автор: О. В. Малицька


Актуальність теми дослідження. Сучасний світ характеризується як суспільство періоду глобалізації, яка зумовлює появу нових феноменів в усіх аспектах його буття. Художня культура є однією з наймасштабніших сфер впливу наявних глобалізаційних процесів.

Постановка проблеми. Перетворення художньої культури під впливом глобалізації зумовлюють зміни в мистецькій освіті. Сучасні реалії вимагають від майбутнього вчителя спрямованості на загальнолюдські цінності, обізнаності у різних видах мистецької практики для осягнення глобальних соціокультурних явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам художнього синтезу як освітнього потенціалу присвячені дослідження С. Клепко, О. Данилюк, Н. Корнієнко, В. Шульгіної, О. Яковлєва. Синтез науки, мистецтва та освіти є провідною ідеєю в дослідженнях Л. Золотарьової, Л. Калініної. Відтворення взаємообумовленості художньої культури та мистецької освіти майбутнього вчителя висвітлюють роботи Л. Масол, В. Рагозіної, Л. Школяр, О. Щолокової, О. Рудницької, С. Соломахи.

Постановка завдання. В статі ставиться завдання визначити стратегії використання можливостей художнього синтезу в мистецькій освіті майбутнього вчителя через призму наукового знання.

Виклад основного матеріалу. Синтез мистецтв не є новітньою концепцією, але на початку XXI століття він набув унікальної, порівняно з іншими епохами, ролі в художній культурі сучасного суспільства. Сучасні художні практики характеризуються новими синтетичними властивостями, а отже й підходи до опанування майбутніми вчителями сучасних форм мистецтва мають враховувати відповідні особливості сприймання мистецьких творів і синестетичні особливості процесу художньої творчості. Оновлення технологій мистецької освіти та її методологічного підґрунтя в контексті художнього синтезу є фактором ефективного розв’язання проблем мистецької підготовки майбутніх учителів.

Висновки. Використання концепції художнього синтезу в мистецькій освіті майбутнього вчителя буде ефективним за таких умов:

- якщо базова концепція технології буде ґрунтуватися на науковому підході до цілісного сприймання явищ сучасного культурного процесу;

- якщо в освітній процес буде запроваджено систему сенсів, які відтворюють модель цілісної художньої картини сучасного світу;

- якщо зміст навчання буде спрямований на створення цілісного дослідницького образу художньої картини світу.

Ключові слова: мистецтво, сучасна художня культура, концепція синтезу мистецтв, інтеграція мистецтв, мистецька освіта, художньо-естетична підготовка майбутніх учителів.

 

Список використаних джерел:

  1. 1. Золотарева, ЛР 2013. ʻ“Художественная картина мира” – одна из идей преподавания истории искусстваʼ, В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии, № 2 (25). Доступно: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-kartina-mira-odna-iz-idey-prepodavaniya-istorii-iskusstva> [21 Грудень 2021].
  2.  Калинина, ЛЮ 2020. ʻСовременное искусство как образовательный процессʼ, Поволжский педагогический вестник, № 2 (27). Доступно: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-iskusstvo-kak-obrazovatelnyy-resurs> [24 Грудень 2021].
  3. Климова, ОМ 2018. ʻБазовые модусы реальности художественной картины мира в живописиʼ, Общество: философия, история, культура, № 9 (53). Доступно: <https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-modusy-realnosti-hudozhestvennoy-kartiny-mira-v-zhivopisi> [24 Грудень 2021].
  4. Малицька, ОВ 2020. ʻРеалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя : методологічні підходиʼ, Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип. № 33, С. 238-242.
  5. Мейлах, БС 1985. Процесс творчества и художественное восприятие, Москва: Искусство, 318 с.
  6. Мусат, РП 2016. Художественная картина мира в духовном универсуме современной епохи. Диссертация доктора наук, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Красноярск.
  7. Словник української мови 1978. Доступно: <http://sum.in.ua/p/9/186/2> [25 Грудень 2021].
  8. Шехтер, ТЕ (ред.) 2005. Современное искусство и отечественный художественный рынок, Санкт-Петербург : СПбГУП.