Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю реформування вітчизняної системи початкової освіти, необхідністю упровадження компетентнісного підходу в професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи.

Постановка проблеми. Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду організації і проведення педагогічної практики в ЗВО, що здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи, дасть змогу схарактеризувати вплив педагогічної практики на формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змістові і процесуальні аспекти формування культуро-логічної компетентності учителів в зарубіжних країнах досліджували Д. Дірдорф, С. Фоулер, Д. Лендіс, Дж. Беннет, Дж. Лехтонен, Б. Спітзберг, Г. Ченгнон. Серед вітчизнянх дослідників зазначену проблему вивчали Н. Авшенюк, О. Волошина, Ю. Кіщенко, A. Парінова, Н. Яцишин (Велика Британія); Н. Бахмут, Т. Кошманова, М. Вяльцева (США). Теоретичні і практичні аспекти вітчизняної професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, а також особливості організації педагогічної практики висвітлювали О. Абдулліна, С. Бреус, Л. Булатова, К. Дурай-Новакова, Г. Кузнєцова, О. Лук'янченко, В. Мо-розова, Л. Хомич. Поза їхньою увагою залишається вплив педагогічної практики на формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Постановка завдання. Проаналізувати зарубіжний і вітчизняний досвід організації і проведення педагогічної практики майбутніх педагогів початкової школи, визначити роль і місце педагогічної практики у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Автор досліджує види і тривалість педагогічних практик у Великій Британії, характеризує основні завдання педагогічної практики в США в контексті державного завдання підготувати “ефективного полікультурного вчителя”. На основі аналізу освітньо-професійних програм закладів вищої освіти України автор характеризує такі види педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи: позакласна та позашкільна освітньо-виховна практика, педагогічна практика в дитячих таборах, навчально-виховна практика в 1 класах, навчально-педагогічна практика.

Висновки. Проаналізовано досвід організації і проведення педагогічної практики в ЗВО, що здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії і США. З’ясовано, що метою педагогічної практики є формування готовності майбутнього фахівця до роботи в полікультурному учнівському середовищі. Особливістю професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в цих країнах є значний обсяг практичної підготовки і обов’язкове проходження стажування. Педагогічна практика в цих країнах спрямована на формування складових культуро-логічної компетентності, зокрема: соціокультурна мобільність, лідерство, емпатія, толерантність і обізнаність ((само)-поінформованість). Аналіз досвіду і навчальних планів вітчизняних ЗВО засвідчив, що формування культурологічної компетентності в межах педагогічної практики передбачає реалізацію пізнавальної, оцінювальної, творчо-діяльнісної складових професійної діяльності учителів.

Ключові слова: культурологічна компетентність, майбутні вчителі початкової школи, заклад вищої освіти, педагогічна практика, учнівський колектив.

 

Список використаних джерел:

 1. Бахмут, НВ., 2015. ‘Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи у США’. Доступно : <http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015 /9/05.pdf> [Дата звернення 14 Лютий 2020].
 2. Дорошенко, ТВ., 2015. ‘Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ музичної освіти учнів у контексті історії та теорії педагогіки: монографія’, Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 482 с.
 3. Кремень, ВГ., 2008. ‘Енциклопедія освіти’, Київ : Юрінком Інтер, 1036 с.
 4. Леонтьєва, ОЮ., 2000. ‘Професійно-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів у коледжах Англії’, Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, Вип. 6, С.  44–46.
 5. Підгурська, ЮВ., 2016. ‘Теоретичний аналіз організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за рубежем’, Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць, Житомир: “Полісся”, У 3-х ч, Ч. І, С. 169–172.
 6. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України : Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93> [Дата звернення 16 Лютий 2020].
 7. Auernheimer, G., 2002. ‘Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Proff essionalität’, Opladen, 284 p.
 8. Elementary School Teacher. U.S. News & World Report LP. Terms and Conditions / Privacy Policy. Available from : <http://money.usnews.com/careers/best-jobs/elementary-school-teacher> [Accessed 17 February 2020].
 9. Key competencies: a developing concept in general compulsory education, 2002. Brussels, Eurydice. Available from : <https://www.worldcat.org/title/key-competencies-a-developing-concept-in-general-compulsory-ducation/oclc/749648509?referer=di&ht=edition> [Accessed 18 January 2020].
 10. Paredes, ME., 2008. ‘Language Attitudes, Linguistic Knowledge, And the Multicultural Education of Pre-service Teachers: A Sociolinguistic Study’, PhD Thesis. St. Louis, Missouri, 385 p.
 11. Pedagogical Constitution of Europe. Available from : <http://education-ua.org/ua/ component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=0&file=blog_files&id=802> [Accessed 29 February 2020].