповідального управління як складної адаптивної системи, що сприяє успішній адаптації менеджменту та людини до системних змін, подоланню стохастичності, виникненню та підтримці стабільності на всіх рівнях суспільства. Соціально відповідальне управління є результатом розуміння глибини людського існування та потенціалу, задоволення потреб у безпеці, що ґрунтується на забезпеченні такого ступеня внутрішнього порядку, який допомагає подолати неорганізованість, безлад та невизначеність як у соціальному, так і в індивідуальному житті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В представленому дослідженні, щодо концептуалізації соціально відповідального управління, ми орієнтуємося на власні розробки:  Р. Андрюкайтене, В. Воронкової, О. Кивлюк, В. Нікітенко, Р. Олексенка, А. Череп, О. Череп та інших вчених.

Постановка завдання.   Концептуалізація нових аспектів  становлення і розвитку соціально-відповідального управління, завдяки якому суспільство має вийти з кризи і перейти на рівень стабільності.

Виклад основного матеріалу. Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів соціально-відповідального управління як чинника  ефективності виходу з кризи пандемії COVID-19. Соціально-відповідальне управління пронизує усі сфери суспільства: комунікацію, поведінку, субординацію керівників з підлеглими, спілкування, інформаційно-комунікаційний процес, інформаційне виробництво, охорону здоров’я, людське буття індивіда.

Висновки. Проаналізовано соціально-відповідальне управління, що міцно інтегроване у складний комплекс економічних, фінансових, соціальних, культурних, інформаційних відносин та породжує ряд проблем, що вимагають їх вирішення з метою формування сталого розвитку соціуму; досліджено моделі соціального захисту та інституціонального забезпечення соціально-відповідальних урядів в умовах пандемії COVID-19;  розкрито моделі управління цифровими технологіями в країнах Європейського союзу як чинник виходу з кризи в умовах пандемії COVID-19.

Ключові слова: соціально-відповідальне управління, пандемія COVID-19, сталий розвиток соціуму, модель соціального захисту, цифровізація.


Список використаних джерел

 1. Воронкова, ВГ 2014, ‘Общество риска как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении’. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Випуск 58, c. 13-24.
 2. Воронкова, В, Андрюкайтене, P, Кивлюк, О, Романенко, Т & Рижова, И 2017, ‘Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации’. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Taptautinė mokslinė-praktinė konferencija, c. 11-12.
 3. ‘Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка’ 2020, Матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 року “Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка” та 15 травня 2020 року “Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину”, наук. редактори:. Слюсаревський, ММ, Найдьонова, ЛА & Вознесенська ОЛ, Київ : ІСПП НАПН України, 121 с. Доступно: <http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf>. [12 Березень 2022].
 4. Олексенко, Р 2017, ‘Людина в умовах інформаційного суспільства як об'єкт соціально-економічної рефлексії’. Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, с. 59-62.
 5. Олексенко, РІ 2013, ‘Глобальні проблеми філософії від Античності до сьогодення в дискурсі ринкових трансформацій’. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 6-ти частинах. Ч. 2: матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. з міжнародною участю, с. 148-151.
 6. Олексенко, РІ & Воронкова, ВГ 2020, ‘Інституціональне забезпечення системи публічної влади в історичному і системному контексті розвитку публічного управління та адміністрування’. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Київ, № 2 (13), с. 89-104.
 7. Олексенко, РІ & Воронкова, ВГ 2020, ‘Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат’. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, Вип. 3 (70), c. 82-90.
 8. Олексенко, Р, Воронкова, В & Никитенко, В 2019, ‘Экспертиза цифровой реальности как фактор достижения устойчивости общества в условиях стохастичности (неопределенности, нестабильности, бифуркационности)’. Ежеквартальный немецкий научный / научно-популярный вестник результаты работы ученых: социология, криминология, философия и політологія, Том.1, № 4, c. 1-10.
 9. Череп, АВ, Воронкова, ВГ, Череп, ОГ, Венгерська, НС & Безкоровайна, ЛВ 2021, ‘Вплив креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19’. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporozhye National University, 8 (85), с. 134-146.
 10. Череп, А, Воронкова, В & Никитенко, В 2020, ‘Обратная сторона технологических инноваций и их последствия в условиях инновационно-информационного общества’. Theory and Practice: Problems and Prospects Scientific articles. Kaunas, с. 462-470.   
 11. Cherep, V, Voronkova, R, Andriukaitiene, V & Nikitenko V 2020, ‘The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization’. Humanities Studies, 5 (82), pp. 196-209.
 12. Gao, Y 2011, ‘Philanthropic disaster relief giving as a response to institutional pressure: Evidence from China’. Journal of Business Research, 64 (12), pp. 1377–1382. Aviable from: <https://doi. org/10.1016/j.jbusres.2010.12.003>. [12 March 2022]..
 13. Isabel, O, Chowdhury, A, Valverde, FD, Muzaffar, T & Urban, S 2019, Fiscal Space for Social Protection: A Handbook for Assessing Financing Options. ILO and UN Women. Aviable from: <https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55694>. [12 March 2022].
 14. Mahmud, A, Ding, D & Hasan, M 2021, ‘Corporate Social Responsibility: Business Responses to Coronavirus (COVID-19) Pandemic’. SAGE Open, January-March 2021: pp. 1–17. Aviable from: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020988710>. [12 March 2022].
 15. McLennan, S & Banks, G 2019, ‘Reversing the lens: Why corporate social responsibility is not community development’. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26 (1), 117–126. Aviable from: <https://doi.org/10.1002/csr.1664>. [12 March 2022].
 16. Nesterenko, O & Oleksenko, R 2020, ‘Social philosophical reflection of the individual legal education philosophy as the basis for the democratic society functioning’. Humanities Studies, Випуск 4(81), c. 165-181.
 17. Nikitenko, V 2020, ‘Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse’. Humanities Studies, 4 (81), pp. 60-73.
 18. Nikitenko, V, Andriukaitiene, R & Punchenko, O 2020, ‘Formation ofsustainable digital economical concept: challenges, threats, priorities’. Humanities Studies, 1 (78), pp. 140-153.
 19. Tovarnichenko, V 2019, ‘Pseudoscience and information security in smart-society’. Humanities Studies, 1 (78), pp. 15-26.
 20. Voronkova, V & Kyvliuk, O 2017, ‘Philosophical reflection smart-society as a new model of the information society and its impact on the education of the 21st century’. Future human image, pp. 154-162.
 21. Voronkova, V, Punchenko, O & Azhazha, M 2020, ‘Globalization and global governance in the fourth industrial revolution (industry 4.0)’. Humanities Studies, 4 (81), pp. 182-200.
 22. World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads ‒ in pursuit of a better future International Labour Office 2021, Geneva: ILO. Aviable from: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_817572.pdf>. [12 March 2022].