Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено актуальність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Постановка проблеми. Резюмовано, що сучасний інформаційний простір, з одного боку, стимулює прагнення зростаючої людини до пізнання нового, творчості, саморозвитку. З іншого боку, той факт, що стрімко змінюється сприйняття людиною світу й самої себе призводить іноді до негативних тенденцій: зміни ціннісних орієнтирів, сепаратизму, націоналізму, пошуку вирішення виникаючих життєвих проблем в алкоголі і наркотиках, дезорієнтації в навколишньому середовищі під впливом засобів масової інформації, що негативно позначається на фізичному й духовному здоров’ї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи була предметом дослідження науковців, які аналізували шляхи її вдосконалення в Україні (А. Алексюк, С. Гончаренко, С. Лисенкова, Н. Ничкало, О. Савченко, Л. Хоружа, М. Фіцула та ін.) та за кодоном (О. Волошина, О. Гордійчук, Л. Заблоцька, Н. Мотрук, Ю. Соловйов та ін.).

Постановка завдання. Мета статті окреслити потенційні можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Констатовано, що інформаційні технології сьогодні володіють значним дидактичним потенціалом, який дозволяє мотивувати студентів до досягнення особистісних цілей у навчанні, в тому числі в опанування культурологічними компетенціями. Цілі і завдання вищої педагогічної освіти, передбачені діючими освітніми стандартами, включають оволодіння базовими знаннями і вміннями, в тому числі, культурологічною компетентністю, яка в зв’язку з наростаючою тенденцією до глобалізації особливо актуальна для вчителів початкової школи.

Висновки. Підкреслено, що використання ІКТ значно розширює склад і можливості сукупності елементів інформаційного освітнього середовища. Так, до джерел вивчення інформації відносяться: різні інформаційно-довідникові системи і бази даних, електронні навчальні посібники, енциклопедії, ресурси мережі Інтернет. Серед інструментів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкової школи діяльності можна виділити комп’ютерні тренажери, програми, локальні комп’ютерні мережі, або Інтернет. Встановлено, що ключовим компонентом в інформаційному освітньому середовищі виступає комп’ютер, як інструмент переробки навчального матеріалу, комунікації, оновлення системи знань, проектування, самореалізації майбутніх учителів початкової школи. Використання комп’ютерів в освітньому процесі змінює роль засобів навчання, які використовуються у процесі викладання різних дисциплін, змінюючи навчальне середовище.

Ключові слова: культурологічна компетентність, вчителі початкової школи, інформаційно-комунікаційні технології, студенти.

 

Список використаних джерел:

 1. Барановська, ВМ., 2011. ‘Організація фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи засобами сучасних інформаційних технологій’, Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 26, с. 24–30.
 2. Биков, ВЮ., 2008. ‘Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія’, Київ : Атіка.
 3. Бойко, НІ., 2008. ‘Організація самостійної роботи студентів навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій’. Автореферат дисертації кандидата наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 23 с.
 4. Гончарук, Т., 2011. ‘Використання сучасних інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: психологічний аспект’, Гуманізація навчально-виховного процесу, Вип. LVІIІ(ІІ), с. 199–208.
 5. Дзюбенко, АА., 2000. ‘Новые информационные технологии в образовании : монография’, Москва : ВНТИЦ.
 6. Жалдак, МІ., 2005. ‘Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті’, Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка, Серія “Педагогіка”, № 6, с. 17–24.
 7. Коломієць, АМ., 2007. ‘Розвиток інформаційно-мережевої культури майбутнього вчителя початкових класів’, Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, № 5 (12), с. 206–210.
 8. Литвин, А., 2006. ‘Інформатизація навчально-методичного забезпечення професійної освіти’, Професійно-технічна освіта, № 4, с. 21–25.
 9. Морзе, НВ., 2004. ‘Методика навчання інформатики : навчальний посібник’, У 3 ч. Київ : навчальна книга, Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій.
 10. Нікулочкіна, ОВ., 2012. ‘Дослідження рівня готовності вчителів початкових класів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності’, Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 22, с. 401–406.
 11. Петухова, ЛЄ., 2007. ‘До питання про трисуб’єктну дидактику’, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 5 (61), с. 7–9.
 12. Петухова, ЛЄ., 2007. ‘Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : монографія’, Херсон : Айлант.
 13. ‘Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності’, Методичні рекомендації, укладачі КВ. Годлевська, ЮМ. Кобюк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, 44 с.
 14. Хмизова, ОВ., 2011. ‘Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів’, Педагогічний дискурс, Хмельницький : ПП Балюк І. Б., Випуск 10, с. 506–509.