Актуальність теми. Сучасний етап реформування діяльності закладів вищої освіти актуалізує завдання створення сприятливих умов для формування фахівців нової формації – творчих, ініціативних, яким притаманні яскраві особистісні характеристики, суспільна свідомість і високий рівень професіоналізму. Саме тому, в сучасних умовах наукова робота студентів перетворюється із засобу розвитку творчих здібностей найбільш успішних і обдарованих студентів в систему, що дозволяє підвищити якість підготовки фахівців.

Постановка проблеми. Важливою структурно-логічною ланкою у теорії і методиці професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами є цілеспрямована, спеціально організована наукова робота. Вона забезпечує можливість активної співпраці між викладачами і студентами, що посилює інтерес до майбутньої фахової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну базу проблеми підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами  закладено в працях  (В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, М. І. Михальченко та ін.); теорія неперервної професійної освіти (С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, А. М. Гуржій, Н. Г. Ничкало та ін.); професійної підготовки фахівців у вищій школі (А. М. Алексюк, В. І. Бондар, Н. М. Дем’яненко, І. М. Ковчина Н. В. Кузьміна та ін.); теорія компетентнісно-орієнтова-ного підходу до навчання (В. У. Байденко, Н. М. Бібік, Е. Ф. Зеєр, О. І. Пометун, Л. А. Петровська, Г. В. Терещук та ін.); теорія  діяльнісного підходу до процесу засвоєння знань та розвитку особистості (І. Д. Бех, Л. С. Виготський, Н. В. Гришина, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.).

Постановка завдання. Розкрити сутність наукової роботи у системі теорії і методики професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними група-ми. Проаналізувати актуальність наукової роботи для майбутніх психологів у їх професійній підготовці та співвідношення освітнього процесу з науковою діяльністю у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що активна наукова робота студентів можлива тільки за наявності серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий чинник – підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Вивчення досліджень з проблеми дали змогу переконатися, що студентів потрібно навчити визначати головні складові, структуру наукової роботи, визначити їх готовність до проблемного навчання, навчити користуватися засобами наукової діяльності, вміти проводити експериментально-дослідну роботу. Під час наукової діяльності особлива увага майбутніх психологів спрямовується на способи поповнення знань. Принципово змінюється характер мотивації, а також когнітивно-навчальної, процесуальної та соціально-професійної діяльності: замість відтворення та закріплення знань, йде самостійний пошук нового матеріалу. Таким чином стимулюються зростаюча мотивація та соціально-професійна спрямованість. Теоретичний аналіз та узагальнення досвіду керівництва студентською науковою роботою дозволили виділити особистісні характеристики майбутніх психологів в їх готовності до наукової діяльності. Розкрито форми і методи наукового пізнання студентів – майбутніх психологів та визначено умови їх використання. Визначено, що сучасна наука виконує дві основні соціальні функції – пізнавальну і практичну.

Висновки. Науковість у професійній підготовці психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами вимагає, щоб зміст навчання знайомив майбутніх фахівців із науковими фактами, поняттями, закономірностями, теоріями всіх основних розділів психологічної, педагогічної та соціальної наук. Науковість професійної підготовки повинна наближатися до розкриття її сучасних досягнень і перспектив розвитку надалі.

Ключові слова: маргінальні соціальні групи, наукова діяльність, майбутні психологи, професійна підготовка, наукова робота, підготовка фахівців, освітній процес.

 

Список використаних джерел:

 1. Андреева, ГМ., ‘Психология социального познания : учеб. пособ. для студ. психол. и пед. спец. вузов’, 2-е изд., Москва : Аспект Пресс, 288с.
 2. Бондар, ВІ., 2005. ‘Дидактика’, Київ : Либідь, 264 с.
 3. Бородулькіна, ТО., 2011. ‘Динаміка образу професії у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07’, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 20 с.
 4. Бурлука, ОВ., 2005. ‘Самообразование личности как социокультурное явление : дис. … канд. филос. наук: 17.00.01’, Национальная юрид. академия Украины им. Ярослава Мудрого, Харков, 183 с.
 5. Вакуленко, ВМ., 2003. ‘Вступ до акмеологічної педагогічної освіти : монографія’, Алчевськ : ДГМІ, 149 с.
 6. Виходцева, ОА., 2004. ‘Психологічні особливості засвоєння текстової інформації студентами вищих педагогічних закладів освіти : дис. ... канд. психол. наук: 00.07’, Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 194 с.
 7. Вікторов, ВГ., 2006. ‘Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема : дис. ... докт. філос. наук: 09.00.10’, Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 380 с.
 8. Власова, ОІ., 2006. ‘Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей : дис. ... докт. психол. наук: 19.00.07’, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ, 425 с.
 9. Власова, ОІ., 2005. ‘Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку : монографія’, Київ : Вид-во КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 307 с.
 10. Злепко, СМ., та ін., 2011. ‘Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. бакалаврів, магістрів всіх напрямів підготовки’, Луц. біотехн. ін-т ЗАТ “Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая”,  Луцьк, ЛБІ МНТУ; Вінниця, ВНТУ, 185 с.
 11. Касьян, АА., 1996. ‘Контекст образования: наука и мировоззрение : монографія’, Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского гос. пед. ун-та, 183 с.
 12. Келле, ВЖ,. 2003. ‘Инновационная система России: формирование и функционирование’, Москва : УРСС,. 148 с.
 13. Нісімчук, АС., Падалка, ОС., Шпак, ОТ., 2000. ‘Сучасні педагогічні технології : навчальний посібник’, Київ : Просвіта. Пошуково-видавниче агентство “Книга пам’яті України”, 368 с.
 14. Русанова, ОО., ‘Індивідуалізація навчання у вищій школі: теоретичні та методичні засади : монографія з актуал. аспектів загальної педагогіки’, Макіїв. екон.-гуманіт. інститут, Донецьк, Дмитренко, ЛР., 211 с.
 15. Савостьянова, МВ., ‘Криза ціннісно-смислового змісту науки як осередок кризи сучасної культури’, Філософські науки : збірник наукових праць, Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, С. 77–85.
 16. Скляр, ПП., 2011. ‘Психологічні засади гуманізації вищої технічної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07’, НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Київ, 43 с.
 17. Скобло, ЮС., Мазоренко, ДІ., Тіщенко, ЛМ., Скобло, НЮ., 2010. ‘Пошук знань : навчальний посібник’, Харків : Майдан, Ч. 1. 270 с.
 18. Степаненко, ЛМ., ‘Процесуальна компетенція – складова підготовки студентів до соціальних і культурних зв’язків’, Наук. вісник Мелітопольського держ. пед. ун-ту, Вип. 5, С. 291–300.
 19. Степаненко, ЛМ., 2012. ‘Наукові засади професійної підготовки студентів-психологів до взаємодії з маргінальними групами’, Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”, № 3, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, С. 128–132.
 20. Тимошенко, ЗІ. (ред), 2004. ‘Болонський процес :  бібліографія’, уклад. БІ. Корольов & ін.,  Європейський ун-т,  Київ : Видавництво Європейського ун-ту, 18 с.
 21. Ткачова, НО., ‘Історія розвитку цінностей в освіті : монографія’,  Харків : Видавничий центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 423 с.
 22. Фаренік, СА., 2003. ‘Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей’, Українська академія держ. управління при Президентові України, Київ: Видавництво УАДУ, 368 с.