автори: Кивлюк О.П.,  Жукова Г.В.


Актуальність дослідження обумовлена освітньою кризою яка продовжує загострюватися в Україні, не зважаючи на чисельні реформи, які перманентно впроваджує МОН України. Отже, реалії сьогодення вимагають від освітян пошук нових шляхів розвитку вищої освіти в контексті принципів міждисциплінарності, індивідуалізації, безперервності, свідомості  у процесі навчання та дуальної освіти.  Для будь-якого ЗВО актуальними завданнями у підготовці студентів є отримання ними високого рівня теоретичних та практичних знань,  професійних компетентностей,  умінь успішно адаптуватися в умовах швидкоплинних соціально-економічних змін та конкурентоспроможності на ринку праці.

Постановка проблеми. Реалізація дуальної освіти в України уможливлюється за рахунок не лише зусиль науково-освітніх інституцій, а й роботодавців, де екстерналізація освітніх послуг є пріоритетним напрямом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика екстерналізації освітніх послуг розглядалося в роботах Н. Бутенко, О. Даннікова, Е. Ібрагімова, М. Лукашук, Т. Оболонської, В.Пилипчука, Т. Серьогіної  та інших.

Постановка завдання. Синтез міжгалузевих теоретико-емпіричних знань  поняття “екстерналізація”, дозволить здійснити його аналіз в контексті теорії маркетингу послуг як такого, що притаманний характеристикам дуальної освіти.

Виклад основного матеріалу. Просторово-часове поєднання навчання та професійної діяльності (стажування) в межах як ЗВО так і в галузевих промислових установах у співвідношенні 50% на 50% є ефективним та широко використовуваним у багатьох країнах ЄС та Північної Америки. Отже, дана концепція має бути в найближчий час   реалізована в Україні за рахунок розробки освітніх технологій, тісної співпраці ЗВО та роботодавців, законотворців та управлінців, причому не тільки в межах освітньо-економічного простору України, а й в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

Екстерналізація освітніх послуг розглядається як шлях до реалізації дуальної освіти в Україні в контексті маркетингової концепції (“ззовні-всередину”), що характеризується появою нових форм та технологій публічно-сервісної діяльності.  

Висновки. Дуальна освіта в Україні – це майбутнє освітньої галузі, а пошук ефективних та дієвих шляхів її впровадження, серед яких ми вбачаємо екстерналізацію освіти є пріоритетним.

Ключові слова: освіта, екстерналізація, освітні послуги, заклади вищої освіти (ЗВО), дуальна освіта, управління знаннями, теорія маркетингу послуг.

 

Список використаних джерел:

 1. Білоцерковець, МА., 2016. ‘Модель евристичного освоєння студентами теоретичних знань’, Науковий вісник Херсонського державного університету, Педагогічні науки, Випуск LXIX, С. 116–120.
 2. Бутенко, НЮ., 2014. ‘Управління знаннями — складова реалізації стратегії діяльності організації’, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», С. 211 – 215.
 3. Вашкевич, ВМ., Кивлюк ОП., 2019. ‘Екстерналізація освіти як шлях до розвитку освіти’, Концептуальні, методологічні та практичні проблеми соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики : Збірник матер. ІІІ міжнар. наук.-поп. конф. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.   16-19.
 4. Дзюба, ОО., 2018. ‘Філософський зміст інноваційних технологій в освіті’, Дослідження проблем гуманітарної освіти, С. 178–186.
 5. Записки маркетолога, 2019. ‘Экстернализация услуг. Словарь терминов маркетинга : веб-сайт’. Доступно : <http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/je/ eksternalizatsiya_uslug/> [Дата обращения 15 Апреля 2019].
 6. Ібрагімов, ЕЕ., 2012. ‘Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства’. Доступно : <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13873/1/11_59-64_Vis_727_Menegment.pdf> [Дата звернення 10 Квітня 2019].
 7. Лукашук, МА., 2018. ‘Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти’, Гуманітарний вісник ЗДІА, Випуск 729. Доступно : <http://vestnikzgia.com.ua/article/view/130612> [Дата звернення 03 Травня 2019].
 8. Мельник, ЮВ., 2008. ‘Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки’, Автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.00.02, К., 20 с.
 9. Найдьонова, ЛА., 2007. ‘Лабораторія психології масової комунікації та медіа освіти’, Культура народов Причерноморья, № 120. С. 176-178.
 10. Нонака, И., Такеучи, Х., 2011. ‘Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах’, М. : ЗАО «Олимп Бизнес», 384 с.
 11. Нохріна, ЛА., Кравець, ОМ., 2012. ‘Ефективні комунікації : навч. посібник’, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Х. : ХНАМГ, 263 с.
 12. Оболенська, ТЄ., 2002. ‘Маркетинг у сфері освітніх послуг’, Автореф. дис. … докт. економ. наук : 08.06.02, Х., 32 с.
 13. Освіта, 2018. ‘Дистанційне навчання як воно є. MBA Strategy : веб-сайт’. Доступно : <http://www.osvita.org.ua/distance/articles/16/> [Дата звернення 17 Квітня 2019].
 14. Пилипчук, В., Данніков, О., 2009. ‘Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг’, Маркетинг в Україні, № 4, С. 22–28.
 15. Серьогіна, ТВ., 2018. ‘Сучасні світові тенденції розвитку сервісної сфери та їх вплив на систему надання публічних послуг’, Аспекти публічного управління, Т. 6, № 8, С. 42–48. (DOI : https://doi.org/10.15421/151845).
 16. Сікора, ЯБ., 2017. ‘Інструментальні засоби для реалізації управління знаннями в електронному навчанні’, Актуальні питання сучасної інформатики, № 3, С. 231 – 233.
 17. Bolbakov, RG., 2016. ‘Tacit Knowledge as a Cognitive Phenomenon’, European Journal of Technology and Design, Vol.(11). Р. 4–12.
 18. Ricardo, D., 1951. ‘The Works àñd Correspondence of David Ricardo’, Cambridge University Press, Cambridge, 512 p.
 19. Smith, A., 1976, 1759. ‘The Theory of Moral Sentiments’, Oxford : Clarendon Press, 322 p.