Актуальність теми дослідження. Автор обґрунтовує актуальність проблеми необхідністю утвердження гуманістичних цінностей у ставленні до навколишнього середовища, екологізації мислення сучасної людини, людської діяльності загалом і професійної зокрема в зв’язку з кризовими явищами, які сталися в природному довкіллі впродовж останніх років.

Постановка проблеми. Автор доводить, що проблема формування екологічної компетентності вчителів біології є теоретично і практично значущою, оскільки їхні професійні обов’язки безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань екологічної освіти й виховання у школі. Відтак, постає необхідність осмислення досвіду й запозичення кращих ідей екологічної освіти майбутніх учителів біології в педагогічних закладах вищої освіти західноєвропейських країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування екологічної культури та екологічного мислення молодого покоління досліджували С. Глазачев, М. Дробноход, В. Крисаченко; розвиток екологічної компетентності – О. Познанська, Н. Пустовіт. У наукових працях С. Совгіри схарактеризовано структуру екологічного світогляду майбутніх учителів; В. Танської – технологію підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників; Т. Корнер – методику екологічної підготовки вчителів біології в процесі підвищення кваліфікації. У дослідженнях М. Білянської, М. Грицай, Н. Карташова, Є. Клімуть, Т. Кучай визначено тенденції екологічної освіти й виховання майбутніх учителів біології в закладах вищої освіти західноєвропейських країн.

Постановка завдання. Мета статтіпроаналізувати змістові аспекти формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн Західної Європи.

Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано загальні вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн Західної Європи. На основі навчальних планів Роемптонського і Лідського університетів, Університету Глазго (Велика Британія), а також Намюрського і Льєзького університетів (Бельгія) схарактеризовано склад навчальних дисциплін, їхній обсяг і змістове наповнення.

Висновки. З’ясовано, що вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в університетах країн Західної Європи, зокрема Великої Британії і Бельгії, детермінуються кількома факторами: по-перше, екологізацією освітнього процесу в закладах вищої освіти, що відображається через уведення екологічного матеріалу до різних навчальних дисциплін. По-друге, особливостями побудови навчальних планів підготовки вчителів біології, у яких уміщено окремі екологічні дисципліни, вивчення яких є основою для формування екологічної компетентності. По-третє, практичною орієнтованістю екологічної підготовки майбутніх учителів біології.

Ключові слова: екологічна компетентність, майбутні вчителі біології, заклади вищої освіти, освітній процес, зміст.

 

Список використаної літератури:

 1. Білянська, ММ 2018. ʻТеоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладахʼ. Дисертація доктора наук, Інст.проф-техн.осіти НАПН, Київ.
 2. Гаджиев, ММ 2007. ʻСистема экологической подготовки бакалавров естественно-научного образования в педагогическом университетеʼ. Диссертация доктора наук, Санкт-Петербургский  гос. университет, Санкт-Петербург.
 3. Гончарук, В 2019. Зарубіжний досвід формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки. Доступно: <http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/26-2.pdf>. [16 Жовтень 2020].
 4. Грицай, М 2017. ʻПідготовка майбутніх учителів біології у франкомовних університетах Бельгіїʼ, Витоки педагогічної майстерності, Вип. 19, с. 83–90.
 5. Кучай, ТП 2009. ʻПідготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнівʼ. Дисертація доктора наук, Черкас. нац. ун-т. ім.Б. Хмельницького, Черкаси.
 6. Міністерство освіти і науки України, 2001. Рішення Колегії Міністерства освіти i науки України “Про концепцію екологічної освіти в Україні” № 13/6-19 від 20.12.2001. Доступно: <http://consultant.parus.ua/?doc= 01E1O32CC0>. [15 Жовтень 2020].
 7. Biological Sciences Undergraduate School, 2020. Leeds University. Available from: <http:// webprod1.leeds.ac.uk/catalogue/dynprogrammes.asp?Y=200809&P=BS-BLGY%2FORD>. [15 October 2020].
 8. Biological Sciences, 2020. Roehampton University. Available from: <http://studentzone. roehampton.ac.uk/programmedetails/ug/biologicalsciences/index.asp>. [15 October 2020].
 9. University of Glasgow, 2008. Biology. Undergraduate study, University of Glasgow: CCB, 20 p.
 10. Université de Namur. Available from: <https://www.unamur.be/9 >. [15 October 2020].
 11. Université de Liège. Available from: <https://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil>. [15 October 2020].