автори: Микитенко П.В., Галицький О.В.


Актуальність теми дослідження. Забезпечення якості вищої освіти це пріоритетний напрямок національного розвитку. Впровадження сучасних технологій, до яких належать і хмарні технології (сервіси), в освітню галузь є досить ефективним і виваженим рішенням.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства та обмежень викликаних пандемією все більшої уваги потребує питання вибору і застосування сучасних хмарних технологій в освітній галузі. Існує велика кількість технологій, які здатні суттєво підвищить ефективність навчального процесу. Однак попри таку їх кількість, виникають проблеми з їх адаптацією у закладах вищої освіти України та високими витратами для отримання додаткового пакету послуг.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Вивченню проблем застосування хмарних технологій у навчальному процесі присвячені роботи В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, В. М. Кобися, Н. В. Морзе, В. І. Олевського, О. М Спіріна, В. М. Франчука, М. П. Шишкіної та інші.

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є аналіз та порівняння сучасних хмарних технологій та виокремлення найефективніших для організації навчального процесу в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сучасні хмарні сервіси для використання у навчальному процесі, а саме Google Workspace for Education, Microsoft 365 Education та AWS Educate. Проаналізовано їхні функціональні характеристики та послуги, які викладач може використати у своїй професійній діяльності. Зокрема, розглянуто найпоширеніші хмарні сховища та наведено порівняльну характеристику з метою вибору найефективнішого сервісу.

Висновки. Використання сучасних хмарних технологій у навчальному процесі надає новi перспективи та можливості як студентам, так і викладачам, яким доводиться розвивати потребу в цiлеспрямованому та систематичному самовдосконаленні своєї професiйної компетентності відповідно до сучасних соцiальних вимог. Завдяки ефективному та активному використанню хмарних технологій всі учасники навчального процесу незалежно від віку, місця та часу мають вільний доступ до освітніх ресурсів, віртуальних бібліотек, електронних каталогів, журналів, енциклопедій та словників, навчальних відео та аудіо матеріалів. Розглядаючи найпопулярніші хмарні платформи для організаії навчального процесу доцільно виокремити Google Workspace for Education. Хоча її інтерфейс офісного пакету і відрізняється від усім відомого Microsoft Office, який наслідує Microsoft 365 Education, однак в плані інтеграції з іншими додатками Google Workspace for Education значно виграє. Здійснивши порівняльний аналіз хмарних сховищ можна констатувати, що у співвідношенні об’єму сховища, захисту даних та функціональних можливостей доцільними для використання є Google Drive, pCloud та Mega.

Ключові слова: хмарні технології (сервіси), хмарні платформи, хмарне сховище, електронні освітні ресурси, навчальний процес.


Список використаних джерел:

1. AWS Educate 2021. Available from: <https://aws.amazon.com/ru/education/awseducate/>. [16 May 2021].

2. Google Workspace for Education Overview (n.d.). Available from: <https://edu.google.com/products/workspace-for-education/>. [16 May 2021].

3. Microsoft 365 Education 2021. Available from: <https://www.microsoft.com/en-us/education/buy-license/microsoft365>. [16 May 2021].

4. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology (n.d.). Available from: <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800- 145.pdf>. [16 May 2021].

5. Биков, ВЮ, Вернигора, СМ, Гуржій, АМ, Новохатько, ЛМ, Спірін, ОМ & Шишкіна, МП 2019. ‘Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти’, Інформаційні технології і засоби навчання, № 6 (74), с. 1–19.

6. Галицький, ОВ 2015. ‘Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах’, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, № 15 (22), с. 131–135.

7. Дюлічева, ЮЮ 2014. ‘Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів’, Інформаційні технології в освіті, Вип.18, с. 71–79.

8. Кобися, ВМ 2012. ‘Використання хмарних технологій у педагогічній діяльності’, Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, с. 155–158.

9. Микитенко, ПВ 2017. ‘Використання хмарних сервісів у розв'язанні логічних задач’, Інформаційні технології і засоби навчання, Т. 57, Вип. 1, с. 104–114.

10. Микитенко, ПВ & Кучеренко, ІІ 2021. ‘Використання систем управління навчальними матеріалами в процесі інформатичної підготовки студентів медичних університетів’, Фізико-математична освіта, Вип. 2 (28), с. 63–70.

11. Морзе, НВ & Кузьмінська, ОГ 2011. ‘Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень’, Інформаційні технології в освіті, Вип. 9, с. 20–29.

12. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 2013. Документ № 344/2013 від 25.06.2013, Указ Президента України. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text>. [16 Травня 2021].

13. Сейдаметова, ЗС, Аблялимова, ЭИ, Меджитова, ЛМ, Сейтвелиева, СН & Темненко, ВА 2012. Облачные технологии и образование. Монография, под общ. ред. ЗС Сейдаметовой, Симферополь: “ДИАЙПИ”, 204 с.

14. Соколова, ЛЕ, Олевський, ВІ & Олевська, ЮБ 2011. ‘Досвід використання технологій “Хмарних обчислень” в мережевих продуктах для шкільної освіти’, Інформаційні технології в освіті, Вип. 9, с. 82–89.

15. Франчук, ВМ & Галицький, ОВ 2016. ‘Використання хмарних сервісів у навчальному процесі’, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, № 18 (25), с. 39–42.

16. Шишкіна, МП 2013. ‘Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень’, Інформаційні технології і засоби навчання, Т. 37, № 5, с. 66–80.