автори: Серман Л.В., Нич О.Б.


Актуальність теми дослідження полягає у пошуку нових методів навчання англійської мови, як іноземної, які б мали інтерактивний характер і задовольняли лексичні і комунікативні запити викладача і студентів, а також відповідали б сучасному рівню розвитку англійської мови.

Постановка проблеми. Глобалізація та універсалізація освітнього середовища спонукає до активного вивчення іноземних мов. В даному контексті раціональне обрання методики вивчення англійської мови є проблемою для студентської молоді і завданням для викладачів ЗВО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці Я. Штурб, І. Лалов, Л. Довгорук, М. Клачков, О. Капінус підтверджують гіпотезу про перспективний характер комп'ютерних технологій навчання іноземними мовами, оскільки сучасні технології дозволяють не лише оптимізувати методи роботи, але і підвищити мотивацію та результати навчання.

Постановка завдання. Проаналізувати YouTube як інструмент для вивчення англійської мови та визначити можливості каналу Woodward English, які будуть сприяти якісному оволодінню цією іноземною мовою.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто визначення зазначеного методу у науковому дискурсі; розроблено орієнтовний алгоритм використання сервісу YouTube, як освітньої платформи та проаналізовано основні можливості каналу Woodward English, вказано основні переваги його використання та можливі недоліки.

Висновки: 1) вивчення англійської мови відкриває нові можливості інтеграції в світову спільноту, в тому числі через онлайн-простір; 2) використання сервісу YouTube, зокрема його каналу Woodward English, як методу вивчення англійської мови, сприяє розумовій активності студентів, підвищенню мотивації при вивченні англійської мови; 3) основними перевагами використання згаданих Інтернет-ресурсів є розвиток комунікативних навичок, розширення світогляду, розвиток інтересу, стимулювання самостійного вивчення мови і т.д. 4) ведення блогу англійською мовою покращує письмові навички, граматику, а також формує спрямованість на зворотній зв’язок; 5) використання інформаційно-комунікативних технологій і ресурсів каналу Woodward English сприяє реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання.

Ключові слова: YouTube, Woodward English, відеоблог, ресурс, мовний бар’єр, дистанційне навчання, цифрова технологія, відеохостинг, пост.

 

Список використаних джерел:

  1. Arslan, R & Şahin-Kızıl A 2010. How can the use of blog software facilitate the writing process of English language learners? Computer Assisted Language Learning, Vol. 23 No 1, p. 183–197. Available from: <https://doi.org/10.1080/09588221.2010.486575>. [27 January 2021].
  2. Dhritiman, Ray (n.d.). Why Vlogs Are Amazing for English Learning. English Language and Culture Blog. FluentU, Website. Available from: <https://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-videos-2/>. [27 January 2021].
  3. Learn to Speak English Naturally (n.d.). Movies. (Intermediate). YouTube. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=Klg8UKW2Lts>. [27 January 2021].
  4. Verma, R, Verma, P & Verma, M 2012. ‘Technological Innovations and Teaching English Language at School Level’, International Journal of Engineering Inventions, Vol. 1, No 1, p. 42–46. Available from: <http://www.ijeijournal.com/papers/v1i1/G0114246.pdf>. [27 January 2021].
  5. Woodward English Courses. Woodward English (n.d.). Website. Available from: <https://www.woodwardenglish.com/english-courses/>. [17 January 2021].
  6. Вікіпедія: вільна енциклопедія (n.d.). YouTube. Available from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/YouTube >. [13 January 2021].
  7. Грушко, А 2018. Найкращі методики вивчення англійської мови. Доступно: <https://buki.com.ua/news/naykrashchi-metodyky-vyvchennya-anhliyskoyi-movy/>. [13 Січень 2021].
  8. Данильян, ОГ & Тараненко, ВМ 2003. ‘Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика’, в кн. Основи філософії : посібник, Харків: Право, 352 с.
  9. Титова, СВ (n.d.). Сокровища интернета для преподавателей иностранных языков. Доступно: <https://www.ranez.ru/article/print/347/>. [13 Січень 2021].
  10. Цатурова, ИА 2004. Компьютерние технологии в обучении иностранным языкам, Москва: Высшая школа, 96 c.