автор: Н. М. Щур


Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю забезпечити умови для оволодіння студентами ЗВО іноземними мовами щонайменше на рівні В2.

Постановка проблеми. Вирішення проблеми подолання комунікативних бар’єрів у спілкуванні іноземною мовою забезпечить підвищення рівня ефективності мовленнєвої діяльності та вирішення відповідних комунікативних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, проблему комунікативних бар’єрів досліджувало чимало науковців. Однак, ґрунтовних досліджень, присвячених проблемі подолання комунікативних бар’єрів саме у процесі вивчення іноземних мов, досить мало. Найрелевантнішими для нашої наукової розвідки є праці О. Висоцької, А. Массонова, Н. Сопілко та Н. Яковлевої. Разом з тим, проблема вивчення особливостей комунікатив-них бар’єрів, які виникають у процесі розвитку іншомовної професійної компетентності (ІПК) у реальних мовленнєвих ситуаціях, та використання індивідуальних форм організації навчальної діяльності для їх усунення не знайшла належного висвітлення.

Постановка завдання. Уточнити фактори обумовлення й умови подолання комунікативних бар’єрів, які виникають при спілкуванні іноземною мовою на етапі розвитку ІПК, та обґрунтувати використання мовного коучингу як індивідуальної форми організації навчальної діяльності у процесі їх усунення.

Виклад основного матеріалу. У статті уточнено поняття комунікативних бар’єрів, які виникають у процесі розвитку ІПК, визначено типи та фактори їх обумовлення, а також стратегію й умови їх подолання. Обґрунтовано доцільність використання мовного коучингу як індивідуальної форми організації навчальної діяльності студентів ЗВО у процесі усунення комунікативних бар’єрів.

Висновки: 1) комунікативні бар’єри у процесі розвитку ІПК – це внутрішні перешкоди ефективному спілкуванню іноземною мовою психологічної природи, обумовлені взаємодією мотиваційних, опера-ційних, когнітивних та соціально-психологічних факторів; 2) комунікативні бар’єри виникають лише за несприятливих умов розвитку особистості; 3) найефек-тивнішою стратегією подолання комунікативних бар’єрів у процесі розвитку ІПК є розвивальна, яка може бути успішно реалізована за наступних умов: заповнення прогалин у мовних знаннях і мовленнєвих уміннях; індивідуалізації процесу вивчення іноземних мов; психокорекції тривожності та самооцінки; 4) одним з найоптимальніших способів імплементувати зазначені умови є використання мовного коучингу як індивідуальної форми організації навчальної діяльності.

Ключові слова: комунікативні бар’єри, типи комунікативних бар’єрів, фактори обумовлення комунікативних бар’єрів, психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар’єрів, розвиток іншомовної професійної компетентності, вивчення іноземних мов.


Список використаних джерел:

1. Беляев, БВ 1965. Очерки по психологии обучения иностранным языкам, Москва: Просвещение, 229 c.

2. Бескорса, ОС 2016. ‘Зміст та шляхи формування англомовної комунікативно-стратегічної компетентності молодших школярів’, Духовність особистості: методологія, теорія і практика, № 4 (73), с. 26-33.

3. Висоцька, О 2015. ‘Психологічні бар’єри під час вивчення іноземних мов: передумови формування та організація подолання’, Іноземна філологія, Вип. 128, с. 285-291.

4. Задорожна, ІП 2013. ‘Структура та зміст навчально-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови’, Викладання мов у вищих навчальних закладах, Вип. 22, с. 125-133.

5. Зимняя, ИА 1970. ‘Индивидуально-психологические факторы и успешность научения речи на иностранном языке’, Иностр. яз. в шк., № 1, c. 37-47.

6. Лозова, ОМ 2010. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови. Навчально-методичний посібник, Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 102 c.

7. Массонов, АВ 2009. Психологічні бар’єри в діяльності людини. Доступно: <https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/4_2009/5.pdf.pdf>. [14 Квітень 2021].

8. Массонов, АВ 2014. ‘Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості’, Психологія і суспільство, № 2 (56), с. 73-89.

9. Морська, ЛІ 2012. ‘Сутність і визначення комунікативних стратегій у професійному дискурсі’, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, № 3, с. 67-74.

10. Проєкт Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Доступно: <https://www.businesslaw.org.ua/konceptualni-zasady-derjavnoi-polityky-schodo-rozvytky-angliiskoi-movy/#post-6085-footnote-2>. [14 Квітень 2021].

11. Сопілко, НВ 2008. Особливості подолання психологічних бар’єрів у студентів у процесі навчання. Автореф. дис. канд. наук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 16 с.

12. Ушакова, ІМ 2015. ‘Самооцінка як основа психологічного захисту особистості’, Проблеми екстремальної та кризової психології, Вип. 17, с. 285-293.

13. Шовковий, В & Шовкова, Т 2018. ‘Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап)’, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, № 2, с. 81-88.

14. Щур, НМ 2020. ‘Мовний коучинг як технологія навчання англійської мови професійного спрямування у нелінгвістичних ЗВО’, Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія, Випуск 32, с. 143-150.

15. Яковлева, НВ 2003. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови. Автореф. дис. канд. наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 25 с.

16. Thornbury, S 2017. 30 Language Teaching Methods, Cambridge University Press, 130 p.